Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική ΑΠΘ

Κλινική

 

Ταυτότητα

Η Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 (Αρ. ΦΕΚ 901) και εντάχθηκε στον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του 162/12-07-2004. Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Κλινικής έγινε τον Σεπτέμβριο του 2005.

H Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας διευθύνεται από τον Καθηγητή κ. Χρήστο Ν.Παπανδρέου

 

Η οργάνωση της Κλινικής σε Μονάδες

Στην Κλινική λειτουργούν οι παρακάτω θεσμοθετημένες εξειδικευμένες Μονάδες:

 1. Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Λειτουργούν καθημερινά 4 εξωτερικά ιατρεία από τις 8.00 πμ έως τις 4.00μμ)
 1. Νοσηλευτική Μονάδα (17 κλίνες)
 2. Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας (28 θέσεις)
 3. Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας

 

Καταστατικές υποχρεώσεις και σκοπός

Η Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογικής Ογκολογίας σε θέματα που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των νεοπλασματικών παθήσεων, όπως επίσης και των επιπλοκών που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις αυτές.

Στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής περιλαμβάνονται η διάγνωση, η διαφορική διάγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων της Παθολογικής Ογκολογίας.

Το έργο της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας με τις εξειδικευμένες Μονάδες της διακρίνεται σε: εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικο-εργαστηριακό και κλινικό.

 

Κλινικό έργο

Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την εργαστηριακή, παρακλινική διερεύνηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση με σύγχρονες, διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική και στις Μονάδες της, ή σε άλλες Κλινικές και Μονάδες του Νοσοκομείου, καθώς και των εξωτερικών ασθενών που προσέρχονται ή παραπέμπονται και παρακολουθούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής.

Ο Διευθυντής, τα μέλη ΔΕΠ και οι Επιμελητές Ιατροί της Κλινικής, συνοδευόμενοι από τους Ειδικευόμενους Ιατρούς επισκέπτονται τους ασθενείς στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και στη Νοσηλευτική Μονάδα της Κλινικής για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή θεραπείας ή αντιμετώπιση ανεπιθύμητων παρενεργειών από τη χημειοθεραπεία ή τη νόσο. Στις επισκέψεις αυτές, που διενεργούνται υπό την εποπτεία του Διευθυντού της Κλινικής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

 

Εκπαιδευτικό έργο

Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

 1. Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο του τομέα Παθολογίας και σε συνεργασία με τους άλλους Τομείς της Σχολής. Αυτή επιτελείται από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Οι φοιτητές που εκπαιδεύονται στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας και τα μέλη ΔΕΠ που τους εκπαιδεύουν ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής μετά από εισήγηση του Τομέα Παθολογίας. Επιπλέον, ο Διευθυντής της Κλινικής  είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Επιλεγόμενου Μαθήματος «Παθολογική Ογκολογία» το οποίο διδάσκεται σε φοιτητές του Ι εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής. Το μάθημα διδάσκεται με σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με βασικές έννοιες της Oγκολογίας. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας στόχος είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να συνοψίσει τους κύριους μηχανισμούς ογκογένεσης, να έχει βασικές γνώσεις για την επιδημιολογία και πρόληψη του καρκίνου, να είναι σε θέση να διαγνώσει τα συχνότερα επείγοντα και χρόνια προβλήματα των ογκολογικών ασθενών και να μπορεί να αναγνωρίσει τις καταστάσεις στις οποίες ενδείκνυται η συμμετοχή γιατρών άλλων ειδικοτήτων. Το μάθημα περιλαμβάνει 20 διδακτικές ώρες στις οποίες διδάσκονται  οι ενότητες α) Επιδημιολογία - Καταγραφή, β) Πρόληψη, γ) Oγκογονίδια, δ) Ανοσολογία του καρκίνου, ε) Βασικές αρχές χημειοθεραπείας, ζ) Τοξικότητα χημειοθεραπείας, η) Επείγοντα προβλήματα στην Oγκολογία, θ) Παρανεοπλασματικά σύνδρομα, ι) Σταδιοποίηση - Καρκινικοί δείκτες, κ) Iάσιμα νοσήματα, λ) Υποστηρικτικά φάρμακα, μ) Καρκίνος και εγκυμοσύνη, ν) Καχεξία καρκίνου, ξ) Αντιμετώπιση ασθενούς τελικού σταδίου, ο) Αντιμετώπιση του πόνου.
 2. Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας ή την εξειδίκευση σε ειδικούς υποτομείς αυτής. Η εκπαίδευση αυτή διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στη διδασκαλία της ιατρικής τέχνης, στη διάγνωση και στη θεραπεία παθήσεων της ειδικότητας. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις και πρακτικά φροντιστήρια από τα μέλη ΔΕΠ, τους Ιατρούς της Κλινικής και προσκεκλημένους εξειδικευμένους ομιλητές, τόσο του Τομέα Παθολογίας, όσο και άλλων Τομέων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται με επιδείξεις, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συσχετίσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από τον Διευθυντή της Κλινικής και τα μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια, με σκοπό την επιστημονική εμβάθυνση στην Παθολογική Ογκολογία και τη δημιουργία νέων στελεχών υγείας.
 3. Την εκπαίδευση ιατρών και άλλων επιστημόνων στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, έπειτα από απόφαση της Ιατρικής Σχολής.
 4. Την οργάνωση προγραμμάτων Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης και Εξειδίκευσης.
 5. Τη συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση Παθολόγων Ογκολόγων, ιατρών του ΕΣΥ και ιατρών, ελευθέρων επαγγελματιών στα αντικείμενα ενδιαφέροντος των Κλινικών Υπομονάδων της Κλινικής, για την ανύψωση του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας.

 

Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών πρωτοκόλλων, Κλινικών, Εργαστηριακών και Πειραματικών Μελετών για την παραγωγή πρωτότυπης γνώσης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους από το επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή εξωπανεπιστημιακούς ερευνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και την υποστήριξη της διεξαγωγής μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών από νέους ερευνητές.

Ο Διευθυντής της Κλινικής είναι κύριος ερευνητής σε διάφορες μελέτες ΙΙης και ΙΙΙης φάσης και αφορούν στον καρκίνο του μαστού και σε άλλα νεοπλάσματα, καθώς και σε πρωτόκολλα μεταφραστικής έρευνας. Ο ίδιος και οι συνεργάτες της Κλινικής συμμετέχουν, είτε ως κύριοι ερευνητές, είτε ως συν-ερευνητές σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που αφορούν σε διάφορα νεοπλασματικά νοσήματα και τα οποία διενεργούνται στα πλαίσια της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας ή άλλες διεθνείς ομάδες.

Αναλυτικότερα, από το 2004 έως το 2013 το προσωπικό της Κλινικής συμμετείχε σε 233 εργασίες (Παράρτημα Ι), που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή Ιατρικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Nature Genetics (3), με Impact Factor (IF): 35,53;   New England Journal of Medicine (1) IF:53,29; Journal of Clinical Oncology (10) IF:18,37; Lancet (3) IF: 38,27; Lancet Oncology (1) IF:22,59 κλπ.

Ο δείκτης Hirsch του Διευθυντού της Κλινικής είναι 42. Οι βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρονται στις δημοσιεύσεις του Διευθυντού είναι 11.397 (Web of Knowledge)

Οι δημοσιεύσεις της Κλινικής είναι αναρτημένες στους ιστότοπους http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fountzilas, www.papageorgiou-hospital.gr και www.oncologypapageorgiou.gr

 

 

Ιατρικό Προσωπικό

150367

Καθηγήτρια - Συντονίστρια

Τιμοθεάδου Ελένη

Ιατρικό Προσωπικό

ΒΑΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

trifon

Προϊστάμενος Νοσηλευτής

Παπαδόπουλος Τρύφων

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Μιχαλοπούλου Στέλλα - Νοσηλεύτρια Τ.Ε/Αντικ. Προϊσταμένη
Γκιργκούδη Μαρία - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Γρηγοριάδου Βασιλική - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Πάνου Αναστασία - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Κτενίδου Βαλασία - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Ζέζιου Δήμητρα - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Παπαδοπούλου Ευγενία - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Σαπρανίδου Χαρά - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Καραμήτρου Ειρήνη - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Κοτσολάκης Εμμανουήλ - Νοσηλευτής Τ.Ε
Στεφανίδης Νικόλαος – Νοσηλευτής Τ.Ε
Χαριστού Μαρία - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Μουρτζίνου Χρυσάνθη - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Γώγου Ελένη - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Τζιαφέτα Ελισσάβετ - Νοσηλεύτρια Τ.Ε
Τσαπακίδου Ειρήνη - Νοσηλεύτρια Δ.Ε
Καλπακίδου Παρθένα - Νοσηλεύτρια Δ.Ε
Τσακίρη Μαρία - Νοσηλεύτρια Δ.Ε
Βρακά Μαρία - Νοσηλεύτρια Δ.Ε

 • Επικοινωνία

  3ος όροφος 
  4όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Παπανδρέου Χρήστος

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Παπαδόπουλος Τρύφων

  Tηλέφωνο
  2313 323976

  Tηλέφωνο για ραντεβού Ε.Ι.
  14741

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00