Γενικές Πληροφορίες

Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων, ανά ειδικότητα και ανά θέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων,  Μοριοδότησης και Κατάταξης της ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 16973/17.03.2021 (Ορθή Επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων.

Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του εκάστοτε Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων, αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίουέγγραφη ένστασησυνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή οδός   Δήμος Παύλου Μελά
Περιοχή Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 564 03 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης.   Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας …………………….».

07-05-2021:

Πίνακες μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για την ειδικότητα ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π. 16973/17.03.2021)

  • Αναλυτικός Πίνακας
  • Συγκεντρωτικός Πίνακας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.05.2021

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.05.2021

Τηλ. Επικοινωνίας :2313323865 (Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Συμβούλια Επιλογής και Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21.04.2021

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Αυτοματοποιημένου Kαταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 16973/17.03.2021 (Ορθή Επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Σύμφωνα με την Γ4α/Γ.Π.οικ. 27692/30.04.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ : ΩΑΙΝ465ΦΥΟ-ΔΜΟ), (ΦΕΚ 1708/06.05.2020 τ.Β΄) «Παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvoulia@papageorgiou-hospital.gr».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 323865

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 24.03.2021

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πενταετή θητεία του Γενικού Νοσοκομείου ΠΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 12.11.18

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε τη λίστα με τα δικαιολογητικά τοποθέτησης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 18.10.2018

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σχετικά έντυπα της προκήρυξης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 30.08.2018

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σχετικά έντυπα της προκήρυξης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 22.08.2018

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σχετικά έντυπα της προκήρυξης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 05.07.2018

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σχετικά έντυπα της προκήρυξης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 24.10.2017

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σχετικά έντυπα της προκήρυξης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΝΝ | 14.09.2017

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σχετικά έντυπα της προκήρυξης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 05.05.2017

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες και σχετικά έντυπα της προκήρυξης

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | 23.06.2016

Απόφαση Γ.Ν.Παπαγεωργίου σύμφωνα με τον Ν.4305/2014

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ | 08.06.2016

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη των σχετικών αρχείων της προκήρυξης.

Σεμινάριο BLS & AED | 20&28.11.2015

(καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση & αυτόματη εξωτερική απινίδωση)

Το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου διοργανώνει μέχρι τέλος του 2015 σεμινάριο BLS & AED:
28.11.2015 για τους εθελοντές του συλλόγου ¨ΑΝΤΗΡΙΔΑ¨
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 22.11.2015.

Οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται μελετώντας το αντίστοιχο εγχειρίδιο που θα τους δοθεί στην εγγραφή τους.
Το αντίτιμο για την παρακολούθηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ.

Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο προκειμένου να δείτε τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Αναμονές Ιατρικών Ειδικοτήτων | 09.10.2015

Μεταβείτε στην ακόλουθη σελίδα προκειμένου να δείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος Προσωπικού για τις Αναμονές Ιατρικών Ειδικοτήτων