Δικαιολογητικά Δήλωσης Γέννησης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Μεταφορτώστε τον Συνοπτικό Οδηγό για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης όπως θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020 και ενεργοποιήθηκε με τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Download the Brief Guide for Birth Registration as established by law 4659/2020 and activated using the Citizens' Registry of the Greek Ministry of Interior.