ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ», ΜΕ CPV: 33125000-2 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.560,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%