Πληροφορίες για ασθενείς

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό του φάκελο και μπορεί να λαμβάνει μετά από σχετική αίτηση ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΕΞΟΔΩΝ,  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ,  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ.

  • Η κατάθεση της ΑΙΤΗΣΗΣ γίνεται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (που βρίσκεται στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου) από τον ίδιο τον ασθενή.  Αντ’ αυτού μπορεί να καταθέσει αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπός του (αρ. 128επ. Αστικού Κώδικα, δηλ. ο γονέας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης) ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο (π.χ. πληρεξούσιος δικηγόρος του ασθενή).
  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το εν ισχύ διαβατήριό τους μαζί με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά τους έγγραφα π.χ. εξουσιοδότηση, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία ή ΚΕΠ κ.α.) και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς ο λόγος έκδοσής της.  Εξουσιοδότηση μπορεί να συνταχθεί και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Νοσοκομείου μας.

  • Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή, εκτός και αν επικαλείται το σκοπό για τον οποίο ζητεί τη χορήγηση των δεδομένων. Το Νοσοκομείο μας θα πρέπει να διαβιβάσει τη σχετική αίτηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ζητήσει την έκδοση σχετικής άδειας (άρθρο 7 του Ν. 2472/1997) αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά και ο ασθενής.
  • Στην περίπτωση θανάτου ασθενή, το δικαίωμα αυτό το ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού (α΄ ξάδερφος). Προσκομίζουν, μαζί με την ταυτότητά τους πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών από τον Δήμο και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης της διαθήκης από το Πρωτοδικείο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (τηλ. 231332 3130)  ή στο Τμήμα του Ιατρικού Αρχείου (τηλ. 231332 3318).

Διαδικτυακή Αίτηση Χορήγησης Εγγράφων

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gnpap.gr

Η παραλαβή των εγγράφων γίνεται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη από τον ίδιο τον ασθενή ή το εξουσιοδοτημένο από εκείνον άτομο.

Σε περίπτωση που ο ασθενής ζητήσει να του αποσταλούν τα έγγραφα με ταχυδρομείο, υποχρεούται να αποστείλει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομικού Τμήματος βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Μέσω ΚΕΠ

Εναλλακτικά αίτηση μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ οπότε και η παραλαβή των εγγράφων  θα γίνει από τα ΚΕΠ.

Τα ανωτέρω έγγραφα σε κάθε περίπτωση μπορούν να αποσταλούν και με courier με χρέωση του ασθενή και εφόσον το έχει επισημάνει ο ίδιος στην αίτησή του. Παραδίδονται από την ιδιωτική ταχυδρομική εταιρία στον ίδιο τον ασθενή ή στο εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο. 

Το Νοσοκομείο μας διαχειρίζεται το περιεχόμενο των ιατρικών φακέλων των ασθενών βάσει της Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997), τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).