Γενικές Πληροφορίες

Λίστα Ειδικευομένων Ιατρών

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε τη λίστα των ζητούμενων ειδικοτήτων

Δικαιολογητικά Τοποθέτησης

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε αναλυτική λίστα με τα δικαιολογητικά τοποθέτησης

Ατομικό Δελτίο

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο

Υπεύθυνη Δήλωση Ιθαγένειας

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΝΙΘ

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο

Υπεύθυνη Δήλωση περί Πειθαρχικού Αδικήματος

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης Ελεύθερου Επαγγέλματος

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο