Συγχρηματοδοτούμενες πράξεις & έργα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Με την με αρ. πρωτ. 4465/21.08.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: « Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αλλαγές λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5070506.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των  34.855.520,00 € και για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ανέρχεται στο ποσό των 4.300.080,00€

Η πράξη περιλαμβάνει την ενίσχυση : α) της 3ης και της 4ης ΥΠΕ και των δομών της ΠΦΥ β) των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και γ) των  ΦΠΥΥ, π.χ. ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση των αναγκών

- άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού

- εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid -19), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς, στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας

-παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή με οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού

- ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ανανέωση και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 3748/10.07.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 4.641.000 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5063435).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Την αντικατάσταση του Γραμμικού Επιταχυντή, που λειτουργεί στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα από το 1999.
 2. Την αντικατάσταση δώδεκα (12) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.
 3. Την ανανέωση εξοπλισμού ΜΕΘ/ΜΑΦ με νέους αναπνευστήρες, μόνιτορ και κεντρικό σύστημα καταγραφής/παρακολούθησης.
 4. Την προμήθεια διαγνωστικού και θεραπευτικού εξοπλισμού για την πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική κλινική.
 5. Την προμήθεια διαγνωστικού και θεραπευτικού εξοπλισμού για την πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική.
 6. Την αντικατάσταση επτά (7) χειρουργικών τραπεζών στα κεντρικά χειρουργεία.
 7. Διάφορα είδη ενδοσκοπικού και χειρουργικού εξοπλισμού.

Συνολικά πρόκειται για 23 είδη (52 τεμάχια) ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Ιούλιος 2020

Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με την με αρ. πρωτ. 6502/23.11.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 872.000 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029875).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Την επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στο σύνολο των χώρων του κτιρίου του Νοσοκομείου (σήμερα καλύπτεται το 75% περίπου).
 2. Την εγκατάσταση εφαρμογής διεθνούς εμβέλειας για την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων, με απεριόριστο αριθμό αδειών χρήσης εντός Νοσοκομείου και έως 80 άδειες χρήσης εκτός Νοσοκομείου.
 3. Την αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού (εξυπηρετητές/servers) και ενεργού δικτυακού (core & distribution switches) εξοπλισμού, καθώς και την θωράκιση της εσωτερικής διακίνησης δεδομένων ασθενών και προσωπικού (fire walls).
 4. Την υποστήριξη της αναπτυγμένης από την Διεύθυνση Πληροφορικής εφαρμογής αιμοληψιών SafeBlood με τερματικά χειρός για χρήση από το νοσηλευτικό προσωπικό.
 5. Την πλήρη αναδιάταξη του υπολογιστικού και του δικτυακού εξοπλισμού στο Data Center του Νοσοκομείου.
 6. Τις απαιτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πιλοτικής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού.

Η πράξη θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Τεχνικής και Οικονομικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Πρόγραμμα Εδαφικής  Συνεργασίας INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020"

 

Εφαρμογή Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής

Στο  εγκεκριμένο και χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG) με τίτλο " Improving quality and accessibility of social health care services in cross-border regions", συμμετέχουν οι εξής φορείς  : το  Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, η Υπηρεσία Υγειονομικής  Περιφέρειας και το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Blagoevgrad, η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του  Δήμου Χαλκηδόνας.

Με  προϋπολογισμό  που ανέρχεται  στο ποσό των 1.125.370,50 €  και διάρκεια 24 μηνών,  (ημερομηνία έναρξης 10/10/2017 και λήξης 09/10/2019), το έργο περιλαμβάνει επενδυτικές δράσεις στις πρωτοβάθμιες αποκεντρωμένες υποδομές υγείας και ανάπτυξη υποδομών στο νοσοκομείο μας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος του έργου είναι η  αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και η προώθηση της συνεργασίας των φορέων παροχής κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, τόσο  σε τοπικό όσο και σε  διακρατικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα διέπεται από την φιλοσοφία της κοινής χρήσης πόρων, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών γνώσεων, της κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης διαφόρων περιστατικών και της δημιουργίας δικτύου κάλυψης αναγκών σε απομακρυσμένες περιοχές με τη χρήση της τηλεϊατρικής. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών αναφορικά με την πρόληψη αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία δικτύου κινητών μονάδων υγείας και η διασύνδεση αυτών, μέσω δικτύου τηλεϊατρικής, με το Νοσοκομείο μας,  καθώς και οι κοινές δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων. Επιπλέον προγραμματίζεται η ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων καθώς και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.  Η εισαγωγή της τηλεϊατρικής, με χρήση κινητών μονάδων που θα προσεγγίζουν τον ασθενή χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή του, ούτε η παρουσία εξειδικευμένων γιατρών σε απομακρυσμένες υγειονομικές μονάδες, αναμένεται να αναβαθμίσει την κοινωνική πολιτική αλλά και τις υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Blagoevgrad. Η εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική δράση μπορεί να παρέχεται σήμερα εκ του μακρόθεν με ασφάλεια, από το καταρτισμένο προσωπικό ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου, όπως το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, με την εκμετάλλευση των «γρήγορων» σύγχρονων δικτύων, της τηλεμετρίας και των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων υψηλής πιστότητας.  Οι δράσεις του έργου συμπεριλαμβάνονται στις προτεραιότητες του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας των δύο χωρών, σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και τις εθνικές νομοθεσίες. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και  εθνικά κονδύλια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

 

Website : http://healthcarecentre.eu/
Reference number : MIS 5017270
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 370.670,00€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Με την με αρ. πρωτ. 6743/19.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος, ενός επιπέδου, στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και κωδικό Ο.Π.Σ. 5050796, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με δαπάνη σύμβασης 595.200 €.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου από 20ετίας και πλέον Αγγειογραφικού Συγκροτήματος με νέο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Ύστερα από διαπραγμάτευση κατά την κατακύρωση, εξασφαλίσθηκε από την ανάδοχο SIEMENS HEALTHCARE Α.Β.Ε.Ε. και η επιπλέον αντικατάσταση του παλαιού μαστογράφου, που προερχόταν από τον αρχικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά την δεκαετία του ’90.

Η πράξη θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Ιατρικής, Τεχνικής και Οικονομικής.

Νοέμβριος 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών

Το Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών είναι διακλινικό και τελεί υπό την συνεργασία της Νευρολογικής και της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Πρόκειται για μία καινοτόμα και πρωτοποριακή δομή που δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ” Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας”. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση την κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία”   ανέρχεται στο ποσό των 128.890,90€ .

https://memoryclinic.gr/

3Διάστατη Εκτύπωση 

Οι 3D εκτυπωτές λειτουργούν όπως οι επιτραπέζιοι εκτυπωτές που συνδέονται μέσω θύρας επέκτασης σε ένα ΗΥ και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν το 3D μοντέλο αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί μέσω λογισμικών CAD/CAM σε ένα ειδικό format αρχείων. Τα 3D μοντέλα των αντικειμένων που χρήζουν αναπαραγωγής σε ένα εκτυπωτή παράγονται μετά από πολύπλοκη επεξεργασία με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και επεξεργασίας σε ισχυρούς ΗΥ.

Στην ιατρική ωστόσο η δημιουργία του 3D μοντέλου ενός εσωτερικού οργάνου γίνεται συνήθως μέσω επεξεργασίας των εικόνων των τομογράφων (αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) και το λογισμικό που συνοδεύει τον τομογράφο και αναλαμβάνει να αποδώσει σε 2D, στην οθόνη ενός ΗΥ, την υφή και γεωμετρία των υγειών και των παθολογικών ιστών.

Η σύνθεση των τομών δεν οδηγεί συνήθως σε ένα 3D μοντέλο του εσωτερικού οργάνου αν και θα μπορούσε με κατάλληλη επεξεργασία να αποδώσει ένα αρχείο 3D απόδοσης που μπορεί να εκτυπωθεί σε κλίμακα 1:1. Η αίσθηση που ένας ιατρός αποκτά από την εξέταση μιας τομογραφίας είναι εντελώς διαφορετική αν το τελικό προϊόν είναι τρισδιάστατο. Η περίπτωση των ασθενειών του ήπατος είναι χαρακτηριστική καθώς η ποιοτική εκτίμηση της κατάστασης των πάσχοντος ιστού (όπως προκύπτει από την ανάγνωση και διάγνωση του ειδικού ακτινολόγου) θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτική πληροφορία και μάλιστα σε 3 διαστάσεις.

Σε περίπτωση εκτεταμένων ηπατεκτομών (όπως σε αφαίρεση καρκινικών όγκων) είναι σημαντικό να μπορεί να υπολογιστεί το ηπατικό κολόβωμα που θα παραμείνει, καθώς αυτό ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητά του θα καθορίσει τη μετεγχειρητική έκβαση του ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία για να γίνει αυτό έχει η ακριβής θέση του όγκου και ειδικότερα ως προς τα σημαντικότερα αγγεία του ήπατος και προς τα χοληφόρα.

Το μέγεθος και η θέση όγκου ή άλλης ανωμαλίας του ήπατος πρέπει να προσδιοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια προκειμένου να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός για την ασφαλέστερη διαδικασία της αφαίρεσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο ακριβές αντίγραφο του 3Dμοντέλου του ήπατος H εκπαίδευση στις επεμβάσεις ήπατος των ειδικευόμενων ιατρών βοηθά στη βέλτιστη κατάρτιση των χειρουργών. Σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα σε ένα τόσο μεγάλης ζωτικής σημασίας.

Websitehttp://liver3d.com/about

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 168.095,40 €

Εγκεκριμένο συνεργατικό έργο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος:  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»,  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική υπηρεσία διαχείρισης και εφαρμογής δράσεων στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΙΤΛΟΣ : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : ΚοιPo3Ε
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Τ1ΕΔΚ – 00929
Ακρωνύμιο πρότασης : ΚοΙPo3E
Τίτλος (Ελληνικά) : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
Τίτλος ( Αγγλικά) : Social Robots as tools in special education

Βασικός στόχος του ΚοιΡο3Ε είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ στην ελληνική ειδική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων αυτισμού και για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξία, κ.ά.

 

http://www.koiro3e.eu/to-ergo/

Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα

Κωδικός Πράξης : MIS 5032805

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ :116.500,00 €

Εγκεκριμένο συνεργατικό έργο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells

To Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση (Joint Action) GAPP (FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells) έχοντας από κοινού με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης το ρόλο του WP2 (Dissemination & Communication) leader. 

Οι Ευρωπαϊκή Κοινές Δράσεις (Joint Actions) είναι project που σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται από τις αρχές των κρατών μελών και την ΕΕ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία. Έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μεμονωμένες εθνικές δραστηριότητες, ιδίως σε επίπεδο χάραξης πολιτικής.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Συντονίζεται από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Εθνικό Κέντρο Αίματος της Ιταλίας και συμμετέχουν σε αυτό 17 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συντονίζει τις δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος (Work package Dissemination and Communication Leader). 

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος GAPP είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης από τις Αρμόδιες Αρχές κάθε χώρας για την αξιολόγηση και την έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2002/98 / ΕΚ και στο άρθρο 28 της οδηγίας 2004/23 / ΕΚ. 

Το Πρόγραμμα GAPP θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες διεργασίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή / και έχουν περιγραφεί προηγουμένως στις σχετικές Κοινές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών κατά την αξιολόγηση νέων μεθόδων παρασκευής προϊόντων όπως επίσης και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Περισσότερα: www.gapp-ja.eu & Ενημερωτικό φυλλάδιο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 52.382,02€

Εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των Κοινών Ευρωπαϊκών Δράσεων για την Υγεία (Joint Actions)

eHealth Networks

Έργο στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η 3 ΥΠΕ -  και ως συνεργαζόμενο μέλος το Γ.Ν.Παπαγεωργίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ:   19.260,00€

Εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των Κοινών Ευρωπαϊκών Δράσεων για την Υγεία (Joint Actions)

ACT NOW

A training program development for healthcare professionals to use the principles of acceptance and commitment therapy (ACT) to facilitate patient adjustment to the challenges of living with a visible difference.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  33.659,00€       

Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907

Στρατηγικές Συμπράξεις του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ERASMUS +

ECTP

Early care training programme for health care professionals working with children born with orofacial clefts and/or craniofacial conditions.

Website : http://cleftectp.com

Reference number : 2017-1-NL01-KA202-035195

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  25.320,00€

Στρατηγικές Συμπράξεις του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ERASMUS +

Health Innovation, implementation and Impact (HI3)

A functional training program on how to implement sustainable change in the health care system on a clinical level.

Reference number : 2018-1-SE01-KA202-039066

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  25.183,00€

Στρατηγικές Συμπράξεις του τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ERASMUS +

European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care

Συμμετοχή  2 εκπροσώπων του Νοσοκομείου  στη  ΔΡΑΣΗ COST με τίτλο: European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care

Reference number : CA16234

Website : http://ecce.nu/

ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Την 5η Ιουνίου 2019, με απόφαση της ειδικής γραμματέως διαχείρισης τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εντάχθηκε σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 η πράξη με τίτλο: Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" (κωδ. ΟΠΣ 5030945).

Η πράξη έχει προϋπολογισμό 3.850.000 € και περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικαταστάσεις υαλοπινάκων σε παράθυρα θαλάμων νοσηλείας, σκίαστρα και φυτεμένα δώματα, ρυθμιστές στροφών (inverters) στις μεγάλες αντλίες, αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και ψύκτη τεχνολογίας προσρόφησης, αναβάθμιση τριών (3) ανελκυστήρων, αντικατάσταση τριών (3) κλιβάνων, εκσυγχρονισμό του συστήματος κεντρικού ελέγχου την Η-Μ εγκαταστάσεων (BMS) κλπ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, υπό την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.