Καθήκοντα- δικαιώματα ειδ. ιατρών

Καθήκοντα-δικαιώματα ειδικευομένων ιατρών

 

 

 1. Ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση
 2. Ευγένεια, κατανόηση και συμπάθεια προς τις ασθενείς και τους συνοδούς των ασθενών
 3. Δεοντολογικά άψογη συμπεριφορά προς τους συναδέλφους και το παραιατρικό και βοηθητικό προσωπικό
 4. Ώρα προσέλευσης: όχι αργότερα από τις 08:00
 5. Ώρα αναχώρησης: όχι νωρίτερα από τις 16:00
 6. Κατά το πρωινό ωράριο και μεταξύ 08:30 και 09:00 θα γίνεται επίσκεψη στους θαλάμους από τον ειδικευόμενο ιατρό (Ειδ.Ι) και θα τακτοποιείται οποιαδήποτε εκκρεμότητα (κλινική εξέταση ασθενών, αλλαγές χειρουργικών τραυμάτων, ΗΚΓ, εργαστηριακά αποτελέσματα, τακτοποίηση ιστορικών και φακέλων ασθενών)
 7. Το απόγευμα, κάθε Ειδ.Ι πριν αναχωρήσει, θα ενημερώνει τα φύλλα νοσηλείας, θα τακτοποιεί οποιαδήποπτε εκκρεμότητα που προέκυψε κατά το πρωινό ωράριο και θα ενημερώνει τον εφημερεύοντα για τα περιστατικά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
 8. Τις ημέρες χειρουργείου οι Ειδ.Ι του γυναικολογικού τμήματος και ιδιαίτερα αυτοί που πρόκειται να λάβουν μέρος στα χειρουργεία θα έρχονται νωρίτερα από τις 08:00, ώστε να προλαβαίνουν να κάνουν σύντομη επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών, να συμμετέχουν στη συγκέντρωση των μελών της Κλινικής και κατόπιν να πηγαίνουν έγκαιρα στο χειρουργείο
 9. Κάθε Ειδ.Ι του γυναικολογικού τμήματος / χειρουργείου πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε όταν καθορίζεται το πρόγραμμα του χειρουργείου της επομένης ημέρας τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων της κάθε μιας ασθενούς που θα χειρουργηθεί να είναι έτοιμα
 10. Κάθε μια ασθενής που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση θα ενημερώνεται πλήρως και κατατοπιστικά από τον Ειδ.Ι του θαλάμου σχετικά με την επέμβαση που θα διενεργηθεί και θα υπογράφει στο σχετικό έντυπο συγκατάθεσης ότι έχει ενημερωθεί πλήρως, έχει κατανοήσει τα πάντα και είναι σύμφωνη με την διενέργεια της επέμβασης
 11. Κάθε Ειδ.Ι, ανεξάρτητα σε ποιο τμήμα της Κλινικής απασχολείται, πρέπει να γνωρίζει, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, τη διάγνωση και πορεία όλων των περιστατικών της Κλινικής
 12. Την επομένη ημέρα γενικής εφημερίας οι Ειδ.Ι θα προσέρχονται αρκετά νωρίτερα από τις 08:00 για να έχουν αρκετό χρόνο για την τακτοποίηση των νέων εισαγωγών μέχρι την επίσκεψη του επιμελητού
 13. Οι Ειδ.Ι του μαιευτικού τμήματος θα επικοινωνούν καθημερινώς, πριν την επίσκεψη του επιμελητού στο μαιευτικού τμήμα, με το τμήμα προώρων νεογνών και θα ενημερώνονται για την πορεία των νεογνών που προέρχονται από την Κλινική
 14. Κάθε Ειδ.Ι πρέπει απαραίτητα να εξετάζει ο ίδιος κάθε μια ασθενή του/των θαλάμου/ων του και να γράφει τα ευρήματα της εξέτασής του στο φύλλο νοσηλείας
 15. Το εξιτήριο κάθε ασθενούς θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από πλήρες και εμπεριστατωμένο ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο ετοιμάζει ο Ειδ.Ι του θαλάμου -επιπλέον ο Ειδ.Ι πρέπει να ενημερώνει και προφορικά την ασθενή και να δίνει τις σχετικές οδηγίες σχετικά με την περαιτέρω πορεία της στο σπίτι, οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή και αν χρειάζεται για την επόμενη επανεξέταση
 16. Ο εφημερεύων Ειδ.Ι, ανεξάρτητα σε ποιο τμήμα απασχολείται, με την απαρχή της εφημερίας του θα παίρνει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων όλων των ασθενών, θα τα ελέγχει και θα τα τοποθετεί στους αντίστοιχους φακέλους - σε περίπτωση που ορισμένα αποτελέσματα δεν ανευρίσκονται, θα καταβάλλει προσπάθεια αναζήτησής τους μέσω των συναδέλφων και των βιβλίων του μικροβιολογικού εργαστηρίου
 17. Ο εφημερεύων Ειδ.Ι σε εσωτερική εφημερία πρέπει να κάνει το απόγευμα  επίσκεψη σε όλους τους θαλάμους όλων των τμημάτων και της αίθουσας τοκετών και να ενημερώνει στη συνέχεια τον εφημερεύοντα ειδικευμένο ιατρό
 18. Κατά το Σαββατοκύριακο, τις αργίες καθώς και κατά τις παρατεταμένες αργίες (τριήμερα αργιών) κάθε υπεύθυνος Ειδ.Ι πρέπει να κάνει πρωινή επίσκεψη στις ασθενείς του τμήματός του και να ακολουθεί αλληλοενημέρωση με τον εφημερεύοντα εσωτερικό Ειδ.Ι ή επιμελητή
 19. Κάθε Ειδ.Ι είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει το προσωπικό του βιβλίο εκπαίδευσης (log book) με την επίβλεψη και σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου εκπαίδευσης (ΥΕ)
 20. Κάθε Ειδ.Ι δικαιούται να λάβει πλήρη και όχι αποσπασματική εκπαίδευση σε όλα τα τμήματα και τα επί μέρους τμήματα, εργαστήρια και ειδικά ιατρεία της Κλινικής
 21. Μετά τον τρίτο χρόνο εκπαίδευσης ο Ειδ.Ι δικαιούται να εκφράσει κάποια προτίμηση προς κάποια υποειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας - η προτίμησή του αυτή θα ληφθεί κατά δύναμιν υπ' όψιν από τον ΥΕ κατά τον περαιτέρω καθορισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ειδ.Ι
 22. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις μεταξύ των Ειδ.Ι όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια των ετών εκπαίδευσής τους στην Κλινική
 23. Οι Ειδ.Ι δικαιούνται δεοντολογικά άψογης συμπεριφοράς εκ μέρους των υπολοίπων συναδέλφων
 24. Κάθε Ειδ.Ι θα έχει τον προσωπικό του υπεύθυνο εκπαίδευσης (ΥΕ), με τον οποίο θα συνδιαλέγεται και θα καθορίζει την πορεία της εκπαίδευσής του κατά την διάρκεια των ετών
 25. Κάθε Ειδ.Ι δικαιούται ελεύθερου - μετ' αποδοχών - χρόνου τόσο για ερευνητική ενασχόληση αποκλειστικά όσο και για παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων κλπ, πάντα υπό την επίβλεψη του ΥΕ. Το εύρος του ελεύθερου αυτού χρόνου ευρίσκεται σε συνάρτηση με την έφεση του Ειδ.Ι στην ερευνητική ενασχόληση και καθορίζεται από τον διευθυντή της Κλινικής, σε συνεννόηση με τον ΥΕ του Ειδ.Ι και τον υπεύθυνο προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της Κλινικής
 26. Θα πρέπει να καταβάλλεται εκ μέρους όλων των συναδέλφων κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η Κλινική να λειτουργεί εύρυθμα και αποτελεσματικά -αυτό θα είναι προς όφελος πρωτίστως των ασθενών αλλά και των ιδίων των ιατρών

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000