Δ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Κλινική

Η Δ’ Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1986, με   τη διυπουργική απόφαση Α3β/οικ.4407/5.3.86 (ΦΕΚ142/2.4.86 τ.Β΄) και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.  Το 2003, με την υπ' αριθμ. Υ4α/26854/03/03.04.03 (ΦΕΚ 396/04.04.03 τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση και λειτουργία της στο Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η Δ’ Παιδιατρική Κλινική  έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση κλινικών, διδακτικών, και ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής:

Ειδικότερα έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας:

Α) Την παροχή ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων ηλικίας μέχρι 16 ετών που πάσχουν από όλο το φάσμα των παθολογικών καταστάσεων. Οι παροχές αυτές καλύπτουν το σύνολο των ενεργειών για την κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, τη θεραπεία και γενικά την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών καθώς και την πρόληψη των παιδικών νοσημάτων.

Β) Την προαγωγή της υγείας μητέρας-παιδιού με διδακτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες για όλα τα νοσήματα της παιδικής ηλικίας.

Γ)  Την παροχή εκπαιδευτικού έργου και ερευνητικού έργου. Ειδικότερα:

Ι. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

α) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος  Ιατρικής του Α.Π.Θ., και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) καθώς και φοιτητών ιατρικής της αλλοδαπής σε εφαρμογή προγραμμάτων που προκύπτουν από Ευρωπαϊκές και Διακρατικές Συμφωνίες (π.χ. προγράμματα Erasmus, Helmsic κ.λπ.).

β) Την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Παιδιατρικής. Η εκπαίδευσή τους διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική και αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις, προσκεκλημένες ομιλίες από μέλη Δ.Ε.Π. ή λοιπούς επιστήμονες, συζήτηση ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το Διευθυντή και τα άλλα μέλη Δ.Ε.Π., εκπαιδευτικά σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες και επιστημονικά συνέδρια. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την κλινική εκτίμηση, συστηματική παρακολούθηση και συνολική θεραπεία των ασθενών.

γ) Την εκπαίδευση εξειδικευομένων παιδιάτρων στις εξειδικεύσεις της Παιδιατρικής. Η εκπαίδευσή τους  είναι θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει μαθήματα, φροντιστήρια, βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσιάσεις και συζητήσεις επί ενδιαφερόντων περιστατικών. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και στην απόκτηση εμπειρίας στο ειδικό γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύονται. 

δ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στο πλαίσιο της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών.

ε) Την εκπαίδευση  φοιτητών νοσηλευτικής  και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές σχολές.

στ) Την εκπαίδευση στην Παιδιατρική ειδικευομένων ιατρών άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ζ) Την εκπαίδευση ειδικών Ιατρών, Παιδιάτρων και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, στα ειδικά αντικείμενα.

ΙΙ. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την διενέργεια κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη Δ.Ε.Π. της κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές και τη δημοσίευσή τους καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών, με την επίβλεψη του Διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νοσημάτων της Παιδιατρικής και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο των ενεργών μελών ΔΕΠ της κλινικής μπορεί να ανευρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=panagopoulou+p+OR+fotoulaki+m+OR+Tramma+D+OR+Papadopoulou-Legbelou+K+OR+Papadopoulou-Alataki+E

 Η Δ’ Παιδιατρική Κλινική συγκροτείται από:

α) Ειδικές Μονάδες, β) Ειδικά Τμήματα , γ) Εργαστηριακές δομές, και δ) Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Παιδιατρικής και των Ειδικών Τμημάτων/ Μονάδων.

 1. Τμήμα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής που περιλαμβάνει τη Μονάδα Παιδιατρικών Ενδοσκοπήσεων, τη Μονάδα Κινητικότητας του Πεπτικού, Μονάδα Διατροφής και Εντερικής Σίτισης και τη Μονάδα Κυστικής Ίνωσης (του Διατομεακού Κέντρου Κυστικής Ίνωσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αρ. Πρωτ. Α17773/15.01.2009)
 2. Τμήμα Παιδιατρικής Νευρολογίας, που περιλαμβάνει τη Μονάδα Αναπτυξιολογίας και Αυτισμού, Μονάδα Νευροεκφυλιστικών και Μεταβολικών νοσημάτων και τη Μονάδα Κετογονικής δίαιτας
 3. Μονάδα Παιδιατρικής Ανοσολογίας
 4. Μονάδα Παιδιατρικής Νεφρολογίας
 5. Μονάδα Παιδιατρικής Καρδιολογίας
 6. Μονάδα Παιδιατρικής Αιματολογίας
 7. Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδους Διαβήτη
 8. Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
 9. Εργαστηριακή δομή Υπερηχοκαρδιογραφίας και Holter ρυθμού
 10. Εργαστηριακή δομή Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας

Η κλινική λειτουργεί τα παρακάτω ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 1. Ε.Ι. Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και Διατροφής
 2. Ε.Ι. Κυστικής Ίνωσης
 3. Ε.Ι. Τεστ Ιδρώτα
 4. Ε.Ι. Παιδιατρικής Ανοσολογίας
 5. Ε.Ι. Παιδιατρικής Καρδιολογίας και Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας
 6. Ε.Ι. Παιδιατρικής Νεφρολογίας
 7. Ε.Ι. Παιδιατρικής Αιματολογίας
 8. Ε.Ι. Γενικής Παιδιατρικής
 9. Ε.Ι. Παιδοπνευμονολογίας (προς ανάπτυξη)
 10. Ε.Ι. Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (προς ανάπτυξη)
 11. Ε.Ι. Παιδιατρικής Νευρολογίας (προς ανάπτυξη)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υπάρχει συνεργασία με τα τμήματα του Νοσοκομείου, που καλύπτουν όλο το φάσμα του κλινικού, εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, και ιδιαίτερα, με την Β ʼ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ., τη Βʼ  Νεογνολογική Κλινική και ΜΕΝΝ Α.Π.Θ., την Αʼ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., την Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., την Ω.Ρ.Λ. Κλινική Α.Π.Θ., την Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., τη Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., καθώς και με την Καρδιολογική Κλινική, το Γαστρεντερολογικό τμήμα της Α’ Παθολογικής Κλινικής, τη Νευροχειρουργική Κλινική, το Αιματολογικό Εργαστήριο και Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου κλπ.

Υπάρχει επίσης στενή συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των νοσηλευομένων παιδιών.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών
 2. Συμμετοχή σε πολυκεντρικές εθνικές και διεθνείς μελέτες
 3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
 4. Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων
 5. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ : Αναπτυγμένων 35 / 40

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2ος όροφος

ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
Υπεύθυνη :      Μαρία Φωτουλάκη, Διευθύντρια-Καθηγήτρια  Παιδιατρικής –

Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Συνεργάτες:    Φωτεινή  Σωτηριάδου, Παιδίατρος, PhD, Ακαδημαϊκή Υπότροφος 

Ευστράτιος Σαλιακέλλης, Παιδίατρος, PhD, Ειδικός Αμ. Επιστ.

Συνεργάτης    

Κυριακή Τεντζίδου, Παιδίατρος, Αμ. Επιστημονική Συνεργάτιδα

Όλγα Νικολαϊδου,  Παιδίατρος, Αμ. Επιστημονική Συνεργάτιδα

Αποτελεί το παλαιότερο τμήμα της Β. Ελλάδας, με ένα αρχείο που περιλαμβάνει ασθενείς από την δεκαετία του ’80. Στο τμήμα παρακολουθείται μεγάλος αριθμός ασθενών με κοιλιοκάκη, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και ηπατοπάθειες ενώ παράλληλα γίνεται διάγνωση παιδιών με οξέα και χρόνια νοσήματα του πεπτικού σωλήνα και του ήπατος από όλη την Β. Ελλάδα. Βρίσκεται σε διασύνδεση με την εντατική μονάδα νεογνών και την Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου. Η μονάδα  αποτελείται από

Α. Το ειδικό τακτικό εξωτερικό ιατρείο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής

Β. Το ειδικό εργαστήριο κινητικών και λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού συστήματος

Γ. Τη Μονάδα Παιδιατρικών Ενδοσκοπήσεων ενταγμένη στην Κεντρική Μονάδα Ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Δ. Τους θαλάμους νοσηλείας οι οποίοι βρίσκονται στη Δ’ Παιδιατρική Κλινική.

Στο τμήμα ανήκει επίσης η. Μονάδα Κυστικής Ίνωσης (του Διατομεακού Κέντρου Κυστικής Ίνωσης της Ιατρικής  Σχολής του Α.Π.Θ. Αρ. Πρωτ. Α17773/15.01.2009)

Στη μονάδα, εξυπηρετούνται παιδιά  και έφηβοι με κυστική ίνωση και ενήλικες οι ευρισκόμενοι στο στάδιο της μετάβασης σε κέντρο ενηλίκων. Η μονάδα αποτελείται από εξωτερικά ιατρεία με χώρο αναμονής, εξεταστήριο/ διαγνωστικό τμήμα και θαλάμους νοσηλείας ( εντός της Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής). Το διαγνωστικό τμήμα διαθέτει  εξοπλισμό για την  πραγματοποίηση των παρακάτω εξετάσεων:

Α. Δοκιμασία ιδρώτα

Β. Σπιρομετρήσεις

Γ. Πεχαμετρίες οισοφάγου

Δ. Λιπομετρήσεις και άλλες μετρήσεις εκτίμησης θρέψης.

Ε. Δοκιμασίες εκπνεομένων αερίων

Στο Παιδογαστρεντερολογικό τμήμα, εκπονούνται διδακτορικές διατριβές (6 έχουν ολοκληρωθεί και 2 βρίσκονται σε εξέλιξη)

Β. ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνη: Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-

Παιδιατρικής Ανοσολογίας

Συνεργάτες : Κυριακή Χιονά , Αμ. Επιστ. Συνεργάτιδα Νοσοκομείου 

Παναγιώτα Καρανάνου, Παιδίατρος, PhD, Επιμελήτρια Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Όλγα Βαμπερτζή, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Ελισάβετ Χυδερίδου, Νοσηλεύτρια

Η μονάδα ασκεί κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο στο πεδίο της Παιδιατρικής Ανοσολογίας. Παρέχει υπηρεσίες υγείας σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους με ανοσολογικά προβλήματα με σκοπό τη διερεύνηση, διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη παθήσεων του ανοσιακού συστήματος.

Παιδιά και έφηβοι με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα είτε νοσηλεύονται είτε εξετάζονται στο Ειδικό Παιδοανοσολογικό Εξωτερικό Ιατρείο όπου παρακολουθούνται μακροχρονίως. Από το 2010  άρχισε και συνεχίζεται η εκπαίδευση  εφήβων καθώς και των γονέων των παιδιών με Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες στη χορήγηση υποδόριου σκευάσματος γ-σφαιρίνης με σκοπό την κατ΄οίκον αυτοθεραπεία.

Στο τμήμα έχει ήδη ολοκληρωθεί μία Διδακτορική Διατριβή, ενώ εκπονούνται δύο ακόμη.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνη:  Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου-Αν.  Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδοκαρδιολογίας

Συνεργάτες: Μαρία Καυγά, PhD, Επιμελήτρια Β΄ Παιδίατρος με εξειδίκευση στην  Παιδιατρική Καρδιολογία

Μ. Λαμπροπούλου – Διατροφολόγος, Αμ. Επιστ. Συνεργάτιδα ΑΠΘ

Το Παιδοκαρδιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο λειτουργεί στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εξυπηρετεί παιδιατρικούς ασθενείς, με καρδιολογικά προβλήματα (συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες), καθώς και παρακολούθηση παιδιών με υπερχοληστερολαιμία. 

Οι ασθενείς που εξετάζονται είναι νοσηλευόμενοι στη Δ΄ Παιδιατρική ή στη Β΄ Παιδοχειρουργική Κλινική, είτε είναι εξωτερικοί ασθενείς που εξετάζονται κατόπιν ραντεβού. Επίσης γίνεται Παιδοκαρδιολογική εκτίμηση νεογνών της Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΑΠΘ καθώς και εξυπηρέτηση ασθενών άλλων νοσοκομείων.

Ο σημερινός εξοπλισμός του εξωτερικού ιατρείου περιλαμβάνει:

α) Υπερηχοκαρδιογράφο με μία Παιδιατρική κεφαλή (5 mHz) και μία κεφαλή Linear

     για Doppler καρωτίδων

β) Ηλεκτροκαρδιογράφο τριών καναλιών

γ) Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο

δ) Συσκευή 24ωρης καταγραφής ΗΚΓ (Holter ρυθμού).

ε) Αρχείο ασθενών (πλήρες αρχείο υπερηχοκαρδιογραφημάτων, ή καρτέλα

    παρακολούθησης παιδιών με υπερχοληστερολαιμία)

Στο τμήμα αυτή τη χρονική περίοδο εκπονούνται τρεις Διδακτορικές Διατριβές

 

Δ. ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνη:  Δέσποινα Τράμμα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής –

Παιδιατρικής Νεφρολογίας.

Το παιδονεφρολογικό  τμήμα λειτουργεί με τακτικά εξωτερικά ιατρεία όπου παρακολουθούνται ασθενείς με ανατομικές ανωμαλίες του ουροποιητικού (σε συνεργασία με την παιδοχειρουργική κλινική), συγγενείς νεφροπάθειες και σύνδρομα, οξείες και χρόνιες σπειραματονεφρίτιδες και σωληναριοπάθειες, λοιμώξεις του ουροποιητικού, μεταβολικά και αυτοάνοσα νοσήματα με επίπτωση στη νεφρική λειτουργία, ενούρηση, ουρολιθιάσεις, οξεία νεφρική βλάβη και χρόνια νεφρική βλάβη προτελικού σταδίου.

Ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία, εισάγονται στη Δ’ Παιδιατρική Κλινική. Το τμήμα παρέχει συμβουλευτικές εκτιμήσεις σε ασθενείς νοσηλευόμενους στη Β’ ΜΕΝΝ ΑΠΘ και στην Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Νοσοκομείου μας.

Ερευνητικά, το τμήμα συμμετέχει με τους ασθενείς του σε πολυκεντρικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Παιδονεφρολογικής Εταιρείας (ESPN).

Εκπονούνται αυτή τη χρονική στιγμή 2 Διδακτορικές Διατριβές.

Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνη: Παρασκευή Παναγοπούλου - Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Αιματολογίας/Ογκολογίας

Το τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας/Ογκολογίας, ασχολείται με τη διάγνωση και αντιμετώπιση αιματολογικών παθήσεων της νεογνικής, βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, όπως: ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των κυτταρικών σειρών του αίματος και της αιμόστασης. Στο τμήμα γίνεται επίσης διερεύνηση και διάγνωση νεοπλασματικών νοσημάτων του αίματος και καλοήθων και κακοήθων συμπαγών όγκων.

Το τμήμα προσφέρει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχετικά θέματα σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου, όπως Κλινική Χειρουργικής Παίδων, Νεογνολογική Κλινική και ΜΕΝΝ, καθώς και άλλες κλινικές, όπως ΩΡΛ, Οφθαλμολογική κτλ.

Στην κλινική λειτουργεί επίσης Τακτικό ΕΙ Παιδιατρικής Αιματολογίας/Ογκολογίας με στόχο τη διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση αιματολογικών νοσημάτων αλλά και την παροχή συμβουλευτικής (second opinion) για ογκολογικούς ασθενείς εκτός νοσοκομείου.

Η. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παναγιώτα Καρανάνου, Παιδίατρος, PhD, Επικουρική Επιμελήτρια

Όλγα Βαμπερτζή, Παιδίατρος, Επικουρική Επιμελήτρια

Σοφία Μαρκίδου, Παιδίατρος, Επικουρική Επιμελήτρια 

ΣΤ. ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Προς ανάπτυξη

Ζ. ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
‘Ολγα -Μαρία Μάτσικα, Παιδίατρος, PhD, Ενδοκρινολόγος Παίδων και Εφήβων,

Ειδικός Αμ. Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Η. ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Προς ανάπτυξη

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π):  

Συμμετοχή της Κλινικής στις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου (ανέρχονται σε 6-7 φορές τον μήνα) και εξυπηρετούνται ασθενείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη.

 • Επικοινωνία

  2ος όροφος
  4όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  e-mail: 4pedauth@gmail.com
  Τηλέφωνο: 2313 323920

  Καθηγήτρια - Συντονίστρια
  Φωτουλάκη Μαρία

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Καλλιγά Αθανασία

  Tηλέφωνο
  2313 323916

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00