Γυναικολογικής - Μαιευτικής ΑΠΘ

Κλινική

 

Γενικά

Η Α' Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ είναι η αρχαιότερη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική στη Βόρεια Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1943, λίγο μετά την ίδρυση του ΑΠΘ. 
Αποτελεί την μεγαλύτερη Κλινική στη Βόρεια Ελλάδα και τη δεύτερη σε όλη την επικράτεια ως προς το έμψυχο υλικό, τον αριθμό επεμβάσεων, κλινών και επιστημονικών δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Κλινικής στο ΠΝΘ «Παπαγεωργίου», νοσηλεύτηκαν 3.126 ασθενείς, διενεργήθηκαν 1.128 τοκετοί και ήρθαν στη ζωή 1.167 νεογνά (ποσοστό καισαρικών τομών 46 %). 
Στα εξωτερικά ιατρεία εξυπηρετήθηκαν 13.572 ασθενείς, εκ των οποίων 8.664 στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και 4.908 σε εφημερίες της Κλινικής. 
Παράλληλα, είναι η πρώτη Κλινική στον Ελλαδικό χώρο που αναγνωρίστηκε από την EBCOG (European Board and College of Obstetricians & Gynaecologists). 

 

Πρωτόκολλα εργασίας (διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης)

 • κατά τη διεκπεραίωση του κλινικού έργου τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά τμήματα της Κλινικής λαμβάνονται υπ' όψιν, τηρούνται και εφαρμόζονται κατά το δυνατόν τα εγκεκριμένα από τον διευθυντή πρωτόκολλα εργασίας, δηλ. τα πρωτόκολλα διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των εξεταζόμενων και νοσηλευόμενων στην Κλινική ασθενών, εγκύων και λεχωίδων
 • η γενική εφημερία στελεχώνεται από 1 ειδικό ιατρό σε ενεργό εφημερία, 4 ειδικευόμενους ιατρούς σε ενεργό εφημερία και 1 ειδικό ιατρό σε εφημερία ετοιμότητας
 • τα πρωτόκολλα αυτά είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος σύμφωνα και αντίστοιχα με τα επικρατούντα στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική ενώ είναι προσαρμοσμένα στις επικρατούσες συνθήκες και δυνατότητες
 • τα πρωτόκολλα βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία συμπλήρωσης και ανανέωσης, ως αποτέλεσμα της Κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας των μελών της Κλινικής
 • η τελευταία έκδοση των πρωτοκόλλων εργασίας της Κλινικής συγκεντρώνεται σε ειδικό τόμο, αντίγραφα του οποίου βρίσκονται διαθέσιμα στα γραφεία των ιατρών και στα γραφεία των προϊσταμένων μαιών των γυναικολογικών και μαιευτικών τμημάτων.

 

Καθημερινές συγκεντρώσεις των μελών της Κλινικής

 • καθημερινά πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις όλων των ιατρών της Κλινικής στη Βιβλιοθήκη,
 • από 08:00 έως 08:30, με σκοπό την ενημέρωση όλων στα θέματα που πιθανόν προέκυψαν κατά την προηγούμενη ημέρα/εφημερία, στο πρόγραμμα των χειρουργείων και της αίθουσας τοκετών της ημέρας που αρχίζει
 • από 13:30 έως 14:00, με σκοπό την ενημέρωση όλων σε κλινικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ποικίλα άλλα θέματα, καθώς και τον έλεγχο της εύρυθμης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα εργασίας λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της Κλινικής

 

Εκπαιδευτικό έργο - Εισαγωγικά στοιχεία

 • το εκπαιδευτικό έργο, παράλληλα με το κλινικό και το ερευνητικό, αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ
 • απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές της Ιατρικής καθώς και στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς της Κλινικής, επεκτείνεται δε και στο νοσηλευτικό προσωπικό, στους εκτός νοσοκομείου ιατρούς αλλά και στο κοινωνικό σύνολο
 • στους φοιτητές Ιατρικής του Ι' και ΙΑ' εξαμήνου σπουδών χορηγείται το σύγγραμμα «Βασικές γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας» του διευθυντού της Κλινικής Ι. Ν. Μπόντη, ως βασικό διδακτικό βοήθημα
 • στους φοιτητές Ιατρικής του ΣΤ' έως και του ΙΑ' εξαμήνου σπουδών, που έχουν επιλέξει το επιλεγόμενο μάθημα «Ανθρώπινη αναπαραγωγή» χορηγούνται:
  • οι σημειώσεις με τίτλο «Ανθρώπινη αναπαραγωγή» των μελών ΔΕΠ του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής που διδάσκουν το μάθημα, ως βασικό διδακτικό βοήθημα
  • το σύγγραμμα με τίτλο «Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα» (εκδότες: Δ. Πανίδης - Ι. Παπαδήμας), ως επικουρικό διδακτικό βοήθημα

 

Ερευνητικό έργο (Γενικά)

Εισαγωγικά στοιχεία

Το ερευνητικό έργο αποτελεί τον τρίτο βασικό άξονα καθημερινής δραστηριότητας των μελών της Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Μαιευτικής και Γυναικολογίας, με τελικό πάντα σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας προς τον θήλυ πληθυσμό

 

Επιτροπή έρευνας

 

 • με πρωτοβουλία του διευθυντή της Κλινικής ορίζεται επιτροπή έρευνας, αποτελούμενη από τρία μέλη ΔΕΠ της Κλινικής
 • αντικείμενο λειτουργίας της επιτροπής έρευνας είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Κλινικής, όπως:
   • η τήρηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων
   • η διενέργεια ερευνητικών μελετών
   • η εκπόνηση εργασιών προς ανακοίνωση ή / και δημοσίευση
   • η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
   • η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

   

  Πρωτόκολλα ερευνητικών μελετών

  • κάθε ένα από τα ειδικά τμήματα της Κλινικής υποχρεούται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να συντάσσει ερευνητικά πρωτόκολλα και να προσπαθεί συνεχώς να ακολουθεί τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες για την πραγματοποίηση, τήρηση και αξιολόγησή τους
  • τα ερευνητικά πρωτόκολλα τίθενται υπ' όψιν του διευθυντού και των μελών της Κλινικής και εκτίθενται σε συζήτηση και κριτική κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής, όπου επιζητείται και η αρωγή των συναδέλφων για την πληρέστερη δυνατή υλοποίησή τους

   

  Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών

  • κάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Κλινικής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κλινική να συντάξει, να εργασθεί, και να συντελέσει στην ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών μελετών, αντικείμενο των οποίων αποτελεί είτε η γενική Μαιευτική - Γυναικολογία είτε οι επί μέρους τομείς της ειδικότητας αυτής
  • κάθε πρόταση ερευνητικής μελέτης υποβάλλεται στον διευθυντή της Κλινικής, συζητείται στις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και, εάν αυτή γίνει αποδεκτή και όταν απαιτείται, επιζητείται αρχικά η έγκριση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου και κατόπιν λαμβάνεται μέριμνα για την πραγματοποίησή της
  • κατά κανόνα η πραγματοποίηση ερευνητικών μελετών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ μελών της Κλινικής από το ίδιο ή διαφορετικά τμήματα, συχνά δε και προϊόν συνεργασίας με άλλους συναδέλφους ιατρούς ή μη ιατρούς εντός του νοσοκομείου, του πανεπιστημίου και άλλων μονάδων, νοσοκομείων και πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής

   

  Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις

  • τόσο από το επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής όσο και από την ειδική επιτροπή έρευνας της Κλινικής λαμβάνεται διαρκής και ενδελεχής μέριμνα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκπονούμενων ερευνητικών μελετών υπό τη μορφή ανακοινώσεων (προφορικών ή αναρτημένων) σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια, επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνόδους ή/και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία
  • ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για τη δημοσίευση εργασιών των μελών της Κλινικής σε αναγνωρισμένα υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής με υψηλό συντελεστή απήχησης

   

  Διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων

  • κάθε ειδικό τμήμα της Κλινικής αλλά και η επιτροπή έρευνας ως εκπρόσωπος του συνόλου των μελών της Κλινικής και πάντα υπό την επίβλεψη του διευθυντού της Κλινικής υποχρεούται στην οργάνωση ανά έτος, διετία ή τριετία επιστημονικών εκδηλώσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας
  • για κάθε επιστημονική εκδήλωση ορίζεται από τον διευθυντή της Κλινικής ο κύριος υπεύθυνος καθώς και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια αναλαμβάνουν  τη διεκπεραίωση όλων των οργανωτικών θεμάτων για την πραγματοποίηση της επιστημονικής εκδήλωσης
  • ανά τριετία διοργανώνεται από τα μέλη όλων των τμημάτων της Κλινικής συνέδριο με αντικείμενο το σύνολο του επιστημονικού φάσματος της ειδικότητας της Μαιευτικής - Γυναικολογίας

   

  Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

  • σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, η Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ δικαιούται να χορηγήσει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών
  • στόχος της Κλινικής είναι η χορήγηση αυτής της δυνατότητας σε επιστήμονες οι οποίοι επιδεικνύουν ιδιαίτερη έφεση προς ερευνητική δραστηριότητα, διάθεση αγαστής συνεργασίας με τα μέλη της Κλινικής και αρμόζουσα προσωπικότητα και ακαδημαϊκό ήθος

Ιατρικό Προσωπικό

gkrimpizis_new2

Καθηγητής - Συντονιστής

Γκριμπίζης Γρηγόριος

Ιατρικό Προσωπικό

ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΑΜΠΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄
ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
ΖΕΠΕΙΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
ΜΙΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΝΤΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΕΛΠΝΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

040445

Προϊσταμένη Μαία

Βοζίκη Ευαγγελία

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΙΑ
ΒΑΜΠΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΙΑ
ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΜΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΙΑ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΜΑΙΑ
ΚΑΦΦΕ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΙΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΙΑ
ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ - ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΜΑΙΑ
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΜΑΙΑ
ΠΑΝΤΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΑΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΜΑΙΑ
ΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΜΑΙΑ
ΣΠΑΝΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΜΑΙΑ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΙΑ
ΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΙΑ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΑΙΑ

 • Επικοινωνία

  2ος όροφος 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Γκριμπίζης Γρηγόριος

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Βοζίκη Ευαγγελία

  Tηλέφωνο
  2313 323327

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00