Ερευνητικό έργο- Γενικά

Ερευνητικό έργο (Γενικά)

 

 

Εισαγωγικά στοιχεία

 

Το ερευνητικό έργο αποτελεί τον τρίτο βασικό άξονα καθημερινής δραστηριότητας των μελών της Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Μαιευτικής και Γυναικολογίας, με τελικό πάντα σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας προς τον θήλυ πληθυσμό

 

Επιτροπή έρευνας

 

 • με πρωτοβουλία του διευθυντή της Κλινικής ορίζεται επιτροπή έρευνας, αποτελούμενη από τρία μέλη ΔΕΠ της Κλινικής
 • αντικείμενο λειτουργίας της επιτροπής έρευνας είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Κλινικής, όπως:
   • η τήρηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων
   • η διενέργεια ερευνητικών μελετών
   • η εκπόνηση εργασιών προς ανακοίνωση ή / και δημοσίευση
   • η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
   • η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

   

  Πρωτόκολλα ερευνητικών μελετών

   

  • κάθε ένα από τα ειδικά τμήματα της Κλινικής υποχρεούται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να συντάσσει ερευνητικά πρωτόκολλα και να προσπαθεί συνεχώς να ακολουθεί τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες για την πραγματοποίηση, τήρηση και αξιολόγησή τους
  • τα ερευνητικά πρωτόκολλα τίθενται υπ' όψιν του διευθυντού και των μελών της Κλινικής και εκτίθενται σε συζήτηση και κριτική κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής, όπου επιζητείται και η αρωγή των συναδέλφων για την πληρέστερη δυνατή υλοποίησή τους

   

  Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών

   

  • κάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Κλινικής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κλινική να συντάξει, να εργασθεί, και να συντελέσει στην ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών μελετών, αντικείμενο των οποίων αποτελεί είτε η γενική Μαιευτική - Γυναικολογία είτε οι επί μέρους τομείς της ειδικότητας αυτής
  • κάθε πρόταση ερευνητικής μελέτης υποβάλλεται στον διευθυντή της Κλινικής, συζητείται στις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και, εάν αυτή γίνει αποδεκτή και όταν απαιτείται, επιζητείται αρχικά η έγκριση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου και κατόπιν λαμβάνεται μέριμνα για την πραγματοποίησή της
  • κατά κανόνα η πραγματοποίηση ερευνητικών μελετών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ μελών της Κλινικής από το ίδιο ή διαφορετικά τμήματα, συχνά δε και προϊόν συνεργασίας με άλλους συναδέλφους ιατρούς ή μη ιατρούς εντός του νοσοκομείου, του πανεπιστημίου και άλλων μονάδων, νοσοκομείων και πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής

   

  Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις

   

  • τόσο από το επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής όσο και από την ειδική επιτροπή έρευνας της Κλινικής λαμβάνεται διαρκής και ενδελεχής μέριμνα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκπονούμενων ερευνητικών μελετών υπό τη μορφή ανακοινώσεων (προφορικών ή αναρτημένων) σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια, επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνόδους ή/και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία
  • ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για τη δημοσίευση εργασιών των μελών της Κλινικής σε αναγνωρισμένα υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής με υψηλό συντελεστή απήχησης

   

  Διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων

   

  • κάθε ειδικό τμήμα της Κλινικής αλλά και η επιτροπή έρευνας ως εκπρόσωπος του συνόλου των μελών της Κλινικής και πάντα υπό την επίβλεψη του διευθυντού της Κλινικής υποχρεούται στην οργάνωση ανά έτος, διετία ή τριετία επιστημονικών εκδηλώσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας
  • για κάθε επιστημονική εκδήλωση ορίζεται από τον διευθυντή της Κλινικής ο κύριος υπεύθυνος καθώς και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια αναλαμβάνουν  τη διεκπεραίωση όλων των οργανωτικών θεμάτων για την πραγματοποίηση της επιστημονικής εκδήλωσης
  • ανά τριετία διοργανώνεται από τα μέλη όλων των τμημάτων της Κλινικής συνέδριο με αντικείμενο το σύνολο του επιστημονικού φάσματος της ειδικότητας της Μαιευτικής - Γυναικολογίας

   

  Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

   

  • σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, η Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ δικαιούται να χορηγήσει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών
  • στόχος της Κλινικής είναι η χορήγηση αυτής της δυνατότητας σε επιστήμονες οι οποίοι επιδεικνύουν ιδιαίτερη έφεση προς ερευνητική δραστηριότητα, διάθεση αγαστής συνεργασίας με τα μέλη της Κλινικής και αρμόζουσα προσωπικότητα και ακαδημαϊκό ήθος

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000