ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΥΠΟ-ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" CPV: 33186000-7, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 198.400,00€