Ιστορικό - Αποστολή - Σκοποί

Σύντομο Ιστορικό

 

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Γ.Ν.Παπαγεωργίου, προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία διακρίνεται από τη δική της ιεραρχική διάρθρωση και είναι ιεραρχικά ισότιμη των λοιπών έξι υπηρεσιών. Στην πλήρη ανάπτυξή της, η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου δύναται να διαρθρώνεται σε τμήματα όπως: 1. Διαχείρισης Εγγράφων, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Ασφάλειας Πληροφοριών 2. Αξιολόγησης του Διαχειριστικού Συστήματος και τις Ικανοποίησης των Χρηστών.

Από τον Μάιο 2003, η Διεύθυνση ενεργοποιήθηκε με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ σήμερα λειτουργεί στα πλαίσιά της ένα αντίστοιχο τμήμα, το οποίο είναι άμεσα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση του Νοσοκομείου.

 

Αποστολή & Σκοποί

Αποστολή του εν λόγω τμήματος είναι

'η εισαγωγή, η υποστήριξη και ο συντονισμός πρωτοβουλιών διαχείρισης ποιότητας στο Γ.Ν.Παπαγεωργίου, έτσι όπως αυτές απαντώνται σε σύγχρονους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο'

Συγκεκριμένα, οι σκοποί του τμήματος αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους:

  1. η αποτελεσματική προετοιμασία τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001
  2. η υποστήριξη και καθοδήγηση πιστοποιημένων τμημάτων προκειμένου να διατηρούν το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 μέσα από συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν
  3. ο συντονισμός ερευνών ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο ολόκληρου Νοσοκομείου (εσωτερικοί-εξωτερικοί ασθενείς), καθώς και η υποστήριξη αποσπασματικών πρωτοβουλιών επισκόπησης της γνώμης δεδομένων ομάδων χρηστών
  4. η διευθέτηση παραπόνων ασθενών και συνοδών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση και τη Διοικητική Υπηρεσία
  5. η εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
  6. η εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης ποιότητας μέσω της υιοθέτησής τους σε ενδιαφερόμενα τμήματα/κλινικές
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000