Ιατρικός φάκελος

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό του φάκελο. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο ασθενής καταθέτει αίτηση στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ και ζητεί τη χορήγηση αντιγράφων του.  Αντ’ αυτού μπορεί να καταθέσει αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπός του (αρ. 128επ ΑΚ, δηλ. ο γονέας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης) ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο (π.χ. πληρεξούσιος δικηγόρος του ασθενούς). 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το εν ισχύ διαβατήριό τους μαζί με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά τους έγγραφα π.χ. εξουσιοδότηση, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία ή ΚΕΠ κ.α.) και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς ο λόγος έκδοσής της. 

Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή, εκτός και αν επικαλείται το σκοπό για τον οποίο ζητεί τη χορήγηση των δεδομένων. Το Νοσοκομείο μας θα πρέπει να διαβιβάσει τη σχετική αίτηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ζητήσει την έκδοση σχετικής άδειας (άρθρο 7 του ν.2472/1997) αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά και ο ασθενής.

Μετά το θάνατο του ασθενούς, το δικαίωμα αυτό το ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού (α΄ ξάδερφος). Προσκομίζουν μαζί με την ταυτότητά τους πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών από τον Δήμο και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης της διαθήκης από το Πρωτοδικείο. 

Αποτελέσματα Εξετάσεων :  

Όσα εκτέθηκαν ανωτέρω ισχύουν και για την παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων από τα Εξωτερικά Ιατρεία (τηλ. 231332 3988) του Νοσοκομείου μας ή τα αντίστοιχα Εργαστήρια όπως την Γραμματεία Ακτινολογικού (231332 3349), Γραμματεία Πυρηνικής Ιατρικής (231332 3504), Γραμματεία Παθολογοανατομικού  (231332 3450 από 14:00 – 15:00), χωρίς όμως να απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα του Ιατρικού Αρχείου 231332 3318 

 

Το Νοσοκομείο μας διαχειρίζεται το περιεχόμενο των ιατρικών φακέλων των ασθενών βάσει της Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997), τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΕΞΟΔΩΝ,  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

 

Αυτοπροσώπως 

Ο ασθενής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου (ισόγειο 231332 3130).  Η αίτηση στη συνέχεια αφού πρωτοκολληθεί αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οικεία Κλινική για να διεκπεραιωθεί.   

Αίτηση μπορεί να καταθέσει και εξουσιοδοτημένο από τον ασθενή πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία ή ΚΕΠ κ.α.) και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς ο λόγος έκδοσής της.  

Τη βεβαίωση ή την ιατρική γνωμάτευση ή το πρακτικό χειρουργείου παραλαμβάνει από το Τμήμα του Πρωτοκόλλου ο ίδιος ο ασθενής ή το εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο.  

Ηλεκτρονικά  

Αίτηση για βεβαίωση νοσηλείας – εξόδων ή για ιατρική γνωμάτευση ή για πρακτικό χειρουργείου μπορεί να κατατεθεί και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση www.gnpap.gr. Ο ασθενής υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομικού Τμήματος βεβαίωση ταυτοπροσωπίας 

Τη βεβαίωση ή την ιατρική γνωμάτευση ή το πρακτικό χειρουργείου παραλαμβάνει από το Τμήμα του Πρωτοκόλλου ο ίδιος ο ασθενής ή το εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο.  

Μέσω ΚΕΠ 

Εναλλακτικά αίτηση μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ οπότε και η παραλαβή της βεβαίωσης ή της  γνωμάτευσης θα γίνει από τα ΚΕΠ. 

 

Τα ανωτέρω έγγραφα σε κάθε περίπτωση μπορούν να αποσταλούν και με courier με χρέωση του ασθενούς και εφόσον το έχει επισημάνει ο ίδιος στην αίτησή του. Παραδίδονται από την ιδιωτική ταχυδρομική εταιρία στον ίδιο τον ασθενή ή στο εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο.  »

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000