Διοικητική Διεύθυνση

Τμήματα

Αυτοτελή Γραφεία

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2001. Είναι αυτοτελές γραφείο, υπάγεται στην Διοικητική Υπηρεσία, στελεχώνεται από δύο διοικητικούς υπαλλήλους και  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.
 2. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό.
 3. Την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης που επιχορηγούνται από ελληνικές η αλλοδαπές πηγές.
 4. Την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, και αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επίσης έχει την ευθύνη της τήρησης των σχετικών αρχείων.

Στόχος του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι η συνεχής προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους και στις ανάγκες των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας.

Αφενός καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού μέσω της συνεχής και δια βίου εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ειδικότητας τους και αφετέρου προσφέρει την δυνατότητα, σε νέους επαγγελματίες υγείας (πτυχιούχους Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Παραϊατρικών επαγγελμάτων κ.τ.λ) να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση, την έρευνα αλλά και την επιμόρφωση τους σε ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσοκομεία της χώρας.

Αρμοδιότητες Γραφείου Διατροφής:

 • Ελέγχει την ποιότητα και καταλληλότητα των τροφίμων που εισέρχονται στο νοσοκομείο και με ευθύνη του γίνεται η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων που διατίθενται.
 • Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης των διατροφικών σχημάτων των ασθενών και του προσωπικού καθώς και την ευθύνη εκπαίδευσης των ασθενών που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Οι ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνουν το Γραφείο Διατροφής είναι αυτές του Τεχνολόγου Τροφίμων και του Διαιτολόγου.

Αρμοδιότητες Τεχνολόγου Τροφίμων:

 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του συνόλου των παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας τροφοδοσίας.
 • Παρακολουθεί την λειτουργία των τμημάτων παραγωγής προϊόντων.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγραμματισμού παραγωγής των προϊόντων.
 • Συμμετέχει στην ομάδα HACCP και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης HACCP της αναδόχου εταιρείας τροφοδοσίας.
 • Επιβλέπει τις συνθήκες υγιεινής και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας.
 • Διενεργεί μακροσκοπικούς ελέγχους αποδοχής στα εισερχόμενα προϊόντα.
 • Επιβλέπει τον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών, της παραγωγής και των τελικών προϊόντων.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών κατά τις φάσεις παραγωγής, την προετοιμασία, το μαγείρεμα, την μεριδοποίηση και την διανομή στις κλινικές στους σιτιζόμενους ασθενείς.
 • Φροντίζει για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μικροβιολογικών ή/ και χημικών αναλύσεων και άλλων εργαστηριακών μετρήσεων που αφορούν την προμήθεια της πρώτης ύλης, την παραγωγή και τα τελικά προϊόντα.
 • Τηρεί και ενημερώνει αρχείο καταγραφών των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων.
 • Παρακολουθεί τις συνθήκες αναγέννησης του φαγητού στα office φαγητού και διανομής των γευμάτων.
 • Παρακολουθεί την σχετική για τα τρόφιμα Νομοθεσία.
 • Φροντίζει για τον ορισμό των προδιαγραφών των εισερχομένων καθώς και των παραγομένων προϊόντων στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας του Γ.Ν.Παπαγεωργίου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας όπως ορίζει το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα της σειράς ISO 9000.
 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση του menu που ακολουθείται εποχικά.

Τεχνολόγος Τροφίμων: Βασιλική Βαφειάδου

Αρμοδιότητες των διαιτολόγων :

 • Διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων (menu) των ασθενών
 • Σχεδιασμός, σύνταξη, επίβλεψη και εκτέλεση ειδικών θεραπευτικών διαιτητικών προγραμμάτων των νοσηλευόμενων ασθενών όλων των κλινικών του νοσοκομείου, βάση ιατρικών οδηγιών
 • Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες.
 • Επίβλεψη της διαδικασίας της μεριδοποίησης
 • Σχεδιασμός εξειδικευμένων διαιτολογίων για παιδιά με νευρολογικές παθήσεις (κετογονικές δίαιτες), υπερλιπιδαιμίες και άλλα νοσήματα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα
 • Επίβλεψη περιστατικών νοσογόνου παχυσαρκίας στα εξωτερικά Ιατρεία Παχυσαρκίας (σε συνεργασία με την Α' Χειρουργική Κλινική), όπου γίνεται επιλογή ασθενών για τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και μετεγχειρητική διατροφική υποστήριξη αυτών.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ασθενών που έχουν ανάγκη από ειδική διαιτητική αγωγή όπως οι ασθενείς στο τεχνητό νεφρό, στους οποίους δίνονται γενικές οδηγίες και εξειδικευμένα διαιτολόγια, όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Επίβλεψη και επιμόρφωση της πρακτικής άσκησης φοιτητών των ΤΕΙ Διατροφής ανα 6μηνο

Διαιτολόγοι: Αναστασία Αναστασιάδου και Ειρήνη Κατσανίκα

Εγκαταστάσεις Τροφοδοσίας - Μαγειρείων

Οι εγκαταστάσεις των μαγειρείων βρίσκονται χωροταξικά στο κατώτατο επίπεδο του Νοσοκομείου, και η τροφοδοσία τους με τις πρώτες ύλες γίνεται από αυτόνομη υπηρεσιακή αυλή. Η λειτουργία των μαγειρείων ανατίθεται με διαγωνισμό σε ανάδοχο εταιρεία η οποία χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου παρασκευάζει όλα τα είδη που προσφέρονται στους σιτιζόμενους (νοσηλευόμενους, προσωπικό και επισκέπτες).

Στις εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Παπαγεωργίου εφαρμόζονται όλες οι κατάλληλες διαδικασίες για την εξασφάλιση της ασφάλειας των παραγόμενων τροφών σύμφωνα με τις αρχές της μεθοδολογίας HACCP.

Το Τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι αυτοτελές γραφείο και ανήκει στη Διοικητική Διεύθυνση. Λειτουργεί από το 2000 και απαρτίζεται από τέσσερις (4) Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του.

Τα γραφεία του Τμήματος βρίσκονται στον τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος.

Το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνίσταται στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και το περιβάλλον τους. Εξυπηρετεί όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου και τα διατομεακά τμήματα υποστηρίζοντας παράλληλα σε συμβουλευτικό επίπεδο το σύνολο του πληθυσμού που απευθύνεται στο Νοσοκομείο.

Οι δράσεις του Κοινωνικού Λειτουργού δεν περιορίζονται στον ασθενή αλλά επεκτείνονται στην οικογένεια και την κοινότητα. Παράλληλα επιδιώκεται διασύνδεση-αξιοποίηση φορέων με σκοπό την ενδυνάμωση, ενεργοποίηση, αποκατάσταση και επανένταξη των ωφελουμένων στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2313323137-2313323972
FAX: 2310685111
E-MAIL: sw.papageorgiouhospital@gmail.com
ΘΕΣΗ: Iσόγειο
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 7:00 - 15:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Κοινωνικοί Λειτουργοί

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 07.30 - 15.30. Στη Βιβλιοθήκη εργάζονται αποκλειστικά 3 βιβλιοθηκονόμοι. 
Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση της κοινότητας του Νοσοκομείου που την αποτελούν το Επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές, ερευνητές καθώς και εξωτερικοί χρήστες (χωρίς δικαίωμα δανεισμού) που απευθύνονται σ' αυτή προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της. 
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης. Δηλαδή, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει ή να απευθυνθούν στην/στον βιβλιοθηκονόμο για βοήθεια. 
Η Βιβλιοθήκη επίσης διαθέτει αναγνωστήριο 12 θέσεων.

Αρμοδιότητες

 • Φύλαξη ασθενών και προσωπικού
 • Φύλαξη κτιρίου
 • Έλεγχος επισκεπτών - συνοδών
 • Έλεγχος τις κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του νοσοκομείου
 • Τήρηση του επισκεπτηρίου

Το τμήμα υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία και στελεχώνεται από δύο Επόπτες Δημόσιας Υγείας, τον κο Μπάλα Νικόλαο και την κα Τζουανοπούλου Νικολίτσα, απόφοιτους του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών. O Επόπτης Δημόσιας Υγείας είναι ο αρμόδιος σε ένα Νοσοκομείο να εκτελέσει τον υγειονομικό έλεγχο ώστε να μην εμφανιστούν νοσοκομειακές λοιμώξεις και να τηρούνται πάντα οι κανόνες υγιεινής. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής σε ένα Νοσοκομείο έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία μια και αφορά άμεσα τον νοσηλευόμενο, δηλαδή άτομα με χαμηλή αντίσταση και εξ΄ ορισμού σε κίνδυνο.

Τα αντικείμενα του τμήματος είναι τα εξής:

 • Η επίβλεψη του συνεργείου καθαριότητας του Νοσοκομείου
 • Η Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας
 • Η Υγειονομική διαφώτιση των εργαζομένων
 • Η διαχείριση των Νοσοκομειακών αποβλήτων
 • Το Pest control (εντομοκτονίες, μυοκτονίες)
 • Έλεγχος της εφαρμογής κανόνων υγιεινής στους χώρους των μαγειρείων, εστιατορίου, κυλικείου ( Εφαρμογή HACCP)
 • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
 • H συμμετοχή στην επιλογή των απολυμαντικών
 • Η συνεχής ενημέρωση σε θέματα νέων μεθόδων που θα βοηθούν στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας (νέοι μέθοδοι ή και προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτλ.)
 • Δειγματοληψία νερού
 • Η επίβλεψη των πλυντηρίων - ιματιοφυλακίου
 • Η επίβλεψη του συνεργείου συντήρησης του πράσινου
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση αποβλήτων
 • Διαχείριση εργατών
 • Επίβλεψη του προσωπικού ασφαλείας του νοσοκομείου
 • Διαχείριση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του νοσοκομείου (κάμερες)

Η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωση όλου του υγειονομικού προσωπικού.

Τηλέφωνο υπηρεσίας: 2313323123
Φαξ υπηρεσίας: 2313323686

Προσωπικό

xarizani1

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Χαριζάνη Χαρίκλεια

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών & Τμημάτων

ΒΙΚΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΝΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΤΖΗ ΣΟΦΙΑ - ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ