Ερευνητικό Έργο

Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών πρωτοκόλλων, Κλινικών, Εργαστηριακών και Πειραματικών Μελετών για την παραγωγή πρωτότυπης γνώσης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους από το επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή εξωπανεπιστημιακούς ερευνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και την υποστήριξη της διεξαγωγής μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών από νέους ερευνητές.

Ο Διευθυντής της Κλινικής είναι κύριος ερευνητής σε διάφορες μελέτες ΙΙης και ΙΙΙης φάσης και αφορούν στον καρκίνο του μαστού και σε άλλα νεοπλάσματα, καθώς και σε πρωτόκολλα μεταφραστικής έρευνας. Ο ίδιος και οι συνεργάτες της Κλινικής συμμετέχουν, είτε ως κύριοι ερευνητές, είτε ως συν-ερευνητές σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που αφορούν σε διάφορα νεοπλασματικά νοσήματα και τα οποία διενεργούνται στα πλαίσια της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας ή άλλες διεθνείς ομάδες.

Αναλυτικότερα, από το 2004 έως το 2013 το προσωπικό της Κλινικής συμμετείχε σε 233 εργασίες (Παράρτημα Ι), που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή Ιατρικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Nature Genetics (3), με Impact Factor (IF): 35,53;   New England Journal of Medicine (1) IF:53,29; Journal of Clinical Oncology (10) IF:18,37; Lancet (3) IF: 38,27; Lancet Oncology (1) IF:22,59 κλπ.

Ο δείκτης Hirsch του Διευθυντού της Κλινικής είναι 42. Οι βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρονται στις δημοσιεύσεις του Διευθυντού είναι 11.397 (Web of Knowledge)

Οι δημοσιεύσεις της Κλινικής είναι αναρτημένες στους ιστότοπους http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fountzilas, www.papageorgiou-hospital.gr και www.oncologypapageorgiou.gr

Από το 2004 ο Διευθυντής της Κλινικής ήταν επιβλέπων σε 11 διδακτορικές διατριβές. Από αυτές οι 6 πέρασαν επιτυχώς τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης.

Στην παρούσα φάση στην Κλινική εκπονούνται 5 διδακτορικές διατριβές με επιβλέποντα τον Διευθυντή της Κλινικής κ. Γ. Φούντζηλα.

 

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

v   “Μοριακή τυποποίηση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού”

       H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

       Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

  • Ερευνητές: Γ. Φούντζηλας, Β.Κωτούλα, Κ.Γιαννουκάκος, Μ.Αλέξης
  • Προϋπολογισμός: € 600.000

 

v   “Ακραίοι φαινότυποι καρκίνου μαστού-ωοθηκών: ανάλυση όλων των εξoνίων του γονιδιώματος σε περιπτώσεις εμφάνισης σε πολύ νέα ηλικία (17-35 χρ.) ”

       H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

       Ερευνητικό ΧρηματοδοτούμενοΈργο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ I.

  • Ερευνητές: Κ.Γιαννουκάκος, Γ.Φούντζηλας
  • Προϋπολογισμός: € 401.000

 

v   2006-2007. “Ανάλυση μεταλλάξεων του γονιδίου BRCA1 σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και καρκίνο ωοθηκών”

        H παρούσα έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή Ογκολογίας του ΚΕΣΥ.

  • Ερευνητές: Κ.Γιαννουκάκος, Γ.Φούντζηλας
  • Προϋπολογισμός: € 14.650

 

v   2006-2007 “Ταυτοποίηση νέων αλληλομόρφων που σχετίζονται με προδιάθεση στον καρκίνο του μαστού: η περίπτωση του CSF1R”

       Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελλάδας και των ΗΠΑ  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης.

  • Ερευνητές: Κ.Γιαννουκάκος, Γ.Φούντζηλας
  • Προϋπολογισμός: €65.000

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000