Πληροφορίες για ασθενείς

Δικαιώματα ασθενών

Στο άρθρο 47 του Ν.2071/1992 αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα :

 • να προσεγγίζει τις κατάλληλες για την ασθένειά του υπηρεσίες του Νοσοκομείου (δικαίωμα προσέγγισης υπηρεσιών υγείας).
 • να δεχθεί υπηρεσίες φροντίδας με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (δικαίωμα σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια).
 • να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται με το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του (δικαίωμα συγκατάθεσης σε διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις).
 • να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας του και να λαμβάνει αποφάσεις ή να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του (δικαίωμα πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων).
 • να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν λόγω εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκατάθεση του ιδίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει ανά πάσα στιγμή κάθε συνεργασία με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση (δικαίωμα ενημέρωσης για κινδύνους και συμμετοχή σε έρευνα και εκπαίδευση).
 • να προστατεύεται η ιδιωτική του ζωή. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και των ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος (δικαίωμα προστασίας ιδιωτικής ζωής).
 • να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και να του αναγνωρίζονται οι θρησκευτικές και ιδεολογικές του πεποιθήσεις (δικαίωμα σεβασμού θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων).
 • να παρουσιάζει ή να καταθέτει διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λαμβάνει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων (δικαίωμα διαμαρτυριών και ενστάσεων).
rights

Υποχρεώσεις ασθενών - συνοδών

Οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό του. Πιο συγκεκριμένα:

 • αν οι ασθενείς είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο Ταμείο οφείλουν πριν από την μετακίνησή τους στην κλινική να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νοσηλείας στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • αν οι ασθενείς είναι ανασφάλιστοι οφείλουν να καταβάλουν το αντίτιμο της νοσηλείας τους στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών (με μικρή προκαταβολή στην εισαγωγή και εξόφληση στο εξιτήριο).
 • αν οι ασθενείς είναι ανασφάλιστοι και άποροι οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την κοινωνική λειτουργό του Νοσοκομείου.
 • οι ασθενείς οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με το ιατρικό τους ιστορικό και να εκφράζουν καθαρά τις ανάγκες και τη θέλησή τους.
 • οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό καθώς και τους άλλους ασθενείς.
 • οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν του κανόνες κοινής ησυχίας και να μη χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση και ραδιόφωνο (χωρίς ατομικά ακουστικά).
 • οι επισκέπτες των ασθενών οφείλουν να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου και να μη μεταφέρουν είδη διατροφής για τους ασθενείς στους χώρους του νοσοκομείου.
 • η παραμονή συνοδών στους χώρους νοσηλείας εκτός των ωρών επισκεπτηρίου δεν επιτρέπεται χωρίς ειδική γραπτή άδεια.
 • τόσο οι ασθενείς όσο και οι επισκέπτες οφείλουν να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων και να μη διατηρούν τρόφιμα και άνθη στους χώρους νοσηλείας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
obligations