Οικονομική Διεύθυνση

Τμήματα

 

Αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας

 1. Τμήμα λογιστηρίου - μισθοδοσίας
 • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, τις ειδικές διατάξεις περί λογιστικής των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
 • Μεριμνά για την τήρηση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Νοσοκομείου.
 • Παρακολουθεί τη διαχείριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου και των αποσβέσεων αυτών.
 • Είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης της αποθήκης αναλωσίμων και μη υλικών, καθώς και του φαρμακείου.
 • Εκδίδει μηνιαία αναφορά για τα επίπεδα των αποθεμάτων.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και της απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και κρατήσεων υπέρ τρίτων (Φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φόρος ελευθέρων επαγγελμάτων, Φόρος Νομικών Οντοτήτων ,κ.λπ.).
 1. Τμήμα προμηθειών - αποθηκών

Συντάσσει τους πίνακες - καταλόγους με όλα τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά.

 • Συντάσσει τις προκηρύξεις και προβαίνει στην προμήθεια πάγιων περιουσιακών στοιχείων και τη διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη χορηγητών σε αναλώσιμο υλικό, ιατρικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, έντυπα και γενικά για οποιοδήποτε είδος απαιτείται διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθειά του.
 • Συντάσσει τις συμβάσεις για την ανάθεση προμήθειας ή την εκτέλεση έργων ή εργασιών και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο εκτέλεσης των συμβάσεων που υπογράφονται ύστερα από διαγωνισμό οποιασδήποτε μορφής ή απευθείας αναθέσεις.
 • Προβαίνει στη διενέργεια διαγωνισμών για εκμισθώσεις των καταστημάτων, της καφετερίας, του εστιατορίου κ.λπ.
 • Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των πάσης φύσης προμηθειών του Νοσοκομείου. Ελέγχει και διεκπεραιώνει τις παραγγελίες των υλικών από τα τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Παραλαμβάνει τα παραγγελθέντα υλικά από τους προμηθευτές και εκτελεί τις παραγγελίες διάθεσης αυτών στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Ελέγχει τα αποθέματα όλων των ειδών που προμηθεύεται το Νοσοκομείο και διενεργεί τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο φυσική απογραφή όλων των αποθεμάτων του υγειονομικού και λοιπού υλικού.
 1. Τμήμα διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων.
 • Φροντίζει για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από Ασφαλιστικού Φορείς.
 • Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του νοσοκομείου.
 • Μεριμνά για την ταμειακή ρευστότητα του Νοσοκομείου και προγραμματίζει την πληρωμή των προμηθευτών και την τακτοποίηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων.
 • Είναι υπεύθυνο για κάθε δοσοληψία με Τράπεζες, Οργανισμούς, προμηθευτές και πελάτες.
 • Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας των διαφόρων κλινικών δοκιμών φαρμακευτικών σκευασμάτων ή και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς, καθώς και για την είσπραξη των συμφωνηθέντων αμοιβών.
 1. Τμήμα σχεδιασμού - προϋπολογισμού - κοστολόγησης.
 • Είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσής του.
 • Εκπονεί τις μελέτες επενδύσεως ως προς το οικονομικό τους σκέλος.
 • Εκπονεί και επεξεργάζεται όλα τα στατιστικά στοιχεία του Νοσοκομείου.
 • Προβαίνει σε κοστολόγηση υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
 • Ελέγχει τα στοιχεία της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και εκδίδει τριμηνιαίες καταστάσεις, εσόδων, κόστους λειτουργίας και αποτελεσμάτων κάθε Τμήματος, Μονάδας κ.λπ.
 • Προβαίνει σε μηνιαία απογραφή των αναλωσίμων υλικών σε συνεργασία με το λογιστήριο, με σκοπό τον έλεγχο και την επαλήθευση των λογιστικών των πραγματικών αποτελεσμάτων.
 1. Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO)

Ευρωπαϊκά Προγραμμάτα

 

Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO)

Το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO), κατά την διετή του λειτουργία, επικεντρώνεται κυρίως στη στρατηγική ευθυγράμμιση των έργων με τους στόχους του Νοσοκομείου. Αναλυτικότερα, αναζητά  προσκλήσεις  και συνεργασίες, ενημερώνει και συντονίζει τις κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, συλλέγει τα στοιχεία και προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη διαχείριση αλλαγών που μπορεί να προκύψουν και την  ενημέρωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, της εκάστοτε διαχειριστικής αρχής και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πρόοδο αυτών.

Για το 2017 στο portfolio του PMO  περιλαμβάνονται επτά (7) εγκεκριμένα έργα  τα οποία βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. 

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΕΣΠΑ 2014-2020                                          "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

3 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

2

ΕΣΠΑ 2014-2020                                  "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

KΟΙΝΩΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3

ERASMUS + PROGRAMME

 EARLY CARE TRAINING PROGRAMME FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS WORKING WITH CHILDREN BORN WITH OROFACIAL CLEFTS AND/OR CRANIOFACIAL CONDITIONS

4

COST ACTION (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TECHNOLOGY)

EUROPEAN CLEFT AND CRANIOFACIAL INITIATIVE FOR EQUALITY IN CARE 

5

THIRD EU HEALTH PROGRAMME /      HP-JOINT ACTION -2016-2

FACILITATING THE AUTHORISATION OF PREPARATION PROCESS FOR BLOOD AND TISSUES AND CELLS 

6

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020”

IMPROVING QUALITY AND ACCESSIBILITY OF SOCIAL HEALTH CARE SERVICES IN CROSS-BORDER REGIONS

7

COOPERATION PROGRAM BETWEEN PAPAGEORGIOU GENERAL HOSPITAL AND ST. MARY´S INSTITUTE FOR EDUCATIONAL EXCELLENCE

ATLANTIS  - HOSPITAL OBSERVATION PROGRAM

Προσωπικό

stauropoulou

Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Σταυροπούλου  Ευαγγελία

Προσωπικό

 

ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ -ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΖΟΥΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΛΙΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΑΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΠΙΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΖΩΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΠΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσία;
  Σταυροπούλου Ευαγγελία

  Τμήμα Προμηθειών Διενέργεια Διαγωνισμών
  Tηλέφωνα
  2313 323115

  2313 323119
  Τηλεμοιοτυπία
  2313 323969
  email

  Τμήμα Γενικής Λογιστικής 
  Υπόλοιπα προμηθευτών
  Tηλέφωνα
  2313 323128
  Τηλεμοιοτυπία
  2310 685111
  email