Πληροφορίες για ασθενείς

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σύμφωνα με Απόφαση (Αριθμ. Α3α/οικ.97136 - Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου), η οποία έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Δεύτερο, 30.12.2016, Αρ.Φύλλου 4316, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οφείλουν να αναρτούν στον ιστότοπό τους Λίστα Χειρουργείου, δηλ. κατάλογο στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων  βάσει κλινικής εκτίμησης της κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών.

Πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί προκειμένου να δείτε την επικαιροποιημένη Λίστα Χειρουργείου του Νοσοκομείου μας, καθώς και τον πίνακα με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία.