Συγχρηματοδοτούμενες πράξεις & έργα

Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με την με αρ. πρωτ. 6502/23.11.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 872.000 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029875).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

  1. Την επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στο σύνολο των χώρων του κτιρίου του Νοσοκομείου (σήμερα καλύπτεται το 75% περίπου).
  2. Την εγκατάσταση εφαρμογής διεθνούς εμβέλειας για την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων, με απεριόριστο αριθμό αδειών χρήσης εντός Νοσοκομείου και έως 80 άδειες χρήσης εκτός Νοσοκομείου.
  3. Την αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού (εξυπηρετητές/servers) και ενεργού δικτυακού (core & distribution switches) εξοπλισμού, καθώς και την θωράκιση της εσωτερικής διακίνησης δεδομένων ασθενών και προσωπικού (fire walls).
  4. Την υποστήριξη της αναπτυγμένης από την Διεύθυνση Πληροφορικής εφαρμογής αιμοληψιών SafeBlood με τερματικά χειρός για χρήση από το νοσηλευτικό προσωπικό.
  5. Την πλήρη αναδιάταξη του υπολογιστικού και του δικτυακού εξοπλισμού στο Data Center του Νοσοκομείου.
  6. Τις απαιτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πιλοτικής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού.

Η πράξη θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Τεχνικής και Οικονομικής.

Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου

Απόφαση ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού

Απόφαση έγκρισης διακήρυξης

Διαγωνισμός πράξης

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Με την με αρ. πρωτ. 6743/19.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος, ενός επιπέδου, στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και κωδικό Ο.Π.Σ. 5050796, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με δαπάνη σύμβασης 595.200 €.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου από 20ετίας και πλέον Αγγειογραφικού Συγκροτήματος με νέο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Ύστερα από διαπραγμάτευση κατά την κατακύρωση, εξασφαλίσθηκε από την ανάδοχο SIEMENS HEALTHCARE Α.Β.Ε.Ε. και η επιπλέον αντικατάσταση του παλαιού μαστογράφου, που προερχόταν από τον αρχικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά την δεκαετία του ’90.

Η πράξη θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Ιατρικής, Τεχνικής και Οικονομικής.

Νοέμβριος 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

3Διάστατη Εκτύπωση 

Οι 3D εκτυπωτές λειτουργούν όπως οι επιτραπέζιοι εκτυπωτές που συνδέονται μέσω θύρας επέκτασης σε ένα ΗΥ και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν το 3D μοντέλο αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί μέσω λογισμικών CAD/CAM σε ένα ειδικό format αρχείων. Τα 3D μοντέλα των αντικειμένων που χρήζουν αναπαραγωγής σε ένα εκτυπωτή παράγονται μετά από πολύπλοκη επεξεργασία με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και επεξεργασίας σε ισχυρούς ΗΥ.

Στην ιατρική ωστόσο η δημιουργία του 3D μοντέλου ενός εσωτερικού οργάνου γίνεται συνήθως μέσω επεξεργασίας των εικόνων των τομογράφων (αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) και το λογισμικό που συνοδεύει τον τομογράφο και αναλαμβάνει να αποδώσει σε 2D, στην οθόνη ενός ΗΥ, την υφή και γεωμετρία των υγειών και των παθολογικών ιστών.

Η σύνθεση των τομών δεν οδηγεί συνήθως σε ένα 3D μοντέλο του εσωτερικού οργάνου αν και θα μπορούσε με κατάλληλη επεξεργασία να αποδώσει ένα αρχείο 3D απόδοσης που μπορεί να εκτυπωθεί σε κλίμακα 1:1. Η αίσθηση που ένας ιατρός αποκτά από την εξέταση μιας τομογραφίας είναι εντελώς διαφορετική αν το τελικό προϊόν είναι τρισδιάστατο. Η περίπτωση των ασθενειών του ήπατος είναι χαρακτηριστική καθώς η ποιοτική εκτίμηση της κατάστασης των πάσχοντος ιστού (όπως προκύπτει από την ανάγνωση και διάγνωση του ειδικού ακτινολόγου) θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτική πληροφορία και μάλιστα σε 3 διαστάσεις.

Σε περίπτωση εκτεταμένων ηπατεκτομών (όπως σε αφαίρεση καρκινικών όγκων) είναι σημαντικό να μπορεί να υπολογιστεί το ηπατικό κολόβωμα που θα παραμείνει, καθώς αυτό ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητά του θα καθορίσει τη μετεγχειρητική έκβαση του ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία για να γίνει αυτό έχει η ακριβής θέση του όγκου και ειδικότερα ως προς τα σημαντικότερα αγγεία του ήπατος και προς τα χοληφόρα.

Το μέγεθος και η θέση όγκου ή άλλης ανωμαλίας του ήπατος πρέπει να προσδιοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια προκειμένου να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός για την ασφαλέστερη διαδικασία της αφαίρεσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο ακριβές αντίγραφο του 3Dμοντέλου του ήπατος H εκπαίδευση στις επεμβάσεις ήπατος των ειδικευόμενων ιατρών βοηθά στη βέλτιστη κατάρτιση των χειρουργών. Σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα σε ένα τόσο μεγάλης ζωτικής σημασίας.

Websitehttp://liver3d.com/about

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 168.095,40 €

Εγκεκριμένο συνεργατικό έργο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος:  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»,  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση

Κωδικός Πράξης : MIS 5030600

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 191.700,00€

Εγκεκριμένο συνεργατικό έργο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα

Κωδικός Πράξης : MIS 5032805

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ :116.500,00 €

Εγκεκριμένο συνεργατικό έργο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells

To Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση (Joint Action) GAPP (FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells) έχοντας από κοινού με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης το ρόλο του WP2 (Dissemination & Communication) leader. 

Οι Ευρωπαϊκή Κοινές Δράσεις (Joint Actions) είναι project που σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται από τις αρχές των κρατών μελών και την ΕΕ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία. Έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μεμονωμένες εθνικές δραστηριότητες, ιδίως σε επίπεδο χάραξης πολιτικής.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Συντονίζεται από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Εθνικό Κέντρο Αίματος της Ιταλίας και συμμετέχουν σε αυτό 17 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συντονίζει τις δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος (Work package Dissemination and Communication Leader). 

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος GAPP είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης από τις Αρμόδιες Αρχές κάθε χώρας για την αξιολόγηση και την έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2002/98 / ΕΚ και στο άρθρο 28 της οδηγίας 2004/23 / ΕΚ. 

Το Πρόγραμμα GAPP θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες διεργασίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή / και έχουν περιγραφεί προηγουμένως στις σχετικές Κοινές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών κατά την αξιολόγηση νέων μεθόδων παρασκευής προϊόντων όπως επίσης και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Περισσότερα: www.gapp-ja.eu & Ενημερωτικό φυλλάδιο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 52.382,02€

Εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των Κοινών Ευρωπαϊκών Δράσεων για την Υγεία (Joint Actions)

eHealth Networks

Έργο στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η 3 ΥΠΕ -  και ως συνεργαζόμενο μέλος το Γ.Ν.Παπαγεωργίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ:   19.260,00€

Εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των Κοινών Ευρωπαϊκών Δράσεων για την Υγεία (Joint Actions)

ACT NOW

A training program development for healthcare professionals to use the principles of acceptance and commitment therapy (ACT) to facilitate patient adjustment to the challenges of living with a visible difference.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  33.659,00€       

Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907

Στρατηγικές Συμπράξεις του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ERASMUS +

ECTP

Early care training programme for health care professionals working with children born with orofacial clefts and/or craniofacial conditions.

Website : http://cleftectp.com

Reference number : 2017-1-NL01-KA202-035195

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  25.320,00€

Στρατηγικές Συμπράξεις του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ERASMUS +

Health Innovation, implementation and Impact (HI3)

A functional training program on how to implement sustainable change in the health care system on a clinical level.

Reference number : 2018-1-SE01-KA202-039066

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  25.183,00€

Στρατηγικές Συμπράξεις του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ERASMUS +

European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care

Συμμετοχή  2 εκπροσώπων του Νοσοκομείου  στη  ΔΡΑΣΗ COST με τίτλο: European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care

Reference number : CA16234

Website : http://ecce.nu/

ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

HOSPITAL OBSERVATION PROGRAM

Σύντομα

PVClinical

Το έργο

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες Φαρμάκων (ΑΕΦ) επιφέρουν σημαντικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας ασθενών, όσο και οικονομικές. Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι το 5% των νοσηλειών και 179.000 θάνατοι οφείλονται σε ΑΕΦ, ενώ στις Η.Π.Α. μελέτες κατατάσσουν τις ΑΕΦ ως την 4η-6η πιο συχνή αιτία θανάτων, με καταγραφή 100.000 θανάτων ετησίως σε νοσοκομεία. Εκτός από τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης των ΑΕΦ, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός τους είναι αποτρέψιμες. Συνεπώς, η ανάγκη για εργαλεία που μπορούν να υποβοηθήσουν τον έγκαιρο εντοπισμό ΑΕΦ είναι πρόδηλη.

Ως Φαρμακοεπαγρύπνηση (Φ/Ε) ορίζεται το αντικείμενο του εντοπισμού, της μελέτης, αξιολόγησης, ερμηνείας, επαλήθευσης και αποτροπής ΑΕΦ. Ως σήμα ΑΕΦ ορίζεται οποιαδήποτε ένδειξη μπορεί να προκύψει από μία ή πολλαπλές πηγές πληροφοριών που υπονοεί την ύπαρξη μιας νέας σχέσης αιτιότητας μεταξύ ενός φαρμάκου και ενός μη αναμενόμενου κλινικού αποτελέσματος. Μέχρι σήμερα, ο εντοπισμός και η επιβεβαίωση σημάτων ΑΕΦ γίνεται από ειδικούς στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά χρησιμοποιώντας διάφορα μη διασυνδεδεμένα εργαλεία. Στη διαδικασία αυτή, οι ειδικοί καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία (κυρίως από επιστημονική βιβλιογραφία, βάσεις δεδομένων κλινικών μελετών και συστήματα αναφορών) και να εφαρμόσουν διάφορες ημιαυτόματες προσεγγίσεις αξιολόγησης ενός πιθανού σήματος ΑΕΦ.

Στόχοι

Το έργο PVClinical στοχεύει στην ανάπτυξη μιας προηγμένης υπολογιστικής πλατφόρμας που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης με ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση πιθανών σημάτων ΑΕΦ και εστιάζοντας στην ένταξη τέτοιων διαδικασιών σε πραγματικά κλινικά περιβάλλοντα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή της πλατφόρμας PVClinical δεν περιορίζεται στο κλινικό περιβάλλον, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί από κατ’ ανάθεση οργανισμούς έρευνας (CRO - Contract Research Organizations) και φαρμακευτικές εταιρίες που μελετούν ζητήματα ασφάλειας των προϊόντων τους, καθώς και οργανισμούς παρακολούθησης της ασφάλειας φαρμάκων και κανονιστικές αρχές όπως ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ή το European Medicines Agency (EMA).

Website:   https://pvclinical-project.eu

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Την 5η Ιουνίου 2019, με απόφαση της ειδικής γραμματέως διαχείρισης τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εντάχθηκε σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 η πράξη με τίτλο: Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" (κωδ. ΟΠΣ 5030945).

Η πράξη έχει προϋπολογισμό 3.850.000 € και περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικαταστάσεις υαλοπινάκων σε παράθυρα θαλάμων νοσηλείας, σκίαστρα και φυτεμένα δώματα, ρυθμιστές στροφών (inverters) στις μεγάλες αντλίες, αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και ψύκτη τεχνολογίας προσρόφησης, αναβάθμιση τριών (3) ανελκυστήρων, αντικατάσταση τριών (3) κλιβάνων, εκσυγχρονισμό του συστήματος κεντρικού ελέγχου την Η-Μ εγκαταστάσεων (BMS) κλπ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, υπό την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.