Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας του ΕΛΙΕΚ και του ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΜΟ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 οργανώθηκε και υφίσταται στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (ΕΛΙΕΚ) της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (ΕΣΟΟ) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Από το ΑΠΘ συμμετέχει η Ιατρική Σχολή και συγκεκριμένα η Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας με διευθυντή τον καθηγητή κ. Γ. Φούντζηλα και το Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής με διευθυντή τον καθηγητή κ. Γ. Καρκαβέλα.

Το ΕΜΟ λειτουργεί στο κτίριο 17Β της Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ, όπου στεγάζεται και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και περιλαμβάνει τμήμα διαχείρισης υλικού, τμήμα in situ μεθόδων (ανοσοϊστοχημείας [IHC] και FISH), καθώς και τμήμα μοριακών μεθόδων, όπου συνεργάζονται επιστήμονες ποικίλων ειδικοτήτων για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων των συμμετεχόντων φορέων.

Το ΕΜΟ αναπτύχθηκε με αντικείμενο τη μοριακή / γενετική έρευνα με κλινική και ιστολογική συσχέτιση και σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής προκλινικών ερευνητικών δεδομένων (μετάφραση) στην κλινική διαγνωστική/ θεραπευτική στα πλαίσια της Ογκολογίας.

Επιμέρους στόχοι της μεταφραστικής έρευνας που διεξάγεται στο ΕΜΟ είναι:

-          η αναγνώριση γενετικών/ μοριακών δεικτών ευαισθησίας/ αντοχής σε φάρμακα και θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται στην Ογκολογία,

-          η αναγνώριση γενετικών/ μοριακών δεικτών πρόγνωσης ανεξάρτητα από τις ισχύουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις, και

-          η ανάπτυξη και ο έλεγχος μεθόδων ανίχνευσης των παραπάνω δεικτών για διαγνωστική (κλινική) εφαρμογή.

 

Μεθοδολογία που ακολουθείται στο ΕΜΟ

Οι μελέτες μεταφραστικής έρευνας πραγματοποιούνται σε αρχειακό ιστολογικό ή άλλο βιολογικό υλικό το οποίο έχει καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων της ΕΣΟΟ και προέρχεται από ασθενείς που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες της ΕΣΟΟ έπειτα από συγκατάθεσή τους. Οι μελέτες περιλαμβάνουν τη διερεύνηση και αξιολόγηση πολλαπλών γενετικών και άλλων μοριακών αλλαγών με τη χρήση τεχνολογίας που επιτρέπει την εφαρμογή insitu και μεθόδων, που βασίζονται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction, PCR) για αυτοματοποιημένες, ευρείας κλίμακας μοριακές / γενετικές αναλύσεις.

Για τα ιστολογικά παρασκευάσματα (κύβοι παραφίνης) που αποτελούν τον κύριο όγκο του υλικού μελέτης, η βασική μεθοδολογία που ακολουθείται στο εργαστήριο είναι:

-          λεπτομερής καταγραφή των χαρακτηριστικών του αρχειακού ιστολογικού υλικού για την αξιολόγηση της δυνατότητας περαιτέρω εφαρμογών (insitu & PCR-based μέθοδοι), την αξιόπιστη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη διεξαγωγή αναλύσεων κλινικο-παθολογοανατομικής συσχέτισης,

-          για τις insitu μεθόδους, δημιουργούνται μικροσυστοιχίες ιστών (Tissue MicroArrays, TMAs) και εφαρμόζονται διερευνήσεις με φθορίζοντα insitu υβριδισμό (FISH) και ανοσοϊστοχημεία (IHC),

-          για τις PCR-based μεθόδους, γίνεται αρχικά μακροεκτομή με βάση την ιστολογική εκτίμηση από τομές παραφίνης, στη συνέχεια απομόνωση DNA/ RNA και εφαρμογή κυρίως real time PCR μεθόδων για τη διερεύνηση της σχετικής έκφρασης γονιδίων, του αριθμού γονιδιακών αντιγράφων και για τον στοχευμένο έλεγχο μεταλλάξεων και πολυμορφισμών, καθώς επίσης και αλληλούχιση κατά Sanger (cycle-sequencing) για την ανάλυση αλληλουχιών και ανάλυση τμημάτων DNA (fragment analysis).

 

Προσωπικό ΕΜΟ

Τοπροσωπικό που υπηρετεί στο Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας αμείβεται από την ΕΣΟΟ, το ΕΛΙΕΚ και τον Ειδικό λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΑΠΘ και εξυπηρετεί τόσο τις διοικητικές όσο και τις ερευνητικές ανάγκες της Κλινικής. Αποτελείται από τον Καθηγητή κ.Γ.Φούντζηλα, Διευθυντή του ΕΜΟ και την κ.Β.Κωτούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, επιστημονικά υπεύθυνη του ΕΜΟ, τρείς Παθολογοανατόμους, τρείς Μοριακούς Βιολόγους, δύο Βιολόγους και μια Παρασκευάστρια ιστολογικών/ μοριακών μεθόδων.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000