ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ 1 ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΙΔΗ : Α)ΕΠΤΑ (7) ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΜΕ MONITOR ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ , Β) ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ, Γ) ΔΕΚΑ (10) ΦΟΡΗΤΩΝ MONITORS ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ, Δ) ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΙ-ΡΑΡ, Ε) ΔΕΚΑ (10) ΣΥΣΚΕΥΩΝ HIGH-FLOW OXYGEN ΚΑΙ ΣΤ) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ, Ζ) ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, Η) ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ VIDEO – ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ Θ) ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.