Εκπαιδευτικό Έργο

Εκπαιδευτικό έργο

Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

  1. Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο του τομέα Παθολογίας και σε συνεργασία με τους άλλους Τομείς της Σχολής. Αυτή επιτελείται από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Οι φοιτητές που εκπαιδεύονται στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας και τα μέλη ΔΕΠ που τους εκπαιδεύουν ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής μετά από εισήγηση του Τομέα Παθολογίας. Επιπλέον, ο Διευθυντής της Κλινικής  είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Επιλεγόμενου Μαθήματος «Παθολογική Ογκολογία» το οποίο διδάσκεται σε φοιτητές του Ι εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής. Το μάθημα διδάσκεται με σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με βασικές έννοιες της Oγκολογίας. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας στόχος είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να συνοψίσει τους κύριους μηχανισμούς ογκογένεσης, να έχει βασικές γνώσεις για την επιδημιολογία και πρόληψη του καρκίνου, να είναι σε θέση να διαγνώσει τα συχνότερα επείγοντα και χρόνια προβλήματα των ογκολογικών ασθενών και να μπορεί να αναγνωρίσει τις καταστάσεις στις οποίες ενδείκνυται η συμμετοχή γιατρών άλλων ειδικοτήτων. Το μάθημα περιλαμβάνει 20 διδακτικές ώρες στις οποίες διδάσκονται  οι ενότητες α) Επιδημιολογία - Καταγραφή, β) Πρόληψη, γ) Oγκογονίδια, δ) Ανοσολογία του καρκίνου, ε) Βασικές αρχές χημειοθεραπείας, ζ) Τοξικότητα χημειοθεραπείας, η) Επείγοντα προβλήματα στην Oγκολογία, θ) Παρανεοπλασματικά σύνδρομα, ι) Σταδιοποίηση - Καρκινικοί δείκτες, κ) Iάσιμα νοσήματα, λ) Υποστηρικτικά φάρμακα, μ) Καρκίνος και εγκυμοσύνη, ν) Καχεξία καρκίνου, ξ) Αντιμετώπιση ασθενούς τελικού σταδίου, ο) Αντιμετώπιση του πόνου.
  2. Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας ή την εξειδίκευση σε ειδικούς υποτομείς αυτής. Η εκπαίδευση αυτή διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στη διδασκαλία της ιατρικής τέχνης, στη διάγνωση και στη θεραπεία παθήσεων της ειδικότητας. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις και πρακτικά φροντιστήρια από τα μέλη ΔΕΠ, τους Ιατρούς της Κλινικής και προσκεκλημένους εξειδικευμένους ομιλητές, τόσο του Τομέα Παθολογίας, όσο και άλλων Τομέων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται με επιδείξεις, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συσχετίσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από τον Διευθυντή της Κλινικής και τα μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια, με σκοπό την επιστημονική εμβάθυνση στην Παθολογική Ογκολογία και τη δημιουργία νέων στελεχών υγείας.
  3. Την εκπαίδευση ιατρών και άλλων επιστημόνων στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, έπειτα από απόφαση της Ιατρικής Σχολής.
  4. Την οργάνωση προγραμμάτων Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης και Εξειδίκευσης.
  5. Τη συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση Παθολόγων Ογκολόγων, ιατρών του ΕΣΥ και ιατρών, ελευθέρων επαγγελματιών στα αντικείμενα ενδιαφέροντος των Κλινικών Υπομονάδων της Κλινικής, για την ανύψωση του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000