Οικονομική Διεύθυνση

Τμήματα

 

Αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας

 1. Τμήμα λογιστηρίου - μισθοδοσίας
 • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, τις ειδικές διατάξεις περί λογιστικής των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
 • Μεριμνά για την τήρηση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Νοσοκομείου.
 • Παρακολουθεί τη διαχείριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου και των αποσβέσεων αυτών.
 • Είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης της αποθήκης αναλωσίμων και μη υλικών, καθώς και του φαρμακείου.
 • Εκδίδει μηνιαία αναφορά για τα επίπεδα των αποθεμάτων.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και της απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και κρατήσεων υπέρ τρίτων (Φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φόρος ελευθέρων επαγγελμάτων, Φόρος Νομικών Οντοτήτων ,κ.λπ.).
 1. Τμήμα προμηθειών - αποθηκών

Συντάσσει τους πίνακες - καταλόγους με όλα τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά.

 • Συντάσσει τις προκηρύξεις και προβαίνει στην προμήθεια πάγιων περιουσιακών στοιχείων και τη διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη χορηγητών σε αναλώσιμο υλικό, ιατρικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, έντυπα και γενικά για οποιοδήποτε είδος απαιτείται διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθειά του.
 • Συντάσσει τις συμβάσεις για την ανάθεση προμήθειας ή την εκτέλεση έργων ή εργασιών και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο εκτέλεσης των συμβάσεων που υπογράφονται ύστερα από διαγωνισμό οποιασδήποτε μορφής ή απευθείας αναθέσεις.
 • Προβαίνει στη διενέργεια διαγωνισμών για εκμισθώσεις των καταστημάτων, της καφετερίας, του εστιατορίου κ.λπ.
 • Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των πάσης φύσης προμηθειών του Νοσοκομείου. Ελέγχει και διεκπεραιώνει τις παραγγελίες των υλικών από τα τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Παραλαμβάνει τα παραγγελθέντα υλικά από τους προμηθευτές και εκτελεί τις παραγγελίες διάθεσης αυτών στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Ελέγχει τα αποθέματα όλων των ειδών που προμηθεύεται το Νοσοκομείο και διενεργεί τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο φυσική απογραφή όλων των αποθεμάτων του υγειονομικού και λοιπού υλικού.
 1. Τμήμα διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων.
 • Φροντίζει για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από Ασφαλιστικού Φορείς.
 • Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του νοσοκομείου.
 • Μεριμνά για την ταμειακή ρευστότητα του Νοσοκομείου και προγραμματίζει την πληρωμή των προμηθευτών και την τακτοποίηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων.
 • Είναι υπεύθυνο για κάθε δοσοληψία με Τράπεζες, Οργανισμούς, προμηθευτές και πελάτες.
 • Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας των διαφόρων κλινικών δοκιμών φαρμακευτικών σκευασμάτων ή και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς, καθώς και για την είσπραξη των συμφωνηθέντων αμοιβών.
 1. Τμήμα σχεδιασμού - προϋπολογισμού - κοστολόγησης.
 • Είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσής του.
 • Εκπονεί τις μελέτες επενδύσεως ως προς το οικονομικό τους σκέλος.
 • Εκπονεί και επεξεργάζεται όλα τα στατιστικά στοιχεία του Νοσοκομείου.
 • Προβαίνει σε κοστολόγηση υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
 • Ελέγχει τα στοιχεία της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και εκδίδει τριμηνιαίες καταστάσεις, εσόδων, κόστους λειτουργίας και αποτελεσμάτων κάθε Τμήματος, Μονάδας κ.λπ.
 • Προβαίνει σε μηνιαία απογραφή των αναλωσίμων υλικών σε συνεργασία με το λογιστήριο, με σκοπό τον έλεγχο και την επαλήθευση των λογιστικών των πραγματικών αποτελεσμάτων.
 1. Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO)

Ευρωπαϊκά Προγραμμάτα

Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO)

Το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO), στο πλαίσιο της ορθής και αποτελεσματικής του λειτουργίας:

-Αναζητά προσκλήσεις και συνεργασίες και συντονίζει τα ενδιαφερόμενα μέλη (κλινικές & τμήματα του Νοσοκομείου) στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
-Υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης σε συνεργασία με ελληνικούς και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε διάφορες προσκλήσεις (ERASMUS+, ΕΛΙΔΕΚ κλπ)
-Υποβάλει  αιτήματα χρηματοδότησης που αφορούν σε προγράμματα και δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
-Προγραμματίζει τα έργα (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δημιουργία ομάδας έργου  κλπ)
-Παρακολουθεί  την πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις προσλήψεις προσωπικού και τις  προμήθειες εξοπλισμού
-Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου -Είναι υπεύθυνο για τη διοικητική, οικονομική και λογιστική διαχείριση του εκάστοτε έργου
-Ασχολείται με την επίτευξη της ομαλής συνεργασίας και την επίλυση διαφορών μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων και των εξωτερικών συνεργατών
-Ελέγχει την ορθή υλοποίηση των έργων
-Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση αλλαγών
-Συνεργάζεται στενά με την εκάστοτε διαχειριστή αρχή - υποβολή εκθέσεων  και αναφορών προόδου
-Είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση - αρχειοθέτηση του κάθε έργου

Προσωπικό

stauropoulou

Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Σταυροπούλου  Ευαγγελία

Προσωπικό

 

ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ -ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΖΟΥΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΛΙΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΑΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΠΙΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΖΩΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΠΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσία;
  Σταυροπούλου Ευαγγελία

  Τμήμα Προμηθειών Διενέργεια Διαγωνισμών
  Tηλέφωνα
  2313 323115

  2313 323119
  Τηλεμοιοτυπία
  2313 323969
  email

  Τμήμα Γενικής Λογιστικής 
  Υπόλοιπα προμηθευτών
  Tηλέφωνα
  2313 323128
  Τηλεμοιοτυπία
  2310 685111
  email