Πιστοποιήσεις - Έπαινοι - Διακρίσεις - Βραβεία

Πιστοποιήσεις - Έπαινοι - Διακρίσεις - Βραβεία

 

Πιστοποιήσεις

 

Στις 20/9/2006, το Νεφρολογικό Τμήμα πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 (Διευθυντής: Γεώργιος Σακελλαρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής).

 

Το Σύστημα Ποιότητας του Νεφρολογικού Τμήματος του ΓΝΘ Παπαγεωργίου έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της παροχής σταθερής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Νεφρολογικό Τμήμα επενδύει σε πόρους για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, το οποίο μετρά κρίσιμες παραμέτρους για τη διαχείριση σύγχρονων μονάδων υγείας καθώς και το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. Τέλος, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών ενώ, παράλληλα, δημιουργεί κίνητρα για τη βελτίωση της έρευνας και της εκπαίδευσης νέων γιατρών.

 

Οι δραστηριότητες του Νεφρολογικού Τμήματος του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 

«Λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Μονάδας Θεραπευτικής Πλασμαφαίρεσης, Νεφρολογικής Κλινικής και Εξωτερικών Νεφρολογικών Ιατρείων».

 

Έπαινοι- Διακρίσεις- Βραβεία


  •  Έπαινοι του Ιδρύματος «Παπαγεωργίου» σε μέλη του Νεφρολογικού Τμήματος, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
  • Εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας με την κυστατίνη-C (CYSTATIN-C). Σύγκριση με άλλους δείκτες του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) (πρόδρομη ανακοίνωση)
Η εργασία έλαβε βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, που απονεμήθηκε στα πλαίσια του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων (11-13/12/2003, Αθήνα).
  • Μελέτη της βιοσυμβατότητας των μεμβρανών αιμοκάθαρσης μέσω της κινητικής των μονοκυττάρων (CD14+ CD16+ )

Η εργασία έλαβε το βραβείο «Σωτήρη Παπασταμάτη», που απονεμήθηκε στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας (31/5-3/6/2006, Χαλκιδική).
  • Ανοσοφαινοτυπική αποτύπωση της περιτονίτιδας σε ασθενείς υπό συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.

Η εργασία έλαβε βραβείο της Οργανωτικής Επιτροπής για αναρτημένη ανακοίνωση, που απονεμήθηκε στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας (31/5-3/6/2006, Χαλκιδική).
  • Paraoxonase and renin-angiotensin system gene polymorphisms in cardiorenal disease

2 I. Bouba, 2 C. Bountouri, 1 E. Dounousi, 3 V. Kiatou, 2 I. Georgiou, 1 S. Chatzidakis, 3 N. Kotzadamis, 4 D. Tsakiris, 1 K.C. Siamopoulos
1 Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece

2 Laboratory of Human Reproductive Genetics, Medical School University of Ioannina, Greece
3 Department of Nephrology General Hospital of Veria, Greece

4 Department of Nephrology, General Hosptial "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece

 Η εργασία έλαβε βραβείο της Οργανωτικής Επιτροπής για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση, που απονεμήθηκε στα πλαίσια του 10th BANTAO CONGRESS, OCTOBER 13-15 2011 SANI BEACH HOTEL,CHALKIDIKI, GREECE

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000