Συγχρηματοδοτούμενες πράξεις & έργα

Ανακοίνωση ένταξης

Δεκέμβριος 2018

Με την με αρ. πρωτ. 6502/23.11.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 872.000 €.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

  1. Την επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στο σύνολο των χώρων του κτιρίου του Νοσοκομείου (σήμερα καλύπτεται το 75% περίπου).
  2. Την εγκατάσταση εφαρμογής διεθνούς εμβέλειας για την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων, με απεριόριστο αριθμό αδειών χρήσης εντός Νοσοκομείου και έως 80 άδειες χρήσης εκτός Νοσοκομείου.
  3. Την αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού (εξυπηρετητές/servers) και ενεργού δικτυακού (core & distribution switches) εξοπλισμού, καθώς και την θωράκιση της εσωτερικής διακίνησης δεδομένων ασθενών και προσωπικού (fire walls).
  4. Την υποστήριξη της αναπτυγμένης από την Διεύθυνση Πληροφορικής εφαρμογής αιμοληψιών SafeBlood με τερματικά χειρός για χρήση από το νοσηλευτικό προσωπικό.
  5. Την πλήρη αναδιάταξη του υπολογιστικού και του δικτυακού εξοπλισμού στο Data Center του Νοσοκομείου.
  6. Τις απαιτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πιλοτικής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού.

Η πράξη θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Τεχνικής και Οικονομικής.

 

Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Διαχείρισης Έργου