Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

15.02.2024

Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη με δυνατότητα εξειδίκευσης πέντε (5) ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, ως εξής:

 • δύο (2) θέσεις ιδιωτών ιατρών
 • δύο (2) θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ, μελών ΔΕΠ και Στρατιωτικών Ιατρών.
 • μία (1) θέση υπεράριθμου ιατρού, με πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης, για την ολοκλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης.

Με την αριθ.Γ2α/Γ.Π.οικ.4133/16.01.2023 Υπουργική Απόφαση (Β΄337) «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη», καταρτίζονται και τηρούνται στο Νοσοκομείο τρείς (3) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών.

 1. Στον πρώτο ηλεκτρονικό κατάλογο εγγράφονται ιατροί κλάδου ΕΣΥ, μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημιακών Κλινικών, καθώς και Στρατιωτικοί ιατροί.
 2. Στον δεύτερο ηλεκτρονικό κατάλογο εγγράφονται ιδιώτες ιατροί.
 3. Στον τρίτο ηλεκτρονικό κατάλογο εγγράφονται ιατροί που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης και επιθυμούν να συνεχίσουν  την εκπαίδευση τους, ως υπεράριθμοι, μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών. Από τον τρίτο κατάλογο τοποθετείται ένας (1) ιατρός ως υπεράριθμος, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται κάθε φορά.

Οι κατάλογοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου, μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης θα διενεργηθεί κλήρωση. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου, προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Νοσοκομείου.

Μετά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτηση τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη:

 1. Την υπ’ αρίθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 27049/05.04.2019 (Β’ 1357) Υπουργική Απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 9442/26.01.2021 (Β’ 1080) και Γ5α/Γ.Π.οικ. 60421/01.10.2021 (Β’ 4688) Αποφάσεις των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας, και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθμ Γ4α/οικ.4133/16.01.2023 (Β΄337) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Διαδικασία τοποθέτηση ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη».
 3. Την υπ΄ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.25822/04.05.2023 (Β’ 3029) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Tροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049 Υ.Α. Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη», όπου στο άρθρο 3 αναφέρει ότι στα πιστοποιημένα Διαβητολογικά Κέντρα που αποτελούν αναγνωρισμένα Κέντρα Εκπαίδευσης στην εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη, συμπεριλαμβάνεται το Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου».
 4. Την υπ΄ αριθμ. Γ2α/οικ.27044/09.05.2023 (Β’ 3122) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων, και Διαβητολογικών Κέντρων».
 5. Την υπ’ αριθμ. Γ2α/51994/07.12.2023 (Β΄ 6966) Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Υγείας «Μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε δύο (2) οργανικές θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου».
 6. Την υπ’ αριθμ. Γ2α/οικ.66122/12.12.2023 (Β΄ 7276) Απόφαση της Υπουργείου Υγείας «Επαναξιολόγηση του Διαβητολογικού Κέντρου (Δ.Κ.) του Παθολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Παπαγεωργίου».