Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες

 

 

Ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής - Φυσικός Νοσοκομείων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ακτινοπροστασίας (Υπ.Απ. 1014(ΦΟΡ)94, ΦΕΚ 216Β 6/3/2001) είναι Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  • Οργανώνει και επιβλέπει προγράμματα διασφάλισης ποιότητας στο εργαστήριο.
  • Συμμετέχει σε επιτροπές προμήθειας νέου εξοπλισμού του εργαστηρίου.
  • Οργανώνει, επιβλέπει και εκτελεί προγράμματα ποιοτικών ελέγχων που έχουν στόχο τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και ικανοποιητική απόδοση των συστημάτων ακτινοθεραπείας, συστημάτων δοσιμετρίας και του βοηθητικού εξοπλισμού.
  • Οργανώνει προγράμματα αντιμετώπισης ραδιολογικών ατυχημάτων και εκτάκτων αναγκών που έχουν σχέση με την ακτινοπροστασία.
  • Ελέγχει, παραλαμβάνει και παραδίδει για κλινική χρήση κάθε σύστημα ακτινοθεραπείας μετά από επισκευές, συντήρηση ή τροποποιήσεις σ� αυτό.
  • Έχει την ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια της δοσιμετρίας του ασθενούς, του υπολογισμού του χρόνου ακτινοβόλησης, της κατανομής της δόσης στον ασθενή και του σχεδιασμού των πλάνων θεραπείας κατά την εφαρμογή κάθε ακτινοθεραπευτικού σχήματος που έχει αποφασίσει ο Ακτινοθεραπευτής.
  • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, τη σχεδίαση, την επίβλεψη της κατασκευής και την εφαρμογή κατά τη θεραπεία των βοηθητικών εξαρτημάτων ακτινοθεραπείας (blocks, φίλτρα, εξαρτήματα ακινητοποίησης ασθενούς, κ.α.).
  • Τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας (Logbook) για κάθε σύστημα ακτινοθεραπείας, καθώς και για το βοηθητικό εξοπλισμό του. Ενημερώνει το ημερολόγιο για κάθε έλεγχο, επισκευή ή επέμβαση στο σύστημα
  • Φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου βλαβών για κάθε σύστημα Ακτινοθεραπείας.
  • Τηρεί αρχείο δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α και Β.
  • Οργανώνει και πραγματοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στο προσωπικό του εργαστηρίου για θέματα φυσικής της Ακτινοθεραπείας και ακτινοπροστασίας.
  • Είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, κατοχή και διαχείριση των ραδιενεργών πηγών του συστήματος Βραχυθεραπείας.
  • Τηρεί το αρχείο ατυχημάτων και συμβάντων του εργαστηρίου.

   

 • ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • Μαζί με τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου, είναι συνυπεύθυνος έναντι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) επί θεμάτων ακτινοπροστασίας και Υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας στο εργαστήριο.
  • Συμμετέχει στην οργάνωση και επίβλεψη των προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, επίβλεψη και την εκτέλεση των ποιοτικών ελέγχων των μετρητικών και απεικονιστικών συστημάτων και του σχετιζομένου βοηθητικού εξοπλισμού.
  • Συμμετέχει σε επιτροπές προμήθειας νέου εξοπλισμού του εργαστηρίου.
  • Ελέγχει, παραλαμβάνει και παραδίδει για κλινική χρήση κάθε απεικονιστικό και μετρητικό σύστημα μετά τις απαραίτητες ρυθμίσεις, επισκευές, τροποποιήσεις ή μετά από συντήρηση σε αυτό.
  • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ραδιενεργών πηγών και των ραδιενεργών καταλοίπων. Δηλαδή παραγγελίες ραδιενεργών υλικών, παρασκευή ραδιοφαρμάκων, τήρηση αρχείου εισαγομένων και εξερχομένων πηγών, βιβλίο καταλοίπων κτλ.
  • Τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας (Logbook) για κάθε απεικονιστικό και μετρητικό σύστημα καθώς και για το βοηθητικό εξοπλισμό του. Ενημερώνει το ημερολόγιο για κάθε έλεγχο, επισκευή για κάθε έλεγχο, επισκευή ή επέμβαση στο σύστημα και φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου βλαβών για κάθε ακτινολογικό σύστημα.
  • Τηρεί αρχείο δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α και Β.
  • Συμμετέχει στον καθορισμό των ορθών φυσικοτεχνικών παραμέτρων για τις διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και τη θεραπευτική χορήγηση ραδιονουκλιδίων.
  • Οργανώνει και πραγματοποιεί προγράμματα για τον καθορισμό των δόσεων αναφοράς (ReferenceLevel) για κάθε διαγνωστική εξέταση και εισηγείται μέτρα στη Διεύθυνση ή στον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την ελαχιστοποίηση των δόσεων στους εξεταζόμενους.
  • Οργανώνει και πραγματοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στο προσωπικό του εργαστηρίου για θέματα ακτινοπροστασίας.
  • Τηρεί το αρχείο ατυχημάτων και συμβάντων.

   

 • ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  • Συμβουλεύει για τη διαρρύθμιση νέων ακτινολογικών τμημάτων, εργαστηρίων ή χώρων.
  • Συντάσσει τις μελέτες ακτινοπροστασίας και τις εκθέσεις ασφαλούς λειτουργίας που απαιτούνται για την έκδοση, μετατροπή και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εργαστηρίων.
  • Παρέχει στο εργαστήριο συμβουλές επί θεμάτων ακτινοπροστασίας οποτεδήποτε χρειαστεί ή ζητηθεί.
  • Μαζί με τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου, είναι συνυπεύθυνος έναντι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) επί θεμάτων ακτινοπροστασίας και Υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας στο εργαστήριο.
  • Συμμετέχει σε επιτροπές προμήθειας νέου εξοπλισμού του εργαστηρίου.
  • Συμμετέχει στην οργάνωση και επιβλέπει τα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας στο εργαστήριο που έχουν στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών πράξεων από πλευράς ακτινοπροστασίας, τη βελτίωση των διαγνωστικών πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση δόσεων στους εξεταζόμενους, εργαζόμενους και στο κοινό.
  • Προτείνει νέες μεθόδους ή τροποποίηση των εφαρμοζομένων μεθόδων για τη μείωση της δόσης στους εργαζόμενους και τη βελτιστοποίηση της απεικονιστικής.
  • Οργανώνει, επιβλέπει και εκτελεί προγράμματα ποιοτικών ελέγχων που έχουν στόχο τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και ικανοποιητική απόδοση των ακτινολογικών συστημάτων και του βοηθητικού εξοπλισμού (αυτομάτων εμφανιστηρίων, HardCopycamera, κασετών, ενισχυτικών πινακίδων κλπ).
  • Ελέγχει, παραλαμβάνει και παραδίδει για κλινική χρήση κάθε ακτινολογικό σύστημα μετά τις απαραίτητες ρυθμίσεις, επισκευές, τροποποιήσεις ή μετά από συντήρηση σε αυτό.
  • Τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας (Logbook) για κάθε ακτινολογικό σύστημα καθώς και του βοηθητικού εξοπλισμού, το οποίο ενημερώνεται για κάθε έλεγχο, επισκευή ή επέμβαση στο σύστημα και φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου βλαβών για κάθε ακτινολογικό σύστημα.
  • Τηρεί αρχείο δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α και Β το οποίο προσυπογράφει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου.
  • Βοηθά στον καθορισμό των ορθών φυσικοτεχνικών παραμέτρων για τις ακτινολογικές εξετάσεις.
  • Οργανώνει και εκτελεί προγράμματα για τον καθορισμό των δόσεων αναφοράς (ReferenceLevel) για κάθε ακτινολογική εξέταση και εισηγείται μέτρα στη Διεύθυνση ή στον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την ελαχιστοποίηση των δόσεων στους εξεταζόμενους.
  • Οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στο προσωπικό του εργαστηρίου για θέματα ακτινοπροστασίας.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000