15.01.2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση και τήρηση καταλόγων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς, στο Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το τον νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, από 16.01.2024 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη και έχουν συσταθεί δύο (2) οργανικές θέσεις για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, μία (1) θέση ιδιωτών ιατρών και μία (1) θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, μελών ΔΕΠ και Στρατιωτικών Ιατρών.

Με την αριθ.Γ2α/Γ.Π.οικ.4133/16.01.2023 Υπουργική Απόφαση (Β΄337) «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη», καταρτίζονται και τηρούνται στο Νοσοκομείο τρείς (3) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών.

  1. Στον πρώτο ηλεκτρονικό κατάλογο θα εγγράφονται ιατροί κλάδου ΕΣΥ, μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημιακών Κλινικών, καθώς και Στρατιωτικοί ιατροί.
  2. Στον δεύτερο ηλεκτρονικό κατάλογο θα εγγράφονται ιδιώτες ιατροί.
  3. Στον τρίτο ηλεκτρονικό κατάλογο θα εγγράφονται ιατροί που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης και επιθυμούν να συνεχίσουν  την εκπαίδευση τους, ως υπεράριθμοι, μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών. Από τον τρίτο κατάλογο τοποθετείται ένας (1) ιατρός ως υπεράριθμος, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται κάθε φορά

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο και τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης