Γυναικολογικής - Μαιευτικής ΑΠΘ

Κλινική

Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική 

 Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

Ιστορία

Η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (ιδρύθηκε ως «Τακτική έδρα της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής με το ΦΕΚ Α’ 141/6.6.1945 «Περί ορισμού αναγκαίων εδρών Θεολογικής και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης») η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής Γυναικολογίας.

Τμήματα

Η Κλινική αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 1. Μαιευτικό Τμήμα.
  2. Γυναικολογικό Τμήμα.

Τμήματα και Μονάδες που λειτουργούν εντός της Κλινικής:

 1. Ειδικό τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τον προγεννητικό έλεγχο.
  2. Ειδικό τμήμα Αναπαραγωγικής Ιατρικής, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Φ.Ε.Κ. Β ́ 987/7.11.1997).
  3. Ειδικό Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας.
  4. Ειδικό Τμήμα Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους και Ουρογυναικολογίας.
  5. Ειδικό Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.
  6. Μονάδα Παθολογίας Τραχήλου και κολποσκοπήσεων.
  7. Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής (Φ.Ε.Κ. Β’ 987/7.11.97) και
  8. Μονάδα Γενετικής.

Σκοπός

 1. Η Κλινική έχει ως σκοπό:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. και των μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική.
γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.
ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου της Μαιευτικής-Γυναικολογίας και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.
η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

 1. Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.

Α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

α) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., των μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) καθώς και φοιτητών Ιατρικής της αλλοδαπής σε εφαρμογή προγραμμάτων που προκύπτουν από Ευρωπαϊκές και Διακρατικές συμφωνίες (π.χ. προγράμματα Erasmus, Helsmisc κ.λπ.). Η εκπαίδευσή τους επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας ή την εξειδίκευση σε αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση κλινικής εμπειρίας στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που εμπίπτουν στο αντικείμενο της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη Δ.Ε.Π. και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια.
γ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής.
δ) Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών άλλων ειδικοτήτων στη Μαιευτική - Γυναικολογία στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
ε) Την εκπαίδευση ειδικών Ιατρών, Μαιευτήρων-Γυναικολόγων και άλλων ειδικοτήτων, στα ειδικά αντικείμενα όπως περιγράφονται στο άρθρο 1.
στ) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές. 

Μαθήματα Μαιευτικής - Γυναικολογίας Ι (Ι' εξάμηνο): https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12047

Μαθήματα Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΙΙ (ΙΑ' εξάμηνο): https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12046

Β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διάφορων νόσων της Μαιευτικής-Γυναικολογίας και των γνωστικών αντικειμένων της και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς. 

Γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι λοιποί ιατροί της κλινικής, συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας, ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Προσωπικό

Η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και στο νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται στην κλινική σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπόλοιπων μελών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πολιτική ποιότητας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 23/28- 2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος ως εξής:

 1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
 3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του
 6. έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων,
 • την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Προπτυχιακά μαθήματα: 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Εισαγωγικά στοιχεία
Το ερευνητικό έργο αποτελεί τον τρίτο βασικό άξονα καθημερινής δραστηριότητας των μελών της Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Μαιευτικής και Γυναικολογίας, με τελικό πάντα σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας προς τον θήλυ πληθυσμό.

Πρωτόκολλα ερευνητικών μελετών
Kάθε ένα από τα ειδικά τμήματα της Κλινικής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συντάσσει ερευνητικά πρωτόκολλα και προσπαθεί συνεχώς να ακολουθεί τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες για την πραγματοποίηση, τήρηση και αξιολόγησή τους. Tα ερευνητικά πρωτόκολλα τίθενται υπ' όψιν του διευθυντού και των μελών της Κλινικής και εκτίθενται σε συζήτηση και κριτική κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής, όπου επιζητείται και η αρωγή των συναδέλφων για την πληρέστερη δυνατή υλοποίησή τους.

Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών
Kάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Κλινικής υποχρεούται να συντάξει, να εργασθεί, και να συντελέσει στην ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών μελετών, αντικείμενο των οποίων αποτελεί είτε η γενική Μαιευτική-Γυναικολογία είτε οι επί μέρους τομείς της. Kάθε πρόταση ερευνητικής μελέτης υποβάλλεται στο διευθυντή της Κλινικής, συζητείται στις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και, εάν αυτή γίνει αποδεκτή και όταν απαιτείται, επιζητείται η έγκριση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου. Kατά κανόνα, η πραγματοποίηση ερευνητικών μελετών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ μελών της Κλινικής από το ίδιο ή διαφορετικά τμήματα, συχνά δε και προϊόν συνεργασίας με άλλους συναδέλφους ιατρούς ή μη ιατρούς εντός του νοσοκομείου, του πανεπιστημίου και άλλων μονάδων, νοσοκομείων και πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις
Tο επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκπονούμενων ερευνητικών μελετών, υπό τη μορφή ανακοινώσεων (προφορικών ή αναρτημένων) σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια, επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνόδους ή/και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για τη δημοσίευση εργασιών των μελών της Κλινικής σε αναγνωρισμένα υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής με υψηλό συντελεστή απήχησης.

Διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων
Κάθε ειδικό τμήμα της Κλινικής υποχρεούται στην οργάνωση ανά έτος, διετία ή τριετία επιστημονικών εκδηλώσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας. Για κάθε επιστημονική εκδήλωση ορίζεται από τον διευθυντή της Κλινικής ο κύριος υπεύθυνος καθώς και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια αναλαμβάνουν  τη διεκπεραίωση όλων των οργανωτικών θεμάτων για την πραγματοποίηση της επιστημονικής εκδήλωσης.

Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής, η Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ δικαιούται να χορηγήσει διδακτορικές διατριβές. Στόχος της Κλινικής είναι η χορήγηση αυτής της δυνατότητας σε επιστήμονες οι οποίοι επιδεικνύουν ιδιαίτερη έφεση προς ερευνητική δραστηριότητα, διάθεση αγαστής συνεργασίας με τα μέλη της Κλινικής και αρμόζουσα προσωπικότητα και ακαδημαϊκό ήθος.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική συνεργάζεται με πολλά Ιδρύματα, επιστημονικές οργανώσεις και Κλινικές του εσωτερικού σε πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική συνεργάζεται με πολλά Ιδρύματα, επιστημονικές οργανώσεις και Κλινικές του εξωτερικού σε πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Tags: 

Μέλη

Ονοματεπώνυμο 

Βαθμίδα

Επικοινωνία 

Γρηγόριος Γκριμπίζης

Καθηγητής 

grimbi@auth.gr 
2310992867 

Δημήτριος Γουλής

Καθηγητής 

dgg@auth.gr 
2310991520 

Λεωνίδας Ζεπειρίδης

Καθηγητής 

lzepeiri@auth.gr 

Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Καθηγητής 

theodtheo@auth.gr 

Ευστράτιος Κολυμπιανάκης

Καθηγητής 

kstratis@auth.gr 

Θεμιστοκλής Μίκος

Επίκουρος Καθηγητής 

themismikos@auth.gr 

Ελένη Μπίλη

Καθηγήτρια 

helbil@auth.gr 

Γεώργιος Πάντος

Καθηγητής 

gapantos@auth.gr 
2310991526 

Δημήτριος Τσολακίδης

Επίκουρος Καθηγητής 

dtgyn@auth.gr 

Αικατερίνη Χατζημελετίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

aikaterc@auth.gr 
2310991519

 • Επικοινωνία

  2ος όροφος 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Γκριμπίζης Γρηγόριος

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Βοζίκη Ευαγγελία

  Tηλέφωνο
  2313 323327

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00