Nursing Service

Mission

Από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή εξατομικευμένης και ολιστικής φροντίδας στον ασθενή με έμφαση στην ποιότητα και στην ασφάλεια, αλλά και η εξασφάλιση ενός υγιούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος για τους επαγγελματίες υγείας.

Για το σκοπό αυτό, η οργάνωση και η λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στηρίζονται στους σύγχρονους κανόνες και στις αρχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης καθώς και στα διεθνή πρότυπα ασφάλειας των ασθενών και ποιότητας στους χώρους παροχής υγείας. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία έχει διασφαλίσει έναν κοινό σχεδιασμό, μία ενιαία καθοδήγηση και εκπαίδευση όλου του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας των εργαζομένων με τη δημιουργία υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη της εξουθένωσης, την ικανοποίηση από την εργασία, την αποτελεσματική ομαδική εργασία, το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρότυπων νοσηλευτικών τεκμηριωμένων πρακτικών, αλλά και την εφαρμογή διαδικασιών για τη διαχείριση των κρίσεων και των περιστατικών βίας.

Επιμέρους στόχοι του στρατηγικού σχεδιασμού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν:

 • Ορθή ταυτοποίηση ασθενών
 • Ασφαλής διαχείριση και χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Μείωση του κινδύνου πτώσεων των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού και περιορισμός των επιπτώσεών τους, όταν αυτές συμβούν
 • Διασφάλιση των πρότυπων διαδικασιών κατά τις επεμβατικές διαδικασίες
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και διεπιστημονική συνεργασία
 • Πρόληψη δημιουργίας ελκών εκ πιέσεως και εκπαίδευση στην κατάλληλη φροντίδα αυτών
 • Αποτελεσματική διαχείριση του οργανικού ψυχοσυνδρόμου
 • Παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και αξιοπρέπειας στο τέλος της ζωής
 • Πρόληψη ατυχημάτων
 • Εξασφάλιση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαζικών καταστροφών και κρίσεων, με την εφαρμογή των χρωματικών κωδικών του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»
 • Μείωση των ανεπιθύμητων συμβάντων που αφορούν στην καθημερινή κλινική πράξη
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη του νοσηλευτικού προσωπικού, για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και καθορισμό νέων στόχων και πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην απομάθηση, στη νοσηλευτική στηριγμένη σε ενδείξεις και αξίες και στην τεκμηριωμένη πρακτική
 • Συνεχής επιτήρηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και της εφαρμογής των κανόνων ασφαλούς και ποιοτικής πρακτικής

Βασικές αξίες που ενστερνίζεται και καλλιεργεί στους ανθρώπους ευθύνης της με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πάσχοντος ατόμου και του περιβάλλοντός του, είναι η ακεραιότητα, το ήθος, η εμπιστοσύνη ως ένα «αμοιβαίο συμβόλαιο» που δημιουργείται μέσω της δέσμευσης, η ενσυναίσθηση ως βασική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο, η προάσπιση της αξιοπρέπειας των ασθενών, η ισότητα και ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων.

Έντυπο - Αρχές λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (σε μορφή pdf)

Education Office of the N.S.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η δια βίου εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας της αρμοδιότητάς της, αλλά και στον ίδιο τον οργανισμό, ξεκίνησε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές της από την έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου το 1999 και σύστησε επίσημα το αυτοτελές Γραφείο Εκπαίδευσης (ΓΕ) της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 01/01/2002.

Σκοπός της λειτουργίας του ΓΕ είναι η ενίσχυση των νοσηλευτών/μαιών/ βοηθών θαλάμου και τραυματιοφορέων στο ρόλο τους, με την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και με ασφάλεια στις καθημερινές εργασιακές προκλήσεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον ενός τριτοβάθμιου Νοσοκομείου. Ακολουθεί μια συνεχή διαδικασία μάθησης και απομάθησης, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και συντονίζει τις ενέργειες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Οι κύριοι στόχοι λειτουργίας του ΓΕ αφορούν:

 • Στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών ανά τμήμα και ειδικότητα (σε συνεργασία με τους τομεάρχες και τους προϊστάμενους της ΝΥ)
 • Στο σχεδιασμό και την οργάνωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επιλέγοντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους
 • Στην ομαλή ένταξη και προσαρμογή νεοεισερχόμενων επαγγελματιών στα τμήματα και στις μονάδες του Νοσοκομείου καθώς και στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής του προσωπικού κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης
 • Στην καταγραφή, χαρτογράφηση και τυποποίηση των πρότυπων νοσηλευτικών διαδικασιών
 • Στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΥ
 • Στη φροντίδα και αυτοφροντίδα των εργαζομένων
 • Στην εκπαίδευση των ασθενών
 • Στην εξωστρέφεια και την ενίσχυση της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης και δικτύωσης των νοσηλευτών

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι δράσεις που αναλαμβάνει το ΓΕ και πραγματοποιεί είναι:

 • Ενημέρωση των νοσηλευτών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
 • Ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή όλων των νοσηλευτών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
 • Εκπαίδευση και συντονισμός των κλινικών εκπαιδευτών των τμημάτων
 • Συγγραφή, επιμέλεια και επικαιροποίηση των προτύπων λειτουργίας της ΝΥ
 • Συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, το Γραφείο Εκπαίδευσης της Διοικητικής Υπηρεσίας, τη Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας, την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, το Γραφείο Εποπτών Δημόσιας Υγείας και τη Βιβλιοθήκη, για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση Προγράμματος Προσανατολισμού των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων στο νοσοκομείο
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρότυπων διαδικασιών για την εκπαίδευση των ασθενών στην αυτοφροντίδας τους
 • Συμμετοχή στη μέτρηση δεικτών ποιότητας φροντίδας
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ημερίδων, συνεδρίων, κλινικών φροντιστηρίων και διατομεακών μαθημάτων και σεμιναρίων στο χώρο του Νοσοκομείου. Διοργάνωση κάθε χρόνο επιστημονικής εκδήλωσης στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας του νοσηλευτή
 • Εκπαίδευση σε βασικές νοσηλευτικές δεξιότητες στο ¨Σταθμό Νοσηλευτικών Κλινικών Δεξιοτήτων¨
 • Διοργάνωση, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, σεμιναρίων στη «Βασική υποστήριξη της ζωής & Αυτόματη εξωτερική Απινίδωση» με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC, στα πλαίσια λειτουργίας της σχολής BLS του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
 • Συντονισμός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών νοσηλευτικής

 

Staff

papatheodorou

Director of Nursing Service

Papatheodorou Maria

Sectoral Directors

KYRIAKELI GEORGIA - 1st Nursing Sector
NTANTANA ASIMINA - 2nd Nursing Sector
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 3rd Nursing Sector
ZERVOU STERGIANI - 4th Nursing Sector