Γενικά στοιχεία

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323504

Γενικά στοιχεία

 

Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου
Στις 8 Νοεμβρίου 2004 έγινε η εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου από τον Τομέα Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής, με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Εκλέχτηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Δ. Καρατζάς, ως Διευθυντής του νεοϊδρυθέντος Εργαστηρίου. Η εν λόγω απόφαση επικυρώθηκε από την Γ.Σ της Ιατρικής Σχολής με ΑΠ 1306/ 25-1-2005.
Με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και με αρ. πρωτ. Γ1/3116/6-2-2006 ορίσθηκε ως υπεύθυνος ιατρός του Γ! Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ κατηγορίας Α-3 ο κ. Καρατζάς Νικόλαος σε αντικατάσταση του πρώην Δ/ντή του ΕΣΥ κ. Χατζόπουλου Δημητρίου.

Αναγνώριση του Γ' Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ ως κατάλληλο για χορήγηση πλήρους ειδικότητας.

Μετά από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναγνώρισε το Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ως κατάλληλο για χορήγηση πλήρους ειδικότητας με την απόφαση υπ' αρ Υ7α/Γ.Π/οικ 84729/13-7-06 92905 που δημοσιεύθηκε στο στις 31.7.2006. Με το ΦΕΚ υπ. αρ. 1775/05-09-07ΤΒ' σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ.Υ4α/76387/07/24-08-2007 & Υ4α/89909/05/24-08-2007 εγκρίθηκαν δύο (2) θέσεις ειδικευομένων ιατρών.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000