Προσωπικό

Το προσωπικό της Κλινικής

Η Κλινική στελεχώνεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ.1 και 2, του Ν. 1397/83, από πανεπιστημιακό ιατρικό επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από ιατρικό επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο Νοσοκομείο καθώς και από επιστημονικό διοικητικό, νοσηλευτικό βοηθητικό και από παραϊατρικό προσωπικό.

Ο Διευθυντής και τα λοιπά μέλη ΔΕΠ, που στελεχώνουν την Κλινική, ορίσθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν.2083/92, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Παθολογίας. Τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού ορίσθηκαν και υπηρετούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το προσωπικό αποτελείται από:

  1. Τον Δ/ντή, Καθηγητή Παθολογικής Ογκολογίας, Χρ.Παπανδρέου
  2. Δύο Επίκουρους Καθηγητές, Παθολόγους - Ογκολόγους ιατρούς, Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
  3. Δύο Επιμελητές Α΄ και δύο Επιμελητές Β΄, Παθολόγους - Ογκολόγους ιατρούς, που υπηρετούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΕΣΥ και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
  4. Πέντε ειδικευόμενους ιατρούς, που υπηρετούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΕΣΥ και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
  5. Έμμισθους (από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΑΠΘ) μεταδιδακτορικούς και «υποψηφίους επί διδακτορία» επιστημονικούς συνεργάτες, τους οποίους δύνανται να επιβλέπουν τα μέλη ΔΕΠ κατά τον νόμο και τους Κανονισμούς της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι επιστημονικοί συνεργάτες υπηρετούν το διδακτικό και ερευνητικό έργο υπό την ατομική ιατρική και ακαδημαϊκή τους ευθύνη και υπό την εποπτεία του Διευθυντή της Κλινικής.
  6. Νοσηλευτικό προσωπικό (1 προϊσταμένη και 8 νοσηλευτές που υπηρετούν στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και 1 προϊσταμένη και 9 νοσηλευτές που υπηρετούν στη Νοσηλευτική Μονάδα της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας
  7. Βοηθητικό και Διοικητικό προσωπικό, που υπηρετεί στο Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» και τοποθετείται στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
  8. Λοιπό παραϊατρικό προσωπικό αμειβόμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας, ΑΠΘ (μία Νοσηλεύτρια Έρευνας, μια Διαχειρίστρια Δεδομένων και δύο Γραμματείς).

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000