Συγχρηματοδοτούμενες πράξεις & έργα

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023 (Κωδ. ΟΠΣ 5211682)

Η δράση με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19», συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ των 13 Περιφερειών για την πρόσληψη/απασχόληση πρόσθετου επικουρικού προσωπικού ως 6.557 επαγγελματίες για την ενίσχυση, στήριξη και ενδυνάμωση των Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 9iv, Επενδυτική Προτεραιότητα «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 13 Περιφερειών και χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κατηγοριοποίηση τύπου ως «Ειδικές περιπτώσεις ΕΚΤ».  H δράση αφορά την ενίσχυση και στήριξη των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19.

Το έργο περιλαμβάνει: α) την ενίσχυση των Νοσοκομείων των 13 Περιφερειών β) την ενίσχυση των ΥΠΕ και των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και γ) την ενίσχυση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (όπως ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, ΕΚΕΑ, ΟΚΑΝΑ) με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Η Παρέμβαση αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού.

Αντικείμενο της πράξης/υποέργων  είναι η συνέχιση της συγχρηματοδότησης της απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού, ιατρών και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού Φορέων Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023 από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

Διάρκεια:  01/01/2023 -  31/12/2023.

Κύριος φορέας υλοποίησης του Έργου είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος του Έργου είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

 

logo

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η επιχείρηση VIDAVO A.E., που δραστηριοποιούνται  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας, εντάχθηκαν  στη  Δράση :  «Επενδυτικά  Σχέδια Καινοτομίας»  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς και την προαγωγή  επενδύσεων  για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών  στους τομείς προτεραιότητας  της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Σύστημα Απαρτιωμένης Διαχείρισης Ογκολογικού Ασθενούς» είναι 374.950,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 340.150,00 € και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής   Ένωσης   (ΕΕ)   και   την   Ελλάδα   στο   πλαίσιο   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «Κεντρική Μακεδονία»2014-2020.

Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο της υγείας με στόχο την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, επικεντρώνοντας στην εξατομίκευση, στην αρτιότερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ογκολογικούς ασθενείς.

 

Το Σύστημα Απαρτιωμένης Διαχείρισης Ογκολογικού Ασθενούς περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς.
 • Την ηλεκτρονική διακίνηση σε πραγματικό χρόνο, θεραπευτικών πρωτοκόλλων (χημειοθεραπευτικό σχήμα του ασθενούς, μεταξύ Κλινικών, Φαρμακείου και Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων.
 • Τον προγραμματισμό των χορηγηθεισόμενων θεραπειών.
 • Την εστίαση στις ανάγκες του ασθενούς.
 • Την ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη της έρευνας, τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, την αξιοποίηση επιδημιολογικών και δημογραφικών δεδομένων επιτρέποντας ταυτόχρονα την ταχύτερη διεκπεραίωση διοικητικών και οικονομικών εργασιών, επικεντρώνοντας στην αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες : Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού, Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας και Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Η συμμετοχή του Γ.Ν Παπαγεωργίου και της VIDAVO A.E στη Δράση επιτυγχάνει την : Προώθηση της καινοτομίας, Ανάπτυξη συνεργειών με Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς /Επιχειρήσεις

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας

 

epeaeki

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β' Κύκλος»

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης και εφαρμογής δράσεων στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΙΤΛΟΣ : Καινοτόμο Σύστημα παροχής κυβερνοασφάλειας για τις συνδεδεμένες ιατρικές συσκευές και τα δίκτυα υγειονομικής περίθαλψης

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : CyberCare

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Τ2ΕΔΚ – 03093

Στον σημερινό ηλεκτρονικό κόσμο, η κυβερνοασφάλεια στην υγειονομική περίθαλψη και η προστασία των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την κανονική λειτουργία των οργανισμών. Πολλοί οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης διαθέτουν διάφορους τύπους εξειδικευμένων νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, ενώ επιπλέον, χιλιάδες συσκευές που περιλαμβάνουν το Internet of Things πρέπει επίσης να προστατεύονται. Έχοντας ως σκοπό τη θωράκιση των νοσοκομειακών δομών και των κέντρων υγείας, το έργο “CyberCare” φιλοδοξεί να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες ασφαλείας του συγκεκριμένου τομέα.

Διάρκεια έργου :  10/2021 - 11/2023

Περισσότερες πληροφορίες : https://cybercare.gr/

 

epeaeki

 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη Νέας Πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. "Παπαγεωργίου"»  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το ΤΑΙΠΕΔ, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη Νέας Πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. ‘Παπαγεωργίου’», με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Δείτε τη Διακήρυξη ΕΔΩ 

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 195525

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Κωδ. ΟΠΣ: 5070506

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας Γ.Ν. Παπαγεωργίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προσωπικό 82 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι το Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τμήματα υποδοχής και νοσηλείας περιστατικών Covid-19, καθώς και για άλλα τμήματα στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 58/07.01.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για κλινικές Covid-19 και λοιπά τμήματα του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 835.160 € (Κωδ. ΟΠΣ 5076595).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Την αντικατάσταση επτά (7) διφασικών απινιδωτών, με μόνιτορ και καταγραφικό, που υποστηρίζουν την καρδιο-αναπνευστική αποκατάσταση επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο από το 1999.
 2. Την αντικατάσταση δέκα (10) ηλεκτροκαρδιογράφων ενηλίκων και παιδιών.
 3. Την επιπλέον προμήθεια επτά (7) ειδών εξοπλισμού, απαραίτητου για την εκτός ΜΕΘ αναπνευστική υποστήριξη, την μακρόχρονη νοσηλεία, τις μεταφορές και την προετοιμασία διασωλήνωσης των περιστατικών Covid-19.
 4. Την προμήθεια τεσσάρων (4) υπερηχογράφων για τις ανάγκες του Τ.Ε.Π./Βραχείας Νοσηλείας και των κλινικών νοσηλείας περιστατικών Covid-19.
 5. Την προμήθεια-εγκατάσταση χειρουργικού μικροσκοπίου για την πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική.
 6. Την αντικατάσταση αντλίας εξωσωματικής κυκλοφορίας, που υποστηρίζει τα καρδιοχειρουργικά χειρουργεία από το 1999.
 7. Την προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος ουροδυναμικού ελέγχου για την πανεπιστημιακή Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική.

Συνολικά πρόκειται για 14 είδη (70 τεμάχια) ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που αφενός θα συνδράμουν σημαντικά στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των περιστατικών της πανδημίας και αφετέρου θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Ανανέωση και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 3748/10.07.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 4.641.000 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5063435).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Την αντικατάσταση του Γραμμικού Επιταχυντή, που λειτουργεί στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα από το 1999.
 2. Την αντικατάσταση δώδεκα (12) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.
 3. Την ανανέωση εξοπλισμού ΜΕΘ/ΜΑΦ με νέους αναπνευστήρες, μόνιτορ και κεντρικό σύστημα καταγραφής/παρακολούθησης.
 4. Την προμήθεια διαγνωστικού και θεραπευτικού εξοπλισμού για την πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική κλινική.
 5. Την προμήθεια διαγνωστικού και θεραπευτικού εξοπλισμού για την πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική.
 6. Την αντικατάσταση επτά (7) χειρουργικών τραπεζών στα κεντρικά χειρουργεία.
 7. Διάφορα είδη ενδοσκοπικού και χειρουργικού εξοπλισμού.

Συνολικά πρόκειται για 23 είδη (52 τεμάχια) ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Ιούλιος 2020

Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με την με αρ. πρωτ. 6502/23.11.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 872.000 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029875).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Την επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στο σύνολο των χώρων του κτιρίου του Νοσοκομείου (σήμερα καλύπτεται το 75% περίπου).
 2. Την εγκατάσταση εφαρμογής διεθνούς εμβέλειας για την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων, με απεριόριστο αριθμό αδειών χρήσης εντός Νοσοκομείου και έως 80 άδειες χρήσης εκτός Νοσοκομείου.
 3. Την αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού (εξυπηρετητές/servers) και ενεργού δικτυακού (core & distribution switches) εξοπλισμού, καθώς και την θωράκιση της εσωτερικής διακίνησης δεδομένων ασθενών και προσωπικού (fire walls).
 4. Την υποστήριξη της αναπτυγμένης από την Διεύθυνση Πληροφορικής εφαρμογής αιμοληψιών SafeBlood με τερματικά χειρός για χρήση από το νοσηλευτικό προσωπικό.
 5. Την πλήρη αναδιάταξη του υπολογιστικού και του δικτυακού εξοπλισμού στο Data Center του Νοσοκομείου.
 6. Τις απαιτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πιλοτικής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού.

Η πράξη θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Τεχνικής και Οικονομικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Πρόγραμμα Εδαφικής  Συνεργασίας INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020"

 

Εφαρμογή Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής

Στο  εγκεκριμένο και χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG) με τίτλο " Improving quality and accessibility of social health care services in cross-border regions", συμμετέχουν οι εξής φορείς  : το  Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, η Υπηρεσία Υγειονομικής  Περιφέρειας και το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Blagoevgrad, η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του  Δήμου Χαλκηδόνας.

Με  προϋπολογισμό  που ανέρχεται  στο ποσό των 1.125.370,50 €  και διάρκεια 24 μηνών,  (ημερομηνία έναρξης 10/10/2017 και λήξης 09/10/2019), το έργο περιλαμβάνει επενδυτικές δράσεις στις πρωτοβάθμιες αποκεντρωμένες υποδομές υγείας και ανάπτυξη υποδομών στο νοσοκομείο μας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος του έργου είναι η  αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και η προώθηση της συνεργασίας των φορέων παροχής κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, τόσο  σε τοπικό όσο και σε  διακρατικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα διέπεται από την φιλοσοφία της κοινής χρήσης πόρων, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών γνώσεων, της κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης διαφόρων περιστατικών και της δημιουργίας δικτύου κάλυψης αναγκών σε απομακρυσμένες περιοχές με τη χρήση της τηλεϊατρικής. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών αναφορικά με την πρόληψη αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία δικτύου κινητών μονάδων υγείας και η διασύνδεση αυτών, μέσω δικτύου τηλεϊατρικής, με το Νοσοκομείο μας,  καθώς και οι κοινές δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων. Επιπλέον προγραμματίζεται η ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων καθώς και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.  Η εισαγωγή της τηλεϊατρικής, με χρήση κινητών μονάδων που θα προσεγγίζουν τον ασθενή χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή του, ούτε η παρουσία εξειδικευμένων γιατρών σε απομακρυσμένες υγειονομικές μονάδες, αναμένεται να αναβαθμίσει την κοινωνική πολιτική αλλά και τις υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Blagoevgrad. Η εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική δράση μπορεί να παρέχεται σήμερα εκ του μακρόθεν με ασφάλεια, από το καταρτισμένο προσωπικό ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου, όπως το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, με την εκμετάλλευση των «γρήγορων» σύγχρονων δικτύων, της τηλεμετρίας και των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων υψηλής πιστότητας.  Οι δράσεις του έργου συμπεριλαμβάνονται στις προτεραιότητες του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας των δύο χωρών, σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και τις εθνικές νομοθεσίες. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και  εθνικά κονδύλια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

 

Website : http://healthcarecentre.eu/
Reference number : MIS 5017270
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 370.670,00€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Με την με αρ. πρωτ. 6743/19.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος, ενός επιπέδου, στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και κωδικό Ο.Π.Σ. 5050796, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με δαπάνη σύμβασης 595.200 €.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου από 20ετίας και πλέον Αγγειογραφικού Συγκροτήματος με νέο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Ύστερα από διαπραγμάτευση κατά την κατακύρωση, εξασφαλίσθηκε από την ανάδοχο SIEMENS HEALTHCARE Α.Β.Ε.Ε. και η επιπλέον αντικατάσταση του παλαιού μαστογράφου, που προερχόταν από τον αρχικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά την δεκαετία του ’90.

Η πράξη θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Ιατρικής, Τεχνικής και Οικονομικής.

Νοέμβριος 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών

Το Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών είναι διακλινικό και τελεί υπό την συνεργασία της Νευρολογικής και της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Πρόκειται για μία καινοτόμα και πρωτοποριακή δομή που δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ” Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας”. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση την κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία”   ανέρχεται στο ποσό των 128.890,90€ .

https://memoryclinic.gr/

3Διάστατη Εκτύπωση 

Οι 3D εκτυπωτές λειτουργούν όπως οι επιτραπέζιοι εκτυπωτές που συνδέονται μέσω θύρας επέκτασης σε ένα ΗΥ και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν το 3D μοντέλο αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί μέσω λογισμικών CAD/CAM σε ένα ειδικό format αρχείων. Τα 3D μοντέλα των αντικειμένων που χρήζουν αναπαραγωγής σε ένα εκτυπωτή παράγονται μετά από πολύπλοκη επεξεργασία με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και επεξεργασίας σε ισχυρούς ΗΥ.

Στην ιατρική ωστόσο η δημιουργία του 3D μοντέλου ενός εσωτερικού οργάνου γίνεται συνήθως μέσω επεξεργασίας των εικόνων των τομογράφων (αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) και το λογισμικό που συνοδεύει τον τομογράφο και αναλαμβάνει να αποδώσει σε 2D, στην οθόνη ενός ΗΥ, την υφή και γεωμετρία των υγειών και των παθολογικών ιστών.

Η σύνθεση των τομών δεν οδηγεί συνήθως σε ένα 3D μοντέλο του εσωτερικού οργάνου αν και θα μπορούσε με κατάλληλη επεξεργασία να αποδώσει ένα αρχείο 3D απόδοσης που μπορεί να εκτυπωθεί σε κλίμακα 1:1. Η αίσθηση που ένας ιατρός αποκτά από την εξέταση μιας τομογραφίας είναι εντελώς διαφορετική αν το τελικό προϊόν είναι τρισδιάστατο. Η περίπτωση των ασθενειών του ήπατος είναι χαρακτηριστική καθώς η ποιοτική εκτίμηση της κατάστασης των πάσχοντος ιστού (όπως προκύπτει από την ανάγνωση και διάγνωση του ειδικού ακτινολόγου) θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτική πληροφορία και μάλιστα σε 3 διαστάσεις.

Σε περίπτωση εκτεταμένων ηπατεκτομών (όπως σε αφαίρεση καρκινικών όγκων) είναι σημαντικό να μπορεί να υπολογιστεί το ηπατικό κολόβωμα που θα παραμείνει, καθώς αυτό ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητά του θα καθορίσει τη μετεγχειρητική έκβαση του ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία για να γίνει αυτό έχει η ακριβής θέση του όγκου και ειδικότερα ως προς τα σημαντικότερα αγγεία του ήπατος και προς τα χοληφόρα.

Το μέγεθος και η θέση όγκου ή άλλης ανωμαλίας του ήπατος πρέπει να προσδιοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια προκειμένου να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός για την ασφαλέστερη διαδικασία της αφαίρεσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο ακριβές αντίγραφο του 3Dμοντέλου του ήπατος H εκπαίδευση στις επεμβάσεις ήπατος των ειδικευόμενων ιατρών βοηθά στη βέλτιστη κατάρτιση των χειρουργών. Σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα σε ένα τόσο μεγάλης ζωτικής σημασίας.

Websitehttp://liver3d.com/about

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 168.095,40 €

Εγκεκριμένο συνεργατικό έργο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος:  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»,  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 

Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης και εφαρμογής δράσεων στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΙΤΛΟΣ : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : ΚοιPo3Ε
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Τ1ΕΔΚ – 00929
Ακρωνύμιο πρότασης : ΚοΙPo3E
Τίτλος (Ελληνικά) : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
Τίτλος ( Αγγλικά) : Social Robots as tools in special education

Βασικός στόχος του ΚοιΡο3Ε είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ στην ελληνική ειδική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων αυτισμού και για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξία, κ.ά.

Σύνδεσμος Ιστοσελίδας

Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα

Κωδικός Πράξης : MIS 5032805

Κωδικός έργου : Τ1ΕΔΚ-0789

Φορέας Χρημαδότησης: Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Κοινοπραξία: Συντονιστής & Επιστημονικά Υπεύθυνος Φορέας Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝEΒ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),

Εταίροι: ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ.Ε.Π.Ε., Iατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες Φαρμάκων (ΑΕΦ) επιφέρουν σημαντικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας ασθενών, όσο και οικονομικές. Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι το 5% των νοσηλειών και 179.000 θάνατοι οφείλονται σε ΑΕΦ, ενώ στις Η.Π.Α. μελέτες κατατάσσουν τις ΑΕΦ ως την 4η-6η πιο συχνή αιτία θανάτων, με καταγραφή 100.000 θανάτων ετησίως σε νοσοκομεία. Εκτός από τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης των ΑΕΦ, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός τους είναι αποτρέψιμες. Συνεπώς, η ανάγκη για εργαλεία που μπορούν να υποβοηθήσουν τον έγκαιρο εντοπισμό ΑΕΦ είναι πρόδηλη.

Το έργο PVClinical στοχεύει στην ανάπτυξη μιας προηγμένης υπολογιστικής πλατφόρμας που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης με ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση πιθανών σημάτων ΑΕΦ και εστιάζοντας στην ένταξη τέτοιων διαδικασιών σε πραγματικά κλινικά περιβάλλοντα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή της πλατφόρμας PVClinical δεν περιορίζεται στο κλινικό περιβάλλον, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί από κατ’ ανάθεση οργανισμούς έρευνας (CRO - Contract Research Organizations) και φαρμακευτικές εταιρίες που μελετούν ζητήματα ασφάλειας των προϊόντων τους, καθώς και οργανισμούς παρακολούθησης της ασφάλειας φαρμάκων και κανονιστικές αρχές όπως ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ή το European Medicines Agency (EMA).

Περισσότερες πληροφορίες : https://pvclinical-project.eu

 

FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells

To Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση (Joint Action) GAPP (FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells) έχοντας από κοινού με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης το ρόλο του WP2 (Dissemination & Communication) leader. 

Οι Ευρωπαϊκή Κοινές Δράσεις (Joint Actions) είναι project που σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται από τις αρχές των κρατών μελών και την ΕΕ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία. Έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μεμονωμένες εθνικές δραστηριότητες, ιδίως σε επίπεδο χάραξης πολιτικής.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Συντονίζεται από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Εθνικό Κέντρο Αίματος της Ιταλίας και συμμετέχουν σε αυτό 17 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συντονίζει τις δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος (Work package Dissemination and Communication Leader). 

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος GAPP είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης από τις Αρμόδιες Αρχές κάθε χώρας για την αξιολόγηση και την έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2002/98 / ΕΚ και στο άρθρο 28 της οδηγίας 2004/23 / ΕΚ. 

Το Πρόγραμμα GAPP θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες διεργασίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή / και έχουν περιγραφεί προηγουμένως στις σχετικές Κοινές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών κατά την αξιολόγηση νέων μεθόδων παρασκευής προϊόντων όπως επίσης και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Περισσότερα: www.gapp-ja.eu & Ενημερωτικό φυλλάδιο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 52.382,02€

Εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των Κοινών Ευρωπαϊκών Δράσεων για την Υγεία (Joint Actions)

eHealth Networks

Έργο στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η 3 ΥΠΕ -  και ως συνεργαζόμενο μέλος το Γ.Ν.Παπαγεωργίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ:   19.260,00€

Εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των Κοινών Ευρωπαϊκών Δράσεων για την Υγεία (Joint Actions)

ACT NOW

Act Now - A training program development for healthcare professionals to use the principles of acceptance and commitment therapy (ACT) to facilitate patient adjustment to the challenges of living with a visible difference

Name of EU Programme: Erasmus+ 2018 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships

Reference number and title of the project: 2018-1-EL01-KA202-047907

Period (start and end date): 2018–2020

Project website: https://actnow-erasmusproject.eu/

 

ECTP

Early care training programme for health care professionals working with children born with orofacial clefts and/or craniofacial conditions.

Website : http://cleftectp.com

Reference number : 2017-1-NL01-KA202-035195

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  25.320,00€

Στρατηγικές Συμπράξεις του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ERASMUS +

Health Innovation, implementation and Impact (HI3)

Health Innovation, implementation and Impact (HI3) – A functional training program on how to implement sustainable change in the health care system on a clinical level

Name of EU Programme: Erasmus+ 2018 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships

Reference number and title of the project: 2018-1-SE01-KA202-039066

Period (start and end date): 2018–2020

Project website: http://health-innovation.nu/

 

Body Confident Mum's  -  An Innovative Health Professionals Training Program to support maternal health

Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ που έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  επαγγελματίες υγείας και σπουδαστές και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί επιτρέπει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη, ψυχική και σωματική υγεία/ευημερία,  των μητέρων που έχουν παιδιά ηλικίας  0-5 ετών.

Name of EU Programme: Erasmus+ 2019 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships

Reference number : 2019-1-SE01-KA202-060422, 

Period : 9/2019 – 12/2022

Total 

Project website: http://bcmeurope.eu/

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Την 5η Ιουνίου 2019, με απόφαση της ειδικής γραμματέως διαχείρισης τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εντάχθηκε σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 η πράξη με τίτλο: Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" (κωδ. ΟΠΣ 5030945).

Η πράξη έχει προϋπολογισμό 3.850.000 € και περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικαταστάσεις υαλοπινάκων σε παράθυρα θαλάμων νοσηλείας, σκίαστρα και φυτεμένα δώματα, ρυθμιστές στροφών (inverters) στις μεγάλες αντλίες, αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και ψύκτη τεχνολογίας προσρόφησης, αναβάθμιση τριών (3) ανελκυστήρων, αντικατάσταση τριών (3) κλιβάνων, εκσυγχρονισμό του συστήματος κεντρικού ελέγχου την Η-Μ εγκαταστάσεων (BMS) κλπ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, υπό την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.