Νοσηλευτική Διεύθυνση

Αποστολή

Από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας στους νοσηλευόμενους. Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού η οργάνωση και λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στηρίχθηκε στους σύγχρονους κανόνες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και στον τρόπο λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Δυτικής Ευρώπης και κάθε νοσηλευτικό τμήμα στελεχώθηκε επαρκώς με νοσηλευτικό προσωπικό (στα πλαίσια του δυνατού τόσο σε αριθμό όσο και σε επίπεδο προσόντων). Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των νοσηλευόμενων προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο για τη νοσηλεία τους.
Με την ένταξη του νοσοκομείου στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας η Νοσηλευτική Υπηρεσία διασφάλισε, σε όλα τα νοσηλευτικά τμήματα, την απαραίτητη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση και κάλυψη:

 • Επειγόντων περιστατικών,
 • Ομαδικών ατυχημάτων και
 • Ενδεχομένων μαζικών καταστροφών.

Κύριο μέλημά μας αποτελεί η ολιστική φροντίδα του ασθενή. Όταν μιλάμε για ολιστική φροντίδα, ξεκινάμε από τις απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως υγιεινής, διατροφής, νοσηλείας, διασφάλισης του κατάλληλου περιβάλλοντος και φθάνουμε μέχρι τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, είτε για την υποστήριξη της ζωής του ασθενή, είτε για την χρησιμοποίησή τους σε διαδικασίες προσθήκης υλικών στο ανθρώπινο σώμα. Βασικό συστατικό της φροντίδας, σε όλες τις φάσεις της νοσηλείας, αποτελεί η συνεχής ψυχολογική υποστήριξη και επικοινωνία με τον ασθενή. Για τη παροχή σωστής φροντίδας και τη σωστή λειτουργία όλων των νοσηλευτικών τμημάτων, φροντίσαμε να υπάρχει κοινός σχεδιασμός και καθοδήγηση όλου του νοσηλευτικού προσωπικού. Φροντίδα δηλαδή χωρίς παραλείψεις και λάθη γιατί η «Υγεία» είναι το πολυτιμότερο αγαθό για όλους μας και σε αυτή έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος.
Πιστεύοντας ότι η πιο σημαντική επένδυση στις υπηρεσίες υγείας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού μας. μαζί με το Γραφείο Εκπαίδευσης, τους 82 κλινικούς εκπαιδευτές, τους προϊστάμενους των τμημάτων και όλων των νοσηλευτών και μαιευτών που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διερευνήσαμε τις ανάγκες εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού και έκτοτε διαρκώς προγραμματίζουμε και υλοποιούμε στοχευμένη εκπαίδευση με πλούσιο κύκλο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει: Σεμινάρια, Ημερίδες, Κλινικά Φροντιστήρια-Courses, Ενδοκλινικά και Διατομεακά Mαθήματα. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού μας και μπορούν να τις παρακολουθήσουν υγειονομικοί και άλλων υπηρεσιών εκτός του ΓΝΘ Παπαγεωργίου.
Η συνεχής βελτίωση αποτελεί, για την Νοσηλευτική Υπηρεσία, ένα διαρκή αγώνα δρόμου και για αυτό καθημερινά προσπαθούμε να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε τα κακώς κείμενα αλλά και να εφαρμόζουμε πρακτικές που αποβλέπουν σε αναβάθμιση της προσφερόμενης φροντίδας.

Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ.

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ξεκίνησε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές της από την έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου το 1999 και έκτοτε συνεχίζονται ανελλιπώς. Η επίσημη λειτουργία του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ξεκίνησε με την σύστασή του την 01/01/2002 και αποτελεί αυτοτελές γραφείο της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ο κύριος στόχος της λειτουργίας του γραφείου εκπαίδευσης είναι ο συντονισμός των ενεργειών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ο συντονισμός αυτός στοχεύει δηλαδή στο να:

 • Εντοπίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού,
 • Σχεδιάζεται το απαραίτητο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
 • Επιλέγονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές μέθοδοι,
 • Εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
 • Αξιολογούνται τα αποτελέσματα του

Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του γραφείου εκπαίδευσης αποτελεί:

 • Η προαγωγή και ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης και
 • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

Οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας και εφαρμόζεται από το γραφείο εκπαίδευσης είναι:

 • Η συνεχής ανάπτυξη των υπαρχουσών επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να βελτιωθεί και ποιοτικά η επίδοση στα καθήκοντά του.
 • Η ανάπτυξη διαφορετικών ή νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να ικανοποιήσουν μελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας
 • Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής του προσωπικού κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης.

Η εκπλήρωση του σκοπού και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί ικανοποιούνται με τις παρακάτω ενέργειες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης:

 • Διοργάνωση ενδοκλινικών μαθημάτων - Βιβλιογραφική Ενημέρωση
 • Διοργάνωση διατομεακών μαθημάτων και σεμιναρίων
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (υποχρεωτικής παρακολούθησης) για το βοηθητικό προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Διοργάνωση σεμιναρίων στη «Βασική υποστήριξη της ζωής & Αυτόματη εξωτερική Απινίδωση» με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC.
 • Διοργάνωση Προγράμματος Προσανατολισμού των νεοπροσληφθέντων.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων χρήσης εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων διοίκησης και αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων.
 • Διοργάνωση προγραμμάτων εξειδίκευσης (σεμινάρια-κλινικά φροντιστήρια) με αντικείμενο το TRIAGE, το Trauma, την εξωνεφρική κάθαρση, εργαλειοδοσία κ.α.
 • Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στο προσωπικό για παρακολούθηση και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου αλλά και άλλων φορέων από το γραφείο εκπαίδευσης της Ν.Υ.:

 • Υποβάλλεται πρόταση για την επιλογή και απόκτηση επιστημονικών περιοδικών και συγγραμμάτων από την βιβλιοθήκη του νοσοκομείου.
 • Υποβάλλεται πρόταση για την λειτουργία προγραμμάτων ΚΕΚ σε συνεργασία με το γραφείο εκπαίδευσης του νοσοκομείου.
 • Συντονίζεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών νοσηλευτικής διαφόρων βαθμίδων (Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., πρόγραμμα ανταλλαγής LEONARDO/SOCRATES κ.λ.π.) σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς

Ακόμη για την ευρύτερη προβολή και προαγωγή της επιστήμης της νοσηλευτικής κάθε χρόνο διοργανώνεται μια επιστημονική εκδήλωση (Ημερίδα ή Συνέδριο) στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας του νοσηλευτή.
Τέλος, το Γραφείο Εκπαίδευσης για την καλύτερη παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έχει εξοπλιστεί με σύγχρονα μέσα. Συγκεκριμένα υπάρχει Η/Υ, εκτυπωτής, scanner, projector και laptop. Επίσης υπάρχει συνεχής και άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) για τη γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων και την άμεση επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες και φορείς. Όλο το νοσηλευτικό προσωπικό έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον παραπάνω εξοπλισμό για την κάλυψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Προσωπικό

papatheodorou

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Παπαθεοδώρου Μαρία

Τομεάρχες

ΚΥΡΙΑΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΑ 1ος ΤΟΜΕΑΣ
ΝΤΑΝΤΑΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΑ 2ος ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 3ος ΤΟΜΕΑΣ
ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ - ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΑ  4ος ΤΟΜΕΑΣ