Διατροφής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Αρμοδιότητες Γραφείου Διατροφής:

 • Ελέγχει την ποιότητα και καταλληλότητα των τροφίμων που εισέρχονται στο νοσοκομείο και με ευθύνη του γίνεται η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων που διατίθενται.
 • Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης των διατροφικών σχημάτων των ασθενών και του προσωπικού καθώς και την ευθύνη εκπαίδευσης των ασθενών που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Οι ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνουν το Γραφείο Διατροφής είναι αυτές του Τεχνολόγου Τροφίμων και του Διαιτολόγου.

Αρμοδιότητες Τεχνολόγου Τροφίμων:

 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του συνόλου των παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας τροφοδοσίας.
 • Παρακολουθεί την λειτουργία των τμημάτων παραγωγής προϊόντων.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγραμματισμού παραγωγής των προϊόντων.
 • Συμμετέχει στην ομάδα HACCP και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης HACCP της αναδόχου εταιρείας τροφοδοσίας.
 • Επιβλέπει τις συνθήκες υγιεινής και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας.
 • Διενεργεί μακροσκοπικούς ελέγχους αποδοχής στα εισερχόμενα προϊόντα.
 • Επιβλέπει τον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών, της παραγωγής και των τελικών προϊόντων.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών κατά τις φάσεις παραγωγής, την προετοιμασία, το μαγείρεμα, την μεριδοποίηση και την διανομή στις κλινικές στους σιτιζόμενους ασθενείς.
 • Φροντίζει για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μικροβιολογικών ή/ και χημικών αναλύσεων και άλλων εργαστηριακών μετρήσεων που αφορούν την προμήθεια της πρώτης ύλης, την παραγωγή και τα τελικά προϊόντα.
 • Τηρεί και ενημερώνει αρχείο καταγραφών των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων.
 • Παρακολουθεί τις συνθήκες αναγέννησης του φαγητού στα office φαγητού και διανομής των γευμάτων.
 • Παρακολουθεί την σχετική για τα τρόφιμα Νομοθεσία.
 • Φροντίζει για τον ορισμό των προδιαγραφών των εισερχομένων καθώς και των παραγομένων προϊόντων στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας του Γ.Ν.Παπαγεωργίου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας όπως ορίζει το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα της σειράς ISO 9000.
 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση του menu που ακολουθείται εποχικά.

Τεχνολόγος Τροφίμων: Βασιλική Βαφειάδου


Αρμοδιότητες των διαιτολόγων :

 • Διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων (menu) των ασθενών
 • Σχεδιασμός, σύνταξη, επίβλεψη και εκτέλεση ειδικών θεραπευτικών διαιτητικών προγραμμάτων των νοσηλευόμενων ασθενών όλων των κλινικών του νοσοκομείου, βάση ιατρικών οδηγιών
 • Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες.
 • Επίβλεψη της διαδικασίας της μεριδοποίησης
 • Σχεδιασμός εξειδικευμένων διαιτολογίων για παιδιά με νευρολογικές παθήσεις (κετογονικές δίαιτες), υπερλιπιδαιμίες και άλλα νοσήματα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα
 • Επίβλεψη περιστατικών νοσογόνου παχυσαρκίας στα εξωτερικά Ιατρεία Παχυσαρκίας (σε συνεργασία με την Α' Χειρουργική Κλινική), όπου γίνεται επιλογή ασθενών για τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και μετεγχειρητική διατροφική υποστήριξη αυτών.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ασθενών που έχουν ανάγκη από ειδική διαιτητική αγωγή όπως οι ασθενείς στο τεχνητό νεφρό, στους οποίους δίνονται γενικές οδηγίες και εξειδικευμένα διαιτολόγια, όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Επίβλεψη και επιμόρφωση της πρακτικής άσκησης φοιτητών των ΤΕΙ Διατροφής ανα 6μηνο


Διαιτολόγοι: Αναστασία Αναστασιάδου και Ειρήνη ΚατσανίκαΕγκαταστάσεις Τροφοδοσίας - Μαγειρείων

Οι εγκαταστάσεις των μαγειρείων βρίσκονται χωροταξικά στο κατώτατο επίπεδο του Νοσοκομείου, και η τροφοδοσία τους με τις πρώτες ύλες γίνεται από αυτόνομη υπηρεσιακή αυλή. Η λειτουργία των μαγειρείων ανατίθεται με διαγωνισμό σε ανάδοχο εταιρεία η οποία χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου παρασκευάζει όλα τα είδη που προσφέρονται στους σιτιζόμενους (νοσηλευόμενους, προσωπικό και επισκέπτες).

Στις εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Παπαγεωργίου εφαρμόζονται όλες οι κατάλληλες διαδικασίες για την εξασφάλιση της ασφάλειας των παραγόμενων τροφών σύμφωνα με τις αρχές της μεθοδολογίας HACCP.

 

 

Εφαρμόζεται κεντρικό σύστημα προετοιμασίας, μεριδοποίησης και διανομής των γευμάτων των νοσηλευομένων. Οι δίσκοι με το φαγητό μεταφέρονται από τις εγκαταστάσεις της τροφοδοσίας, ο καθένας με σήμανση των στοιχείων του ασθενούς για τον οποίο προορίζεται, μέσα σε κλειστά ισοθερμικά τροχήλατα, εντός των οποίων το φαγητό αναθερμαίνεται στις κλινικές λίγο πριν το σερβίρισμα. Το φαγητό σερβίρεται αφ' ενός ζεστό και αφ' ετέρου κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου.

 

Τα κρύα εδέσματα (π.χ. σάντουιτς) παρασκευάζονται στην κρύα κουζίνα όπου η θερμοκρασία του χώρου είναι 16-17°C. Τα μαγειρεμένα φαγητά παρασκευάζονται στην θερμή κουζίνα, η λειτουργία της οποίας βασίζεται στο σύστημα COOK & CHILL. Το σύστημα αυτό προβλέπει ταχεία ψύξη του μαγειρεμένου φαγητού στους 3°C (η θερμοκρασία ελέγχεται με την εφαρμογή θερμοστοιχείου στο κέντρο της μάζας του) μέσα σε 1,5-2 h maxιmum, με στόχο την ελάχιστη δυνατή παραμονή του φαγητού στην επικίνδυνη ζώνη ανάπτυξης μικροοργανισμών (5-63°C). Ακολουθεί αποθήκευσή του στο θάλαμο συντήρησης ετοίμων φαγητών στους 3°C έως max και τρεις ημέρες (72 h). Το φαγητό στη συνέχεια μεριδοποιείται κρύο, σε ειδικό χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας (14-16°C), επάνω σε κυλιόμενη ταινία, σε δίσκους που φέρουν τα είδη εστίασης. Κατόπιν οι δίσκοι τοποθετούνται σε ισοθερμικά τροχήλατα μεταφοράς και αναγέννησης, τα οποία διαθέτουν ένα θερμαινόμενο τμήμα για το κυρίως πιάτο, το οποίο φέρει ανοξείδωτο καπάκι, και ένα μη θερμαινόμενο για τον δίσκο με τα υπόλοιπα συνοδευτικά είδη. Τα τροχήλατα μεταφέρονται στα office φαγητού των τμημάτων για αναθέρμανση στους 125°C για 30 min. Ακολουθεί η διανομή του φαγητού στους ασθενείς από προσωπικό του νοσοκομείου.

 

Κατόπιν, τα χρησιμοποιημένα πλέον σκεύη συγκεντρώνονται στα τροχήλατα τα οποία επιστρέφουν στον χώρο πλύσης σκευών της εγκατάστασης των μαγειρείων. Τα σκεύη πλένονται σε πλυντήριο τύπου τούνελ και τα τροχήλατα πλένονται εσωτερικά και εξωτερικά. Τα καθαρά πλέον σκεύη και τροχήλατα οδηγούνται στον χώρο της μεριδοποίησης όπου παραμένουν έως την επόμενη χρήση.

Η εφαρμογή του συστήματος COOK & CHILL εξασφαλίζει ευελιξία στην διαχείριση της παραγγελιοληψίας και στον προγραμματισμό παραγωγής της κουζίνας, έτσι ώστε έγκαιρα και ανά πάσα χρονική στιγμή να υπάρχει διαθέσιμο μαγειρεμένο φαγητό κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας καθ' όλη την γραμμή παραγωγής και διακίνησης του. Δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ενός πλήρως ελεγχόμενου συστήματος παραγγελίας φαγητού από τους ασθενείς με επιλογή τους από μια λίστα ημερησίου menu.

Στο εστιατόριο του Νοσοκομείου σερβίρεται καθημερινά φαγητό που παράγεται σύμφωνα με την παραδοσιακή τεχνική που υποστηρίζεται από το σύστημα COOK & SERVE, κατά το οποίο το φαγητό μαγειρεύεται και άμεσα παρατίθεται σε βιτρίνα ελεγχόμενης θερμοκρασίας >65°C προς κατανάλωση.

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000