Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» είναι ένα από τα λίγα Νοσοκομεία της χώρας, τα οποία έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το Γραφείο Εκπαίδευσης με τις σύγχρονες κτιριακές υποδομές του, με την χωροταξική αυτονομία του, τον πλήρη εξοπλισμό με εποπτικά μέσα για την επιτυχή έκβαση της μαθησιακής διδασκαλίας, αλλά και το συνεργαζόμενο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, διαφοροποιούν το νοσοκομείο μας ως προς την παροχή υψηλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2001. Είναι αυτοτελές γραφείο, υπάγεται στην Διοικητική Υπηρεσία και στελεχώνεται από δύο διοικητικούς υπαλλήλους.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.
 2. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό εκτός του νοσηλευτικού και ιατρικού.
 3. Την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης που επιχορηγούνται από ελληνικές η αλλοδαπές πηγές.
 4. Την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, και αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επίσης έχει την ευθύνη της τήρησης των σχετικών αρχείων.

Γενικότερα ο στόχος του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι διττός. Αφενός καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού μέσω της συνεχής και δια βίου εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ειδικότητας τους και αφετέρου προσφέρει την δυνατότητα, σε νέους επαγγελματίες υγείας (πτυχιούχοι Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Παραϊατρικών επαγγελμάτων κ.τ.λ) να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση, την έρευνα αλλά και την επιμόρφωση τους σε ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσοκομεία της χώρας.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Γραφείο Εκπαίδευσης μέσα στο προαναφερόμενο πλαίσιο του Νοσοκομείου έχει καταφέρει να δραστηριοποιηθεί σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις.
Οι κύριοι άξονες των δραστηριοτήτων του είναι α) η εκπαίδευση των εργαζομένων των νοσοκομείων και β) η παροχή εκπαίδευσης στους νέους επαγγελματίες υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

 1. Με το Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95 καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ), το 0,45% της εργοδοτικής εισφοράς. Οι πόροι του Λ.Α.Ε.Κ που αποδίδονται από τις επιχειρήσεις, χρησιμοποιούνται για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων.

  Το Γραφείο Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας αυτούς τους πόρους οργάνωσε και υλοποίησε προγράμματα κατάρτισης. (Πίνακας 1)

  Η κατάρτιση των εργαζομένων δεν αφορούσε μόνο στο αντικείμενο της εργασίας τους με την στενή έννοια, αλλά και σε θέματα που άπτονται της συμπεριφοράς απέναντι στους ασθενείς, την διαχείριση καταστάσεων κρίσης, την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την εκμάθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.τ.λ..

 2. Το Νοέμβριο του 2002 ξεκίνησε την λειτουργία το Κέντρο Επαγγελματικής.
  Κατάρτιση (Κ.Ε.Κ) του Νοσοκομείου μας. Βασικός στόχος του Κ.Ε.Κ είναι να οργανώνει και να υλοποιεί προγράμματα που να διασφαλίζουν ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων, προσαρμόζονται συνεχώς και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

  Το Γραφείο Εκπαίδευσης κινούμενο στο παραπάνω πλαίσιο οργάνωσε και υλοποίησε συνολικά 10 (10) προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για εργαζόμενους των Νοσοκομείων και δύο (2) πρόγραμμα για άνεργους επαγγελματίες υγείας, διάρκειας από έναν έως τρεις μήνες, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των προγραμμάτων ήταν η δυνατότητα εκπαίδευσης και εργαζομένων άλλων νοσοκομείων. Με αυτό τον τρόπο το Νοσοκομείο μας κατέστησε δυνατή την εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αλλά και την μετάδοση εξειδικευμένης γνώσης, σε συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία, απαραίτητα στοιχεία για την ορθολογικότερη λειτουργία αλλά και την αποτελεσματικότητα των υγειονομικών μονάδων όλης της χώρας.
  (Βλέπε Πίνακα 2)

  Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που παρακολούθησαν αυτά τα προγράμματα ανήρθε στους 200, εκ των οποίων οι 100 ήταν εργαζόμενοι άλλων νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας.

 3. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό έργο του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι η δημοσιοποίηση και πληροφόρηση που παρέχει στους εργαζόμενους για την δυνατότητα συμμετοχής τους σε συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.τ.λ που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Το Γραφείο Εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην παροχή υψηλής εκπαίδευσης στους νέους επαγγελματίες υγείας προσφέρει την δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Τ.Ε.Ε, Ι.Ε.Κ, Α.Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι) να ασκήσουν την πρακτική τους σε όλες τις ειδικότητες (Διοικητική, Νοσηλευτική, Ιατρική, Τεχνική και Πληροφορική) και να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που παρέχει το νοσοκομείο μας για εκπαίδευση και κατάρτιση.

 2. Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, το Γραφείο Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου έχει έρθει σε επαφή με την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (HeIMSIC) με κύριο σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών ιατρικής με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγών δεχόμαστε κάθε χρόνο και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, φοιτητές από την αλλοδαπή, που έρχονται να ασκηθούν στις κλινικές του νοσοκομείου μας.

 3. Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχοντας την εποπτεία του προγράμματος STAGE του Ο.Α.Ε.Δ έδωσε την δυνατότητα σε νέους άνεργους επαγγελματίες υγείας, διαφόρων ειδικοτήτων, να εργασθούν για διάστημα 18 μηνών στο νοσοκομείο μας. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, άνεργοι επαγγελματίες υγείας, που θα τους επιτρέψει να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της ανεργίας καθώς και να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες μεθόδους που σχετίζονται με τις ειδικότητες τους.

 4. Επιπλέον, το Γραφείο Εκπαίδευσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην δυνατότητα συνεργασίας με νέους επιστήμονες καθώς και στην διεξαγωγή ερευνών, σε όλα τα επίπεδα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Δ - Λ.Α.Ε.Κ 0,45% 2005 - 2007Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISCO 2005
27.01.2005-19.05.2005
2
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
29.01.2005-29.01.2005
3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
21.03.2005-22.03.2005
4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
28.03.2005-29.03.2005
5
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
18.03.2005-19.03.2005
6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
09.05.2005-11.05.2005
7
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
29.03.2005-30.03.2005
8
EXECUTIVE ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
02.04.2005-03.04.2005
9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
04.04.2005-05.04.2005
10
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
11.04.2005-12.04.2005
11
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
20.04.2005-22.04.2005
12
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
18.04.2005-19.04.2005
13
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
25.04.2005-26.04.2005
14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
19.05.2005-17.06.2007
15
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
23.05.2005-25.05.2005
16
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3302/04 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
27.05.2005-27.05.2005
17
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
17.09.2005-18.09.2005
18
ΑΒAP Workbench Foundations and Concepts
19.09.2005-23.09.2005
19
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
17.09.2005-17.09.2005
20
ABAP Object & Programming User Dialogs
17.10.2005-16.12.2005
21
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
11.10.2005
22
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISCO
15.11.2005-19.12.2005
23
ISO 9001: 2000 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
14.11.2005-18.11.2005
24
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
05.12.2005-09.12.2005
25
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
24.11.2005-25.11.2005
26
ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000
16.12.2005-17.12.2005
27
Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
20.05.2005-21.05.2005
28
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Η/Υ
08.05.2006-13.05.2006
29
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.11.2006-24.11.2006
30
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
23.11.2006
31
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
13.11.2006-14.11.2006
32
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
13.11.2006-14.11.2006
33
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
06.11.2006-07.11.2006
34
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
01.11.2006-02.1112006
35
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
30.10.2006-31.10.2006
36
Δ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2007-2013
05.10.2006-06.10.2006
37
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
10.11.2006-11.11.2006
38
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
03.10.2006-05.10.2006
39
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
25.09.2006-27.09.2006
40
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
14.03.2007-21.03.2007
41
MANAGERIAL ACCOUNTING 1
29.05.2007-01.06.2007
42
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ MANAGEMENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
27.03.2007-29.03.2007
43
Ms Word XP Fundamentals, Ms Excel XP Fundamentals
16.04.2007-25.04.2007
44
CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE A'
17.04.2007-26..06.2007
45
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
03/05.2007-26.05.2007
46
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
31.05.2007-26.05.2007

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ)
2003 - 2006

 

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
100
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
300
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
3
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
100
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
100
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
5
ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
80
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
6
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΝΙΑ ΜΕΣΩ Η/Υ
200
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
7
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
120
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
8
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
150
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
9
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Π
300
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
120
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
11
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
105
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
12
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ
120
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000