Διοικητική Διεύθυνση

Τμήματα

Αυτοτελή Γραφεία

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2001. Είναι αυτοτελές γραφείο, υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία, στελεχώνεται από δύο διοικητικούς υπαλλήλους και  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Εκπαίδευση προσωπικού του Νοσοκομείου: Διοργανώνονται σεμινάρια, λαμβάνοντας υπόψη, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Διευθύνσεων, είτε μέσω του  Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)  είτε και εκτός.
 2. Πρακτική άσκηση σπουδαστών/φοιτητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
 1. Ερευνητικές εργασίες: Σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο, εγκρίνονται αιτήματα για άντληση πληροφοριών από τον χώρο του Νοσοκομείου.
 2. Άμισθοι Επιστημονικοί Συνεργάτες: Διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συνεργασία με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες.
 3. Αίθουσες: Διαχείριση αιθουσών εκπαίδευσης και εποπτικού υλικού.
 4. Ενημέρωση: Ανάρτηση Συνεδριών στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο του Νοσοκομείου (Intranet).
 5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Διοργανώνει επισκέψεις διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μετά από σχετικά αιτήματα.

 Μελλοντικές προκλήσεις

 • Σταδιακή εκπαίδευση όλου του προσωπικού.
 • Αξιοποίηση σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή και διαδικτύου.
 • Βαρύτητα στη σωστή εκπαίδευση των πρακτικά ασκούμενων.
 • Καταγραφή, όσο το δυνατόν  πληρέστερα, των άμισθων επιστημονικών συνεργατών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών.
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών.
 • Προβολή των καινοτομιών του Νοσοκομείου μέσω παρουσιάσεων σε Τοπικά και Διεθνή Συνέδρια.
 • Συμμετοχή του Νοσοκομείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα για εκπαίδευση/ενημέρωση του προσωπικού, όπως το  πρόγραμμα “HOPE”.

Στόχος του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι η συνεχής προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους και στις ανάγκες των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας. Άλλωστε σε ένα σύγχρονο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, η αλλαγή είναι κανόνας και η βελτίωση των διαδικασιών και των υπηρεσιών είναι εξ’ ορισμού συνεχής.

Τηλ: 2313 323686
fax2310685111
e-mail: edu@papageorgiou-hospital.gr
Ωράριο Λειτουργίας: 7:00 - 15:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Αρμοδιότητες Γραφείου Διατροφής:

 • Ελέγχει την ποιότητα και καταλληλότητα των τροφίμων που εισέρχονται στο νοσοκομείο και με ευθύνη του γίνεται η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων που διατίθενται.
 • Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης των διατροφικών σχημάτων των ασθενών και του προσωπικού καθώς και την ευθύνη εκπαίδευσης των ασθενών που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Οι ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνουν το Γραφείο Διατροφής είναι αυτές του Τεχνολόγου Τροφίμων και του Διαιτολόγου.

Αρμοδιότητες Τεχνολόγου Τροφίμων:

 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του συνόλου των παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας τροφοδοσίας.
 • Παρακολουθεί την λειτουργία των τμημάτων παραγωγής προϊόντων.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγραμματισμού παραγωγής των προϊόντων.
 • Συμμετέχει στην ομάδα HACCP και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης HACCP της αναδόχου εταιρείας τροφοδοσίας.
 • Επιβλέπει τις συνθήκες υγιεινής και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας.
 • Διενεργεί μακροσκοπικούς ελέγχους αποδοχής στα εισερχόμενα προϊόντα.
 • Επιβλέπει τον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών, της παραγωγής και των τελικών προϊόντων.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών κατά τις φάσεις παραγωγής, την προετοιμασία, το μαγείρεμα, την μεριδοποίηση και την διανομή στις κλινικές στους σιτιζόμενους ασθενείς.
 • Φροντίζει για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μικροβιολογικών ή/ και χημικών αναλύσεων και άλλων εργαστηριακών μετρήσεων που αφορούν την προμήθεια της πρώτης ύλης, την παραγωγή και τα τελικά προϊόντα.
 • Τηρεί και ενημερώνει αρχείο καταγραφών των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων.
 • Παρακολουθεί τις συνθήκες αναγέννησης του φαγητού στα office φαγητού και διανομής των γευμάτων.
 • Παρακολουθεί την σχετική για τα τρόφιμα Νομοθεσία.
 • Φροντίζει για τον ορισμό των προδιαγραφών των εισερχομένων καθώς και των παραγομένων προϊόντων στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας του Γ.Ν.Παπαγεωργίου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας όπως ορίζει το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα της σειράς ISO 9000.
 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση του menu που ακολουθείται εποχικά.

Τεχνολόγος Τροφίμων: Βασιλική Βαφειάδου

Αρμοδιότητες των διαιτολόγων :

 • Διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων (menu) των ασθενών
 • Σχεδιασμός, σύνταξη, επίβλεψη και εκτέλεση ειδικών θεραπευτικών διαιτητικών προγραμμάτων των νοσηλευόμενων ασθενών όλων των κλινικών του νοσοκομείου, βάση ιατρικών οδηγιών
 • Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες.
 • Επίβλεψη της διαδικασίας της μεριδοποίησης
 • Σχεδιασμός εξειδικευμένων διαιτολογίων για παιδιά με νευρολογικές παθήσεις (κετογονικές δίαιτες), υπερλιπιδαιμίες και άλλα νοσήματα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα
 • Επίβλεψη περιστατικών νοσογόνου παχυσαρκίας στα εξωτερικά Ιατρεία Παχυσαρκίας (σε συνεργασία με την Α' Χειρουργική Κλινική), όπου γίνεται επιλογή ασθενών για τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και μετεγχειρητική διατροφική υποστήριξη αυτών.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ασθενών που έχουν ανάγκη από ειδική διαιτητική αγωγή όπως οι ασθενείς στο τεχνητό νεφρό, στους οποίους δίνονται γενικές οδηγίες και εξειδικευμένα διαιτολόγια, όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Επίβλεψη και επιμόρφωση της πρακτικής άσκησης φοιτητών των ΤΕΙ Διατροφής ανα 6μηνο

Διαιτολόγοι: Αναστασία Αναστασιάδου και Ειρήνη Κατσανίκα

Εγκαταστάσεις Τροφοδοσίας - Μαγειρείων

Οι εγκαταστάσεις των μαγειρείων βρίσκονται χωροταξικά στο κατώτατο επίπεδο του Νοσοκομείου, και η τροφοδοσία τους με τις πρώτες ύλες γίνεται από αυτόνομη υπηρεσιακή αυλή. Η λειτουργία των μαγειρείων ανατίθεται με διαγωνισμό σε ανάδοχο εταιρεία η οποία χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου παρασκευάζει όλα τα είδη που προσφέρονται στους σιτιζόμενους (νοσηλευόμενους, προσωπικό και επισκέπτες).

Στις εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Παπαγεωργίου εφαρμόζονται όλες οι κατάλληλες διαδικασίες για την εξασφάλιση της ασφάλειας των παραγόμενων τροφών σύμφωνα με τις αρχές της μεθοδολογίας HACCP.

Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι αυτοτελές γραφείο και υπάγεται στη Διοικητική Διεύθυνση του Νοσοκομείου. Τα γραφεία του τμήματος βρίσκονται στον τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής στο ισόγειο του κτηριακού συγκροτήματος.

Το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνίσταται στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των  ασθενών. Το τμήμα καλύπτει όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου και τα διατομεακά τμήματα. Αποτελεί δε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας με στόχο τη διατήρηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας του ασθενή με την  ολιστική προσέγγιση.

Οι παρεμβάσεις  του Κοινωνικού Λειτουργού δεν περιορίζονται στον ασθενή αλλά επεκτείνονται στην οικογένεια και στην κοινότητα σκοπεύοντας στην υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την επανένταξη των ωφελούμενων στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Τηλεφωνα επικοινωνίας: 2313323137-2313323972

FAX: 2310 685111

Ε-mail: sw@papageorgiou-hospital.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 7.30-15.00 Δευτέρα έως Παρασκευή 

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου (επίπεδο -1) και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07.00 - 15.00. Στη Βιβλιοθήκη εργάζεται 1 βιβλιοθηκονόμος.

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση της κοινότητας του Νοσοκομείου, που την αποτελούν το Επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές, ερευνητές καθώς και εξωτερικοί χρήστες (χωρίς δικαίωμα δανεισμού) που απευθύνονται σε αυτή, προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της.

Το προσωπικό του Νοσοκομείου έχει δικαίωμα δανεισμού έως 3 βιβλία για 2 εβδομάδες.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης. Δηλαδή, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει ή να απευθυνθούν στην βιβλιοθηκονόμο για βοήθεια.

Η Βιβλιοθήκη, επίσης, διαθέτει αναγνωστήριο 25 θέσεων και 5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Από τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας σε βάσεις που έχει πρόσβαση η βιβλιοθήκη. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σκαναρίσματος εγγράφων και φωτοτύπησης. Το φωτοτυπικό λειτουργεί με κάρτα που την αγοράζει ο χρήστης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

Το e-mail της βιβλιοθήκης είναι το library@papageorgiou-hospital.gr. Σε αυτό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να αποστέλλουν τη βιβλιογραφία που χρειάζονται (όπως συγκεκριμένα άρθρα ή λέξεις-κλειδιά) και το προσωπικό της βιβλιοθήκης τους απαντάει άμεσα.

Στην παρούσα φάση η βιβλιοθήκη έχει ενεργή συνδρομή στη βάση Clinical key, η οποία  περιλαμβάνει 614 τίτλους περιοδικών και το πλήρες κείμενων 1168 ηλεκτρονικών βιβλίων της Elsevier. Καθώς και στη βάση Up-to-date (αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου). Παράλληλα, υπάρχει και το φυσικό αρχείο 160 περίπου τίτλων περιοδικών διαφόρων θεματικών κατηγοριών της Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και Διοικητικής φύσης.

Σε περίπτωση μη δωρεάν πρόσβασης στα άρθρα, υπάρχει και η δυνατότητα παραγγελίας τους από άλλες βιβλιοθήκες με κόστος 2 €/το άρθρο.

Επίσης, η βιβλιοθήκη διοργανώνει εκπαιδευτικές συναντήσεις-σεμινάρια για την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των βάσεων που έχει και στην αναζήτηση άρθρων. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης και των χρηστών και μπορούν να είναι είτε ατομικές είτε σε μικρά γκρουπ χρηστών.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 2313323909.

Σημείωση: η λειτουργία της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 συνεχίστηκε απρόσκοπτα ως προς την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση ή την φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού. Το αναγνωστήριο, ωστόσο, παρέμεινε κλειστό για το κοινό, σύμφωνα με τους κανόνες οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία της.

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Ζάχου Αγγελική- Βιβλιοθηκονόμος

e-mail: library@papageorgiou-hospital.gr

Αρμοδιότητες

 • Φύλαξη ασθενών και προσωπικού
 • Φύλαξη κτιρίου
 • Έλεγχος επισκεπτών - συνοδών
 • Έλεγχος τις κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του νοσοκομείου
 • Τήρηση του επισκεπτηρίου

Το τμήμα υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία και στελεχώνεται από δύο Επόπτες Δημόσιας Υγείας, τον κο Μπάλα Νικόλαο και την κα Τζουανοπούλου Νικολίτσα, απόφοιτους του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών. O Επόπτης Δημόσιας Υγείας είναι ο αρμόδιος σε ένα Νοσοκομείο να εκτελέσει τον υγειονομικό έλεγχο ώστε να μην εμφανιστούν νοσοκομειακές λοιμώξεις και να τηρούνται πάντα οι κανόνες υγιεινής. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής σε ένα Νοσοκομείο έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία μια και αφορά άμεσα τον νοσηλευόμενο, δηλαδή άτομα με χαμηλή αντίσταση και εξ΄ ορισμού σε κίνδυνο.

Τα αντικείμενα του τμήματος είναι τα εξής:

 • Η επίβλεψη του συνεργείου καθαριότητας του Νοσοκομείου
 • Η Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας
 • Η Υγειονομική διαφώτιση των εργαζομένων
 • Η διαχείριση των Νοσοκομειακών αποβλήτων
 • Το Pest control (εντομοκτονίες, μυοκτονίες)
 • Έλεγχος της εφαρμογής κανόνων υγιεινής στους χώρους των μαγειρείων, εστιατορίου, κυλικείου ( Εφαρμογή HACCP)
 • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
 • H συμμετοχή στην επιλογή των απολυμαντικών
 • Η συνεχής ενημέρωση σε θέματα νέων μεθόδων που θα βοηθούν στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας (νέοι μέθοδοι ή και προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτλ.)
 • Δειγματοληψία νερού
 • Η επίβλεψη των πλυντηρίων - ιματιοφυλακίου
 • Η επίβλεψη του συνεργείου συντήρησης του πράσινου
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση αποβλήτων
 • Διαχείριση εργατών
 • Επίβλεψη του προσωπικού ασφαλείας του νοσοκομείου
 • Διαχείριση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του νοσοκομείου (κάμερες)

Η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωση όλου του υγειονομικού προσωπικού.

Τηλέφωνο υπηρεσίας: 2313323123
Φαξ υπηρεσίας: 2313323686

Προσωπικό

20221219120104_atc2

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Γιογκατζή Μαρία

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών & Τμημάτων

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΝΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΤΖΗ ΣΟΦΙΑ - ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ

 

 

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Δ/ντρια
  Γιογκατζή Μαρία

  Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη
  2313 32 3130

  Τμήμα Προσωπικού
  2313 32 3124

  Τμήμα Κίνησης Ασθενών
  2313 32 3502

  Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
  2313 32 3212

  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  2313 32 3686 

  Email
  adserv@papageorgiou-hospital.gr