Πράξεις ΕΣΠΑ

Κατά τα έτη 2007-2016 η Τεχνική Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ένταξη και την επιτυχή υλοποίηση των  παρακάτω συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ.

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
[€ με ΦΠΑ]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

Προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των υποδομών εγκατάστασης των πανεπιστημιακών κλινικών και τμημάτων στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

1.835.369

Α. Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, για την εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων και την εφαρμογή νεότερων ιατρικών μεθόδων, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την βελτιωμένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (τροχήχαλο ακτινοσκοπικό C-Arm, γ-camera, στεφανιογράφος)

Β. Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κεντρικών υποδομών κλιματισμού και ατμοπαραγωγής

(ατμογεννήτριες, φυγοκεντρικοί ψύκτες, πύργος ψύξης)

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, για την βελτίωση των υποδομών στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

4.541.283

Α. Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος PET/CT σύγχρονης τεχνολογίας, για την εκτέλεση διαγνωστικών πράξεων υψηλής αξιοπιστίας. Το συγκρότημα εγκαταστάθηκε σε προσθήκη κτιρίου, εμβαδού περίπου 250 m2, σε φυσική και λειτουργική σύνδεση προς το πανεπιστημιακό τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του τμήματος.

 

   

Β. Αντικατάσταση ενός εκ των δύο υφιστάμενων γραμμικών επιταχυντών του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος με νέο μηχάνημα σύγχρονης τεχνολογίας, με δυνατότητα εκτέλεσης προηγμένων θεραπευτικών πράξεων και την εφαρμογή νεότερων ιατρικών μεθόδων (όπως IMRT ή Knife), με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την βελτιωμένη αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων.

 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την αναβάθμιση των υποδομών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

136.727

Προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω ιατρικών μηχανημάτων για την αναβάθμιση των υποδομών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ", με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την βελτιωμένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων(συστήματα υπερηχοτομογραφίας, φορητοί αναπνευστήρες,Φορητά μονιτόρ ζωτικών παραμέτρων, παλμικά οξύμετρα).

 


Προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), με προσροφητικό ψύκτη, στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

2.270.580

Προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), με προσροφητικό ψύκτη, με την συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών ενεργειακού - τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου,  με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση  εκπομπών αερίων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παράλληλα την δημιουργία ενεργειακής εφεδρείας στο Νοσοκομείο.

 

Ψηφιακές υπηρεσίες  προστιθέμενης αξίας προς τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

1.197.752

Ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων και τηλεπικοινωνιακής υποδομής, την παρακολούθηση παγίων, την βελτίωση πληροφόρησης και παραγωγικότητας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

 

 

 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000