Γενικές Πληροφορίες

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ.Ε.Ν.Π.)

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ιδρύθηκε το 1999 από τους εργαζόμενους σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και τους ειδικούς για τα σωματεία νόμους. Αποτελεί νομικό πρόσωπο, έχει έδρα το Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και λειτουργεί με τις διατάξεις του καταστατικού του. To πρώτο Δ.Σ. του Σωματείου προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 16/11/2000 και η πρώτη συνεδρίαση του έγινε στις 22/11/2000.

Το Σωματείο είναι σήμερα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν) καθώς και της ΑΔΕΔΥ, στο τοπικό παράρτημα της (Ε.Δ.Ο.Θ.).
Το Σωματείο συγκροτείται από όλους τους εργαζόμενους (νοσηλευτές, εργάτες, τεχνίτες, διοικητικούς υπαλλήλους, ιατρούς κ.λ.π.) που συνδέονται με οποιαδήποτε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και αποδέχονται το καταστατικό του.

Σκοποί του:

  1. Η ενιαία και συλλογική δράση των μελών του, για την διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
  2. Η φροντίδα για την βελτίωση της υπαλληλικής νομοθεσίας για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, διαβίωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, ποιοτικό ανέβασμα της δουλειάς των εργαζομένων και η επίβλεψη για την εφαρμογή της.
  3. Η προστασία και η διεύρυνση των κατακτήσεων των μελών του.
  4. Η ενημέρωση των μελών πάνω στα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα, η ανάπτυξη αγώνων για την προάσπιση των συμφερόντων τους και η αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλα τα μέλη του.
  5. Η δίκαιη κατανομή των υλικών και ηθικών αμοιβών που παρέχει η διοίκηση και το κράτος.
  6. Η συμβολή στη διεύρυνση και αναβάθμιση του θεσμού της Υγείας. Η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του νοσοκομείου.
  7. Η πολιτιστική, αθλητική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών.
  8. Η ουσιαστική και γνήσια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του Σωματείου στα συλλογικά όργανα διοίκησης, σχεδιασμού, ελέγχου κοινωνικής πολιτικής του Νοσοκομείου και όπου η εκπροσώπηση του Σωματείου είναι δυνατή ή θα κατακτηθεί.