Θέμα: Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία 

Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου λειτουργεί Κέντρο Εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Καρδιολογία και έχει συσταθεί μία (1) οργανική θέση ιατρού για εξειδίκευση. Με την υπ’ αριθ. Γ4α/οικ.55795/5.10.2023 Απόφασης  του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 6287/τ. Β’/01.11.2023) καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα διενεργηθεί κλήρωση. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου, προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους (η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου), με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Προσωπικού, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέχρι και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023. Ύστερα από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών,  η αίτηση θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους υποψηφίους

 

Συνημμένα έγγραφα

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου ιατρού για τη συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης προς εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία (πρώτη εφαρμογή)
  2. Η υπ’ αριθ. Γ4α/οικ.55795/5.10.2023 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 6287/τ.Β’/01.11.2023) «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία»
  3. Η υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.44318/19.10.2023 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού και σύσταση οργανικής θέσης ιατρού για Εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου».
  4. Υπ’ αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.49499/01.07.2019 Απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας  «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας».

 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ