Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας

Αποστολή

 

Σύντομο Ιστορικό

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Γ.Ν.Παπαγεωργίου, προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία διακρίνεται από τη δική της ιεραρχική διάρθρωση και είναι ιεραρχικά ισότιμη των λοιπών έξι υπηρεσιών. Στην πλήρη ανάπτυξή της, η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου δύναται να διαρθρώνεται σε τμήματα όπως: 1. Διαχείρισης Εγγράφων, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Ασφάλειας Πληροφοριών 2. Αξιολόγησης του Διαχειριστικού Συστήματος και τις Ικανοποίησης των Χρηστών.

Από τον Μάιο 2003, η Διεύθυνση ενεργοποιήθηκε με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ σήμερα λειτουργεί στα πλαίσιά της ένα αντίστοιχο τμήμα, το οποίο είναι άμεσα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση του Νοσοκομείου.

 

Αποστολή & Σκοποί

Αποστολή του εν λόγω τμήματος είναι "η εισαγωγή, η υποστήριξη και ο συντονισμός πρωτοβουλιών διαχείρισης ποιότητας στο Γ.Ν.Παπαγεωργίου, έτσι όπως αυτές απαντώνται σε σύγχρονους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο".

Συγκεκριμένα, οι σκοποί του τμήματος αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους:

 1. η αποτελεσματική προετοιμασία τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001
 2. η υποστήριξη και καθοδήγηση πιστοποιημένων τμημάτων προκειμένου να διατηρούν το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 μέσα από συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν
 3. ο συντονισμός ερευνών ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο ολόκληρου Νοσοκομείου (εσωτερικοί-εξωτερικοί ασθενείς), καθώς και η υποστήριξη αποσπασματικών πρωτοβουλιών επισκόπησης της γνώμης δεδομένων ομάδων χρηστών
 4. η διευθέτηση παραπόνων ασθενών και συνοδών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση και τη Διοικητική Υπηρεσία
 5. η εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 6. η εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης ποιότητας μέσω της υιοθέτησής τους σε ενδιαφερόμενα τμήματα/κλινικές

Ενδεικτικά έργα

 

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος έργων τα οποία έχει ήδη συντονίσει το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

  1. Καταγραφή διοικητικών διαδικασιών στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
  2. Σύνταξη "Οδηγού Ασφαλιστικών Φορέων" - Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
  3. Έρευνα ικανοποίησης εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών
  4. Έρευνα αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών της Β' ΜΕΝΝ: η γνώμη των γονιών
  5. Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Νεφρολογικό Τμήμα – Πιστοποίηση κατά ISO 9001
  6. Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Πιστοποίηση κατά ISO 9001
  7. Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο - Πιστοποίηση κατά ISO 9001
  8. Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Τμήμα Ιατρικής Φυσικής/Ακτινοφυσικής - Πιστοποίηση κατά ISO 9001
  9. Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στην Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας - Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Προσωπικό

020020

Διευθύντρια Ελέγχου Ποιότητας

Μιχαηλίδου Λιάνα

Προσωπικό

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ - ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -
ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ