Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 •  Γιατί το Νοσοκομείο θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του επισκέπτη της ιστοσελίδας;

Με την χρήση υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο επισκέπτης μέσω της ιστοσελίδας του νοσοκομείου, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει το νοσοκομείο για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον επισκέπτη και σε κάποιον τρίτο.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο επισκέπτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά το νοσοκομείο συνιστούν υποχρέωσή του επισκέπτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά το νοσοκομείο να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει το νοσοκομείο ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 • Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί το νοσοκομείο;

Αφού ο επισκέπτης προβεί στην αίτηση υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, το νοσοκομείο θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του επισκέπτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

 • Ποια δικαιώματα έχει ο επισκέπτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;

Ο επισκέπτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία του νοσοκομείου, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο επισκέπτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον επισκέπτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο επισκέπτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, το νοσοκομείο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του επισκέπτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει το νοσοκομείο είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο επισκέπτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του.

 • Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του επισκέπτη;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για το νοσοκομείο απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων το νοσοκομείο ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα του επισκέπτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα του νοσοκομείου που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, η Ιατρική Υπηρεσία, η Νοσηλευτική Υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

Τα δεδομένα του επισκέπτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, το νοσοκομείο διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 • Θα κάνει το νοσοκομείο επεξεργασία των δεδομένων του επισκέπτη και για εμπορικούς σκοπούς;

Όχι

 • Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;

Ο επισκέπτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

 • Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί το νοσοκομείο;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο επισκέπτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του επισκέπτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν το νοσοκομείο να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

 • Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο επισκέπτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

3. Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, το νοσοκομείο χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του επισκέπτη. Χωρίς αυτά τα cookies, το νοσοκομείο δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση του νοσοκομείου, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

 • Εάν ο επισκέπτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies.

Ο επισκέπτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Το νοσοκομείο φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον επισκέπτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό το νοσοκομείο γνωρίζει στους επισκέπτες της τα κατωτέρω:

 1. 1. Η ιστοσελίδα του νοσοκομείου είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του νοσοκομείου και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
 2. 2. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω: το νοσοκομείο αν διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη του με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον επισκέπτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τα στοιχεία των επισκεπτών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται.
 3. 3. To Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο επισκέπτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των επισκεπτών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του επισκέπτη.