ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ